Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 341

     

гр. Троян, 12.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 575 по описа за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

                В.П.Н. *** е предявил срещу П.М. *** с правно основание чл. 34 от ЗС, вр. чл. 69 от Закона за наследството.

Ищцата излага в исковата си молба, че с ответника са съсобственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72309.183.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, одобрени със Заповед РД-18-45/01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: 18-13840-10.11.2014 г. на Началник на СГКК - Ловеч; Адрес на поземления имот: с. Терзийско, м. "Решовско"; площ: 1784 кв. метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 0.549. Съседи: 72309.183.7; 72309.183.64 и 72309.183.3, ЗАЕДНО с находящите се в описания имот сгради, както следва: а/ СГРАДА 72309.183.65.1-със застроена площ 44 кв. метра; брой етажи 2-/два/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; б/ СГРАДА 72309.183.65.4 - със застроена площ 23 кв. метра, брой етажи - 1, предназначение: Селскостопанска сграда и в/ СГРАДА 72309.183.65.5 - със застроена площ 19 кв. метра, брой етажи - 1, предназначение: Селскостопанска сграда, с изключение на СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.2 със застроена площ 16 кв. метра брой етажи 1, предназначение - жилищна сграда еднофамилна и СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.3 - със застроена площ 59 кв. метра, брой етажи 1, предназначение-селскостопанска сграда, които са собственост на трети лица. Процесния имот страните са придобили по наследство от бащата на ищцата П.М.Р., б. ж. на с. Терзийско, както и след смъртта на брат й Л.П.М..,***, починал на 25.05.2011 г. - неженен, без деца.

 С писмения си отговор по реда на чл. 131 от ГПК ответника П.М. е поиска от съда да конституира като страна – съделител в процеса и Ц.И.М., която е негова майка и съответно съпруга на сина на общия наследодател на страните - М.П.М., починал на 24.11.1986 г.

Съда е конституирал като страна в процеса Ц.М..

Ответниците са представили писмен отговор. Оспорват твърдението на ищцата, че описаните сгради 2 и 3 са собственост на трето лице.

По време на производството ищцата В.Н. е починала и като наследник е оставила внука си Г.М.Н., който е конституиран като страна в процеса.  

Ищецът е редовно призован, в с. з. е представляван от пълномощника си адв. С. Станчева от ЛАК и моли съда да допусне делба на описания съсобствен недвижим имот при посочените права за страните. Представени са писмени доказателства.

 Ответника П.М. се представлява от адв. Г.И. от ЛАК.

С протоколно определение от 19.12.2016 г. съда е включил в делбената маса СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.2 със застроена площ 16 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, и СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.3 със застроена площ 59 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: Селскостопанска сграда, които сгради попадат върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72309.183.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-45/01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, одобрено със заповед 18-13840/10.11.2014 г. на началника на СГКК – Ловеч, с адрес на поземления имот: с. Терзийско, мах. „Решовска”, местност „Решовско”,

От приложените по делото писмени доказателства: удостоверение за наследници изх. № 73 от 07.12.2015 г. изд. от Кметство с.Терзийско, удостоверени за наследници изх. № ГС-05-53/13.07.2016 г., изд. от Кметство с. Терзийско, скица на поземлен имот № 15-534192/08.12.2015 г. на СГКК гр.Ловеч, копие от нот. акт № 45, том ІІ, н.д. № 532/1986 г. на ТРС, копие от нот. акт № 114, т. ІІІ, н.д. № 352/2015 г. на нотариус Д.Кънчевски, копие от нот. акт № 197 т. ІІ, н.д. № 327/2016 г. на нотариус Д.Кънчевски, удостоверение за данъчна оценка изх. № №ДО001260/06.04.2016 г., удостоверение за наследници изх. № 04-2177 от 04.06.2014 г., изд. от Община Троян, декларация за идентичност на лице с различни имена от 12.09.2016 г., Извадка от кад. регистър на недвижимите имоти, удостоверение за граждански брак № 018954 от 21.08.1971 г., изд. от Кметство с. Терзийско, копие от нотариално делото № 352/2015 г. по описа на нотариус Д.Кънчевски, писмо на Община гр. Троян с вх. № 6736 от 07.11.2016 г. с приложени към него заверения копия на декларации по чл.14 от ЗМДТ с вх. № ДК14000828/16.04.2015 г. и ДК 14002318 /16.09.2016 г., подадени от В.П.Н.,*** от 15.12.2016 г. с приложени към него заверения копия на декларации по чл.14 от ЗМДТ с вх. № 75933/30.03.1998 г. и вх. № 2480/18.11.2011 г. за недвижим имот, находящ се в с.Терзийско, мах. Решовска със съсобственици на декларирания имот П.М.М. и Ц.И.М. и удостоверение за наследници № 041007 от 14.04.2011 г., изд. от Община гр. Троян, от показанията на разпитаните свидетели Н.М.Д., П.В.Д., Б.М.М.,  М.Г.М.и К.К.Б., съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

  Видно от представеното у-ние за наследници от 07.12.2015 г. на Кметство с. Терзийско, страните в настоящия процес са наследници на П.М.Р., б. ж. на с. Терзийско, починал на 04.04.1990 г.

Р.е имал три деца – покойната ищца В.П.Н., М.П.М., починал на 24.11.1986 г., чиито наследници са ответниците П.М. и Ц.М., и Л.П.М.., починал на 22.05.2011 г.

От представения нотариален акт № 45, т. ІІ, нот. д. № 532/1986 г. на ТРС се установява, че П.Р.е продал на двамата си сина Л. М. и М. М. неурегулирано дворно място, извън блоковете на АПК в строителната част на мах. „Решевска”, с. Терзийско, около 800 кв. м, при граници: от две страни път, П.С.иГ.И., заедно с построените в имота двуетажна паянтова жилищна сграда /1910 г./, с РЗП 60 кв. м, плевня и сая, срещу задължението на купувачите да гледат и издържат продавача до края на живота му.  Не се спори от страните, че именно това е имота, предмет на настоящата делба, който по действащите КККР на с. Терзийско е с идентификатор 72309.183.65 и съответно сградите са с идентификатори 72309.183.65.1, 72309.183.65.4 и 72309.183.65.5.

Видно от представената скица в имота са изградени още две сгради: 72309.183.65.2 и 72309.183.65.3, за които ищцата излага, че са посторени от сина й М. Н., починал на 18.11.1997 г. и са ползвани от него като работилница и стаи за живеене до смърта му, а сега се ползват от нейния внук – Г.. За сградите не са представи строителни книжа и доказателство за предостъпено право на строеж. В подкрепа на това твръдение са допуснати гласни доказателства. Разпитаните свидетели, които са съседи и близки на страните и имат преки впечатления излагат, че сина на В. - М. и баща му са построили описаните сгради – стаи за живеене и работилница. Между старата къща и новите сгради е имало ограда. М. лично е изкарвал материалите по строежа с пикап. Свидетелите не са виждали други хора да строят и да ползват тези сгради. Свидетелите излагат още, че работилницата и стаите са строени през 1986 г., после там е работил М., който е поправял коли. По време на строежа бащата на В. – П.Р.е бил жив. Според свидетелските показанията Р.е дал съгласие внука му да си построи работилница, като след това М. си е извадил партида на тока и си го е обособил като отделен имот. След неговата смърт, сина му Г. е започнал да използва работилницата за производство на грънчарски изделия. Ц.,  П., иЛ. не са ползвали новите постройки.

Свидетелите М.М.и К.Б.заявяват, че познава добре имота и границите не са му променяни – същите са така, както той ги познават. Двете сгради с номера 2 и 3 с построени от В. и от нейния син, когато П.Р.е бил жив. Страните по делото не са имали спор за ползването на новите сгради

Ищаца В.Н. е представила като доказателство нот. акт № 114, т. ІІІ, н.д. № 352/2015 г., с който същата е призната за собственик на ¼ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72309.183.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, одобрени със Заповед РД-18-45/01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: 18-13840-10.11.2014 г. на Началник на СГКК - Ловеч; Адрес на поземления имот: с. Терзийско, м. "Решовско"; площ: 1784 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 0.549. Съседи: 72309.183.7; 72309.183.64 и 72309.183.3, ЗАЕДНО с находящите се в описания имот сгради, както следва: СГРАДА 72309.183.65.1, със застроена площ 44 кв. м; брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.2, със застроена площ 16 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.3, със застроена площ 59 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА 72309.183.65.4, със застроена площ 23 кв. м, брой етажи -1, предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА 72309.183.65.5, със застроена площ 19 кв. м, брой етажи - 1, предназначение: Селскостопанска сграда. С нот. акт № 197 т. ІІ н. д. № 327/2016 г. е извършена поправка в описания нот. акт като вместо ¼ ид. част е вписано 692/1784 идеални части.  

По делото е представено писмо от „ЧЕЗ България” АД, с което е предоставена информация, че в процесния ПИ 72309.183.65 към момента са налични три партиди – двете са с титуляр М. Н. и една е с титуляр П.М.. Разпитания като свидетел в процеса П.П., който е служител в електроразпределителното дружество не е дал пояснение относно абонатните партиди в процесния имот.

По делото са изискани и представени декларациите на съделители по чл. 14 от ЗМДТ.

Правни изводи: В настоящия процес не е спорен факта, че страните са съсобственици на делбения имот, както и размера на делбените квоти. Спор съществува относно площта на имота, както и включването на сгради 2 и 3 в делбената маса, за които се твърди, както беше описано горе, че са построени от сина и съпруга на покойната ищца В.Н.. Относно площта на процесния имот – решаващия състав отбелязва, че един имот се индивидуализира по граници, а не по площ. В процеса се установи от свидетелските показания, и от скицата, че границите на имота никога не са променяни.

Относно спорните сгради 2 и 3 в процесния имот, за които се твърди, че са собственост на трето лице. Ищцовата страна не представи нито строителни книжа, нито доказателство за отстъпено право на строеж. Единствени в подкрепа на това твърдение са обсъдените горе свидетелски показания. Нещо повече, самата ищца В.Н. е декларирала и е призната са собственик на ¼ ид. част /692/1784 ид. части/ от целия имот, вкл. сгради 2 и 3. Дори и да не представя строителни книжа, ищцовата страна не е направила и възражение за придобивна давност по отношение на тях. В тази връзка съда приема изложените аргументи в писмената защита на ответниците, а именно, че следва да намери приложение разпоредбата на чл. 92 от ЗС, която разпоредба указва, че собственикът на земята е собственик и на сградите.

Общия наследодател на страните П.Р.е починал на 31.03.1990 г. Преди него на 24.11.1986 г. е починал сина му М.П.М., като негови наследници по закон са ответниците П.М. и Ц.М.. След неговата смърт първия ответник е наследил 1/8 идеална част от процесния поземлен имот, от всички сгради и от подобренията в него. Втората ответница е придобила собствеността върху 3/8 ид. части от поземления имот, от всички сгради и подобрения в него.

Към момента на смъртта на Р.живи са били две от децата му – В.Н., която е починала по времена настоящия процес и Л. М..

Другия син на Р.- Л.П.М.. е починал на 22.05.2011 г., същия не е оставил преки наследници. Наследниците по закон на Л.П.М.. са ответника П.М. и ищцата В.П.Н.. След смъртта на Л.П.М.. първия ответник е придобил по реда на чл. 10 ал. 2 във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за наследството още по 2/8 идеални части от поземления имот в с. Терзийско, от всички сгради в него и от подобренията в него.

Предвид на изложеното съда счита, че квотите на съделителите върху поземления имот и сградите в него, се разпределя както следва: 2/8 идеални части за Г.М., 3/8 идеални части за П.М.М. и 3/8 идеални части за Ц.И.М..

Водим от изложеното съдът

 

 

Р      Е       Ш     И:

 

            ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между Г.М.Н., ЕГН **********, адрес: ***, П.М.М., ЕГН **********, адрес: *** и Ц.И.М., ЕГН ********** на следния съсобствен недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72309.183.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Терзийско, одобрени със Заповед РД-18-45/01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: 18-13840-10.11.2014 г. на Началник на СГКК - Ловеч; Адрес на поземления имот: с. Терзийско, м. "Решовско"; площ: 1784 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: 0.549. Съседи: 72309.183.7; 72309.183.64 и 72309.183.3, ЗАЕДНО с находящите се в описания имот сгради, както следва: СГРАДА 72309.183.65.1, със застроена площ 44 кв. м; брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.2, със застроена площ 16 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 72309.183.65.3, със застроена площ 59 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА 72309.183.65.4, със застроена площ 23 кв. м, брой етажи -1, предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА 72309.183.65.5, със застроена площ 19 кв. м, брой етажи - 1, предназначение: Селскостопанска сграда, като от описания имот да се образуват ОСЕМ РАВНИ ДЯЛА, от които за Г.М.Н., с горните данни се отреждат ДВА ДЯЛА /2/8 идеални части/, за П.М.М., с горните данни се отреждат ТРИ ДЯЛА /3/8 идеални части/ и за Ц.И.М., с горните данни се отреждат ТРИ ДЯЛ /3/8 идеална част/.

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                        Районен съдия: