Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 197     

 

                 гр. Троян, 20.06.2017 г.

 

                В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на двадесет и шести май две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………………. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 694 по описа за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

В.М.В. и Д.М.В.,*** са предявили срещу С.С.С.,***, Р.А.С. и З.С.Д.,*** иск с правно основание чл. 66 ал. 1, вр. чл. 33 ал. 2 от Закона за собствеността, с цена на иска 42 074,90 лева. Ищците твърдят, че са единствени собственици на поземлен имот с идентификатор 73198.512.245, в който имот е построена двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 73198.512.245.1, масивен гараж с идентификатор 73198.512.245.3 и навес, които са били собственост на първия ответник, като на 27.07.2016 г. С. ги е продал на другите ответници в нарушение на разпоредбата на 33 ал. 1 от ЗС. Ищците молят съда да допусне изкупуване на описаните сгради от ответниците при определената продажна цена от 42 100 лева.  За установяване обстоятелствата по същата са ангажирани писмени доказателства. Ищците са представлявани в процеса от адв. Г.И. от ЛАК, който от името на доверителите си моли съда да уважи изцяло исковата претенция.  

         По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Установено е, че по време на покупко-продажбата, ответника З.Д. е в брак с Д.З.Д., поради което същата е конституирана като ответник по делото и е дадена възможност да представи отговор. В законовия едномесечен срок ответниците са представили писмени отговори, с които оспорват изцяло предявения иск, като твърдят, че са завели дело за разваляне на сключения между тях договор за покупко – продажба на процесните сгради. В процеса ответниците са представлявани от адв. С.С. от ЛАК, която поддържа изложеното в отговора и моли съда да отхвърли предявения иск.  

От приложените писмени доказателства: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 162 том II per. № 2922 дело № 296 от 2016 г. на нотариус Маргарита Гладкова, нотариус № 477 при Нотариалната камара с район на действие - района на Троянския районен съд, който нотариален акт е вписан в Служба по вписванията гр. Троян с Вх.рег. № 2587 от 2016 г. Акт №7 том IX дело № 1702/16 г., Скица на поземлен имот № 15-559107-22.12.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Ловеч, Нотариален акт № 164 том I нот. дело № 337/956 г. на Троянски народен съдия,  Протокол от 24 декември 1956 год. по гр. дело № 106 по описа за 1956 год. на Троянски народен съд, Удостоверение за наследници Изх. № 04-1959 от 14.06.2016 г. на Общинска администрация Троян, Удостоверение за наследници Изх.№ 04-2372 от 14.07.2014 г. на Общинска администрация Троян, Удостоверение за идентичност на поземлен имот №УД-ТСУ-КР-6 от 11.01.2016 г. на Община Троян, Нотариален акт за учредяване на суперфиция върху недвижим имот № 95 том I нот.д.№ 173 от 1957 година на Троянски народен съдия, Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 071 том IV per. № 4289 дело № 592 от 2007 год. на Нотариус Борис Кожухаров - Нотариус с район на действие - района на Троянски районен съд, вписан в регистъра на Нотариална камара - гр. София под №337, Протокол от публично съдебно заседание по гражданско дело № 970 по описа на Троянски районен съд за 2015 година, проведено на 02.02.2016 год., Скица №1135 от 19.12.1991 г. на Община Троян, удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО003723/27.09.2016 г. на Община гр.Троян отдел „Местни приходи”, скица на сграда № 15-471506/27.09.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч, скица на сграда № 15-471514/27.09.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Ловеч, удостоверение за семейно положени, съпруг/а и деца изх. № 04-3054/27.09.2016 г. на Община Троян, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца изх. № 04-3055 от 27.09.2016 г. на Община Троян, копие от Решение № 153 от 25.05.2016 г. по гр. д. № 790/2015 г. на ТРС, копие от Решение № 239/31.08.2016 г. по гр.д. № 970 от 2015 г. на ТРС, копие от нот. акт № 162 том ІІ, н.д. № 296/2016 г. на нотариус Маргарита Гладкова, нотариален акт за учредяване на суперфиция върху недвижим имот № 95, том І, д. № 173/1957 г., нотариален акт за учредяване правото на собственост върху недвижим имот № 61 том ІІ, н.д. № 437/1990 г. на ТРС, протокол за обявяване на саморъчно завещание от 14.09.2006 г., саморъчно завещание от 16.02.2005 г., нот. акт за собственост на недвижим имот № 071 том ІV, н.д. № 592/2007 г. на нотариус Б.Кожухаров, препис от Искова молба вх. № 6838/05.11.2015 г., по която е образувано гр.дело № 970/2015 г. на ТРС, нотариално дело № 296 от 2016 г. на нотариус М. Гладкова, платежно нареждане/вносна бележка с Референция: 33203576/26.09.2016 г. до Инвестбанк АД, приходна квитанция № 69599/27.09.2016 г. на Община Троян, приходна квитанция № 0000110628 от 27.09.2016 г. на Община Троян, вносна бележка до „Алианц банк България” АД от 03.10.2016 г., платежно нареждане 38534270/07.11.2016 г. до „Инвест банк” АД и  постановление за отказ да се образува досъдебно производство на Районна прокуратура Троян от 24.08.2016 г., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Съда е приел за безспорен факта, че ищците В.М.В. и Д.М.В. са собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.512.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. „Х.С.” № 7, с площ на имота 577 кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план: 1334, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 73198.512.252, поземлен имот с идентификатор 73198.512.246, поземлен имот с идентификатор 73198.512.249, поземлен имот с идентификатор 73198.512.210, поземлен имот с идентификатор 73198.512.211 и поземлен имот с идентификатор 73198.512.213, заедно със следните сгради, които попадат върху поземлен имот с идентификатор 73198.512.245, а именно: СГРАДА с идентификатор 73198.512.245.4 със застроена площ 73 кв. м, с брой етажи 2, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 73198.512.245.2 със застроена площ 19 кв. м, с брой етажи 1, с предназначение: Хангар, депо, гараж; два НАВЕСА. Правото на собственост върху гореописания недвижим имот ищците са придобили по наследство от техния баща М.В.М., починал на 30.09.2002 г., и по наследство от тяхната майка П.Ц.М., починала на 30.07.2010 г.

Правото на собственост върху гореописания недвижим имот ищците са придобили по наследство от техния баща М.В.М., починал на 30.09.2002 г., и по наследство от тяхната майка П.Ц.М., починала на 30.07.2010 г.

На 22.08.1956 г. М.В.М.е купил една втора идеална част от дворни места в гр. Троян, м. „Оградата”, образуващи парцели III и X в кв. 62 по плана на гр. Троян, целите парцели с площ от 940 кв. метра. Покупката на тази идеална част от дворни места е материализирана в нотариален акт № 164 том I нот. дело № 337/1956 г. на ТРС, който акт е представен като доказателство по делото. Установява се по делото, че с протокол от 24.10.1956 г. по гр. дело № 106 по описа за 1956 г.. на ТРС, Маринов е получил в своя изключителна собственост парцел X кв. 62 план. № 1147 от 570 кв. м по плана на гр. Троян, който план е в сила към тази дата. Поземлен имот с идентификатор 73198.512.245 по КККР на гр. Троян, е идентичен с парцел X-1147, 1148 в кв. 62 по предходния кадастрален и регулационен план на гр. Троян, одобрен със зап. № 6710/21.12.1955 г., за което е представено удостоверение от Община Троян.

Не се оспорва от страните, че след 1956 г. бащата на ищците - М.В.М.е построил в поземления имот сградите, които към днешна дата са заснети с идентификатори 73198.512.245.4 и 73198.512.245.2, а също така и два навеса. Не се оспорва и факта, че приживе родителите на ищците са били изключителни и единствени собственици на целия поземлен имот с идентификатор 73198.512.245 в гр. Троян, а също така и на попадащите върху поземления имот сграда с идентификатор 73198.512.245.4, сграда с идентификатор 73198.512.245.2 и два навеса, което право страните са получили по наследство след тяхната смърт.

Видно от представения Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 71, том IV peг. № 4289 дело № 592 от 2007 год. на Нотариус Борис Кожухаров - № 337 на НК, първия ответник С.С.С. е признат за собственик по завещание на сграда с идентификатор 73198.512.245.1 - двуетажна масивна еднофамилна жилищна сграда - югозападен близнак, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ от 73 кв. м и на сграда с идентификатор 73198.512.245.3 - масивен гараж със застроена площ от 19 кв. м, построени в поземлен имот с идентификатор 73198.512.245 по КККР на гр. Троян. Двуетажната еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 73198.512.245.1 е построена от Х.В.М., който е бил брат на бащата на ищците. С Нотариален акт за учредяване на суперфиция върху недвижим имот № 95 том I нот. дело № 173 от 1957 г. на ТРС М.В.М.е отстъпил на брат си Х.В.М. правото да построи жилищната сграда върху собствения му урегулиран парцел X в кв. 62 в гр. Троян. Ищците твърдят, че за едноетажния гараж с идентификатор 73198.512.245.3 не е отстъпвано и не е учредявано право на строеж в полза на Х.В.М. или на негови наследници.

На 27.07.2016 г. първият ответник С.С.С. е продал на другите двама ответници по делото - Р.А.С. и З.С.Д. /Д.Д. е съпруга на З.Д./ - следните свои собствени сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - югозападен близнак, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ 73 кв. м, с пълен кадастрален номер 73198.512.245.1 съгласно КККР на гр. Троян; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр. Троян, ул. "Х.С." № 7-а; Застроена площ: 73 кв. м; Брой етажи: 2; предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ: 19 кв. м, с пълен кадастрален номер 73198.512.245.3 по КККР на гр. Троян; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр. Троян, ул. "Х.С." № 7-а; Брой етажи: 1; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, и двете сгради построени върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален № 73198.512.245, заедно с отстъпеното право на строеж върху горепосочения имот, при граници и съседи на имота: ПИ № 73198.512.252; ПИ № 73198.512.213; ПИ № 73198.512.210 и ПИ № 73198.512.246, както и второстепенната сграда-навес, находяща се върху описания поземлен имот, за сумата 42 100 лева. Договорът за продажба между С.С.С. в качеството му на продавач и Р.А.С. и З.С.Д. в качеството им на купувачи е материализиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 162 том II per. № 2922 дело № 296 от 2016 г. на нотариус Маргарита Гладкова, нотариус № 477, приложен като доказателство по делото.

На 04.11.2016 г. в ТРС е подадена искова молба от ответниците по настоящето дело З.Д., Д.Д. и Р.С. против С.С.С. с правно основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД, с която молба същите са сезирали съда да развали договора за покупко-продажба, сключен между тях с Нот. акт № 162 том II per. № 2922 дело № 296 от 2016 г. на нотариус Маргарита Гладкова, нотариус № 477. В ТРС е образувано гр. дело № 830/2016 г. и настоящето производство е спряно с определение от 22.02.2017 г. до решаване на посоченото дело. С решение № 95 от 29.03.2017 г. съда е развалил сключения между  С.С.С. в качеството му на продавач и Р.А.С. и З.С.Д. в качеството им на купувачи договор за покупко-продажба, материализиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 162 том II per. № 2922 дело № 296 от 2016 г. на нотариус Маргарита Гладкова, нотариус № 477, в едно със законните последици, като продавача е осъден да върне на купувачите продажната цена на имота. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила.

При обсъждане на събраните доказателства по делото в частност и в тяхната съвкупност решаващия съд намира, че е сезиран с иск по чл. 66 ал. 1, вр. чл. 33 ал. 2 от Закона за собствеността - за предпочитателно изкупуване  на постройката от собственика на земята. Разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от ЗС създава ограничение за правото на разпореждане със сграда, суперфициарна собственост – собственикът й е длъжен да я предложи за продажба първо на собственика на земята и само ако той откаже, да може да я продаде на трето лице, при същите условия, при които я е предложил на собственика на земята. Разрешението е обусловено от целта на закона – собствеността върху земята и сградата да се концентрира в едно лице, като предпочитанието е собственикът на земята да стане собственик и на сградата, суперфициарна собственост.

Основния факт, който съда следва да обсъди при формиране на своя акт по настоящия казус, е разваления договор за покупко-продажба между ответниците по делото, описан горе. В тази връзка е цитирана практика на ВКС по подобен случай /Решение № 111от 23.03.2012 г. по гр. д. № 718/2011 г. на ІІ ГО, ВКС/, съгласно която действието на разпореждане с право на собственост върху недвижим имот има за последица преминаването на това право в патримониума на лице, което преди извършването на действието не го е притежавало, т. е. последващо придобиване на правото от друго лице. Решението, с което един договор е развален не представлява действие на разпореждане с правото на собственост. Правните последици на същото са свързани с преустановяване действието на вече възникнала облигационна връзка, която е имала за последица прехвърляне право на собственост, т. е. заличава се едно действие на разпореждане и то с обратна сила съгласно чл. 88 ал. 1 от ЗЗД. С обратна сила отпада придобиването на вещни права и за собственик на имота се счита прехвърлителят по разваления договор, т. е. лицето, което е притежавало собствеността преди сключването му и това лице се счита като да е било собственик на имота и в периода между сключването и развалянето на договора. Изрично разпоредбата на чл. 88 ал. 2 от ЗЗД предвижда непротивопоставимост на развалянето само на права, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба, имайки предвид придобиване на вещни права върху имота, но не и придобиване на потестативни права, които към момента на влизане в сила на решението за разваляне на договора все още не са били реализирани. Потестативното право може да даде възможност за настъпване на последваща промяна в принадлежността на правото на собственост върху недвижим имот, но само по себе си няма за пряка и непосредствена последица такава промяна. Едва с настъпването на промяната се придобива и вещното право. И ако потестативното право е упражнено чрез предявяване на иск, вкл. по реда на чл. 33 ал. 2 от ЗС, вещното право се придобива от момента на влизане на решението в сила, от който момент ищецът се счита за собственик на имота. Ако развалянето на договора, с който е извършено прехвърляне на процесния имот, предмет на претенцията по чл. 33 ал. 2 от ЗС е настъпило преди влизане в сила на решението, признаващо правото на изкупуване, разпоредбата на чл. 88 ал. 2 от ЗЗД не намира приложение. Правото на изкупуване по реда на чл. 33 ал. 2 от ЗС може да бъде успешно упражнено само докато съществува облигационната връзка, в която в случая ищците желаят да встъпят, замествайки купувачите на  имота. Ако договорът, в който ищците в случая желаят да встъпят, бъде развален по съдебен ред, както се е и случило, правните последици от сключването му отпадат с обратна сила /арг. от чл. 88 ал. 1 от ЗЗД/, продажбеното правоотношение, даващо право на изкупуване, вече не съществува, което изключва възможността на В.В. и Д.В. да заместят купувачите Р.С., З.Д. и Д.Д..

         При тези изводи съда счита, че предявения иск по чл. 66 ал. 1, вр. чл. 33 ал. 2 от ЗС следва изцяло за бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищците да заплатят на ответниците сторени от тях съдебно-деловодни разноски в размер на 1 800 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК, т. е. по 450  лева на всеки един от ответниците.      

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И      :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан, предявения от В.М.В., ЕГН ********** и Д.М.В., ЕГН **********, двамата с адрес: *** против С.С.С., ЕГН **********, адрес: ***, Р.А.С., ЕГН **********, З.С.Д., ЕГН ********** и Д.З.Д., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 66 ал. 1, вр. чл. 33 ал. 2 от ЗС – да бъде допуснато  ищците В.В. и Д.В. да изкупят от ответниците Р.С., З.Д. и Д.Д. следните имоти: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - югозападен близнак, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ 73 кв. м, с пълен кадастрален номер 73198.512.245.1 съгласно КККР на гр. Троян; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр. Троян, ул. "Х.С." № 7-а; Застроена площ: 73 кв. м; Брой етажи: 2; предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ: 19 кв. м, с пълен кадастрален номер 73198.512.245.3 по КККР на гр. Троян; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр. Троян, ул. "Х.С." № 7-а; Брой етажи: 1; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, и навес, построени върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пълен кадастрален № 73198.512.245, заедно с отстъпеното право на строеж върху горепосочения имот, при граници и съседи на имота: ПИ № 73198.512.252; ПИ № 73198.512.213; ПИ № 73198.512.210 и ПИ № 73198.512.246, находяща се върху описания поземлен имот, с цена 42 100 лева.

ОСЪЖДА от В.М.В., ЕГН ********** и Д.М.В., ЕГН **********, двамата с адрес: *** да заплатят на всеки един от ответниците С.С.С., ЕГН **********, адрес: ***, Р.А.С., ЕГН **********, З.С.Д., ЕГН ********** и Д.З.Д., ЕГН **********,*** по 450,00 – четиристотин и петдесет лева съдебно-деловодни разноски, общо в размер на 1 800 лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                        Районен съдия: