РЕШЕНИЕ

 

       

 

гр. Троян, 03.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публично заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 687 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

        Кооперация “Обнова” с. Черни Осъм, обл. Ловешка, представлявана от председателя Николай Малчев е предявила срещу “Мадел” ООД гр. Троян, представлявано от Розарио дел Дженио иск с правно основание чл. 327 от Търговския закона за сумата 19 224 лева, представляваща незаплатена цена на закупени 3 000 бр. седалки и 3 000 бр. облегалки, произведени и продадени от ищцовата кооперация. В исковата си молба ищецът подробно излага, че между страните бил сключен договор за продажба и ответника е закупил общо 6 000 бр. седалки и облегалки за столове, за което била съставена дан. фактура на 05.05.2017 г., но заплащане на процесната сума не е постъпило. Ангажирани са писмени доказателства и в с. з. ищцовата кооперация се представлява от адв. Димитър Илковски от ЛАК. В течение на производството, ответното дружество е заплатило на Кооперация „Обнова” цялата претендирана сума, поради което в с. з. пълномощника адв. Илковски не поддържа предявения иск, моли съда да бъдат присъдени разноските.

Ответника „Мадел” ООД е представил отговор, излага и представя доказателства, че е заплатил изцяло процесната сума. В с. з. е представляван от адв. В.А. от ЛАК, който моли съда да отхвърли претенцията на ищеца за присъждане на разноски, тъй като „Мадел” ООД е изпълнило задължението си е не е станало причина за завеждане на делото.

Приложените към исковата молба писмени документи са приети като доказателства по делото, а именно: фактура № 00000101398/05.05.2017 г., поръчка № 08/11.04.2017 г. от „Мадел” ООД за производство на седалки и облегалки, удостоверение за актуално състояние на ищеца Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм от Търговския регистър, удостоверение за актуално състояние на ответника Дружество „Мадел” ООД гр. Троян от Търговския регистър, преводно нареждане от 03.08.2017 г.,  писмо до Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм и до Управителния съвет на Кооперация „Обнова” от „Мадел” ООД гр. Троян, 2 бр. известия за доставяне от 05.07.2017 г., писмо по електронна поща до Кооперация „Обнова”, изпратено на 17.07.2017 г. и писмо до Кооперация „Обнова” с. Черни Осъм от „Мадел” ООД гр. Троян.

От фактическа страна се установява следното: Ответното дружество е направило поръчка № 08/11.04.2017 г. за производство на седалки и облегалки с договорена дата на доставка 05.05.2017 г. при договорен начин на плащане 40 дни след издаването на фактурата, при доставена и приета стока с последващо фактуриране. Не се оспорва, че Кооперация „Обнова” е изпълнила точно и качествено поръчката. Издадена била фактура № 10139 от 05.05.2017 г с цена 19 224 лева. Срока за плащане е изтекъл на 15.06.2017 г, но ответното дружество не е изпълнило задължението си за плащане и е изпаднало в забава.

С отговора си ответника е представил преводно нареждане от 03.08.2017 г., от което се установява, че изцяло е погасил процесното си задължение и е привел изцяло на ищеца продажната цена от 19 224 лева.

Ищеца признава този факт, поради което и не поддържа предявения иск. При това положение ще следва същия да бъде изцяло отхвърлен като погасен чрез заплащане.

Спорен въпрос в настоящето производство остана искането на ищцовата кооперация за присъждане на сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1 898,96 лева по представен списък по чл. 80 от ГПК.

Ответника чрез своя пълномощник оспорва тази претенция, тъй като твърди, че никога и по никакъв повод ответника не е оспорвал задължението по фактурата и не е станал повод за завеждане на делото. След като съда е наложил запор на сметките на същия, са започнали активни преговори между страните. Излагат се аргументи за кореспонденция между страните за изплащане на всички дългове на ответника, които са общо около 88 000 лева, което е несъотносимо към настоящия казус.

Съгласно чл. 78 ал. 2 от ГПК: „Ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска, разноските се възлагат върху ищеца.” Във връзка с цитираната разпоредба релевантни са фактите на образуване на настоящето дело на 19.07.2017 г., връчването на съдебните книжа на ответника на 25.07.2017 г.. Преди това на 19.06.2017 г. е издадена обезпечителна заповед и съда е указал на молителя, че следва да заведе дело в едномесечен срок, което той е сторил. Плащането е извършено едва на 03.08.2017 година.

            На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва сторените от ищеца съдебно-деловодните разноски в размер на 1 898,96 лева да бъдат възложени на ответника.

Водим от горното съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ като погасен чрез заплащане иск на основание чл. 327, предявен от Кооперация „Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, общ. Троян, ул. „Първи май” № 75, представлявана от председателя Николай Малчев срещу “Мадел” ООД, ЕИК 110529608, седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7, представлявано от Розарио дел Дженио за сумата от 19 224 – деветнадесет хиляди двеста двадесет и четири лева, представляващи незаплатена цена на закупена стока.

         ОСЪЖДА “Мадел” ООД, ЕИК 110529608, седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” № 7, представлявано от Розарио дел Дженио да заплати на Кооперация „Обнова”, ЕИК 820180973, седалище и адрес на управление: с. Черни Осъм, общ. Троян, ул. „Първи май” № 75, представлявана от председателя Николай Малчев сумата 1 898,96  - хиляда осемстотин деветдесет и осем лева и 96 стотинки, сторени съдебно-деловодни разноски.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                    Районен съдия: