Р Е Ш Е Н И Е

 

   

 

гр. Троян, 08.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 666 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производство с правно основание чл. 49 ал. 1 от Семейния                  кодекс.

              

      Постъпила е искова молба от Й.И.Й. *** срещу М.Г.Й. *** правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното, съдът

 

                                Р     Е     Ш     И:

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 12.11.2000 г. в гр. Троян, с Акт № 97/12.11.2000 г. на Община Троян между Й.И.Й., ЕГН **********,*** и адрес за призоваване: гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 12 и М.Г.Й., ЕГН **********, адрес: *** поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. 1 от СК.

Родителските права върху родените от брака деца И.М.Й., родена на *** г. и Д.М.Й., родена на *** г. предоставя за упражняване от майката Й.И.Й., като бащата М.Г.Й. ще има право на свободен режим с децата си, като през времето което бащата ще взема децата за по - продължително време през лятната и зимната ваканция, да не съвпада с годишния отпуск на майката. Местоживеенето на децата ще следва това на майката – гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 12.

 ОСЪЖДА М.Г.Й., ЕГН **********, адрес: *** да заплаща месечна издръжка в размер на 115,00 – сто и петнадесет лева за всяко едно от двете деца, считано от 12.07.2017 г., както следва: на Й.И.Й., като майка и законен представител на малолетното дете Д.М.Й., ЕГН ********** и на непълнолетната И.М.Й., ЕГН ********** със съгласието на своята майка и законен представител Й.И.Й., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката.

           След прекратяването на брака Й.И.Й. ще носи предбрачното си фамилно име – М.

           ОСЪЖДА Й.И.Й., ЕГН **********,***.4 и адрес за призоваване: гр. Троян, ж. к. „Лъгът”, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 12 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева и държавна такса в размер на 331,20 – триста тридесет и един лева и двадесет стотинки върху така определената издръжка за три години.  

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

                                                                             Районен съдия: