РЕШЕНИЕ 

 

гр. Троян, 13.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 615 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:      

 Г.Т.П. ***, в качеството си на майка и законен представител на малолетното си дете Т.М., е предявила срещу П.П.М. *** два обективно съединени иска с правно основание чл. 143 ал. 2 и чл. 149 от СК.

        Водим от изложените съображения, съдът

 

                                         Р  Е  Ш  И:

 

      ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на Г.Т.П., ЕГН **********, адрес: ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетната Т.М., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 130,00 – сто и тридесет лева, считано от 30.06.2017 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение  или прекратяване, както и 1 560 – хиляда петстотин и шестдесет лева – издръжка заминал период от 29.06.2016 г. до 29.06.2017 г., ведно със законната лихва, считано то 30.06.2017 г. до окончателно изплащане на сумата.

                ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС 249,60 – двеста четиридесет и девет лева и 60 ст., представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години, както и издръжка заминал период, и 300,00 – триста лева адв. хонорар за назначения особен представител.

                ОСЪЖДА П.П.М., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на Г.Т.П., ЕГН **********, адрес: *** сумата 300,00 – триста лева, съдебно-деловодни разноски.

                    Решението подлежи на обжалване от днес пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок.

                                                                          

Районен съдия: