Р Е Ш Е Н И Е

 

  378

 

гр. Троян, 10.11.2017 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията - Ютерова гр. дело № 697 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

       Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

                В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете Г. Г. Д., роден на *** г., в семейството на Д. и С. *** – утвърдено професионално приемно семейство. В молбата на Дирекцията се твърди, че детето е в риск и е било настанено в приемното семейство, временно със Заповед от 22.06.2017 г. ДСП – Слатина до произнасяне на съда. 

         По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в приемното семейство Д. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страна в процеса са призовани Д.Д. и С.Д., които изразяват желание да се грижат за детето. По делото са призовани и родителите на детето В.В. и Г.Д., които не се явяват в с. з. Изразено е писмено становище от майката, която излага, че оспорва заповедта, с която детето е настанено в приемното семейство.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на СО, р-он „Младост” Г. Г. Д. е роден на *** г., от майка В.И.В., ЕГН ********** и баща Г.Р.Д., ЕГН **********.

Установява се от доказателствата по делото, че спрямо детето са предприети спешни мерки за закрила, тъй като са постъпили сигнали от граждани, че майката проявява агресивно поведение към съседи и случайни граждани, както и към детето си. Налице са данни, че В. страда от психическо заболяване, което се е обострило след раждането на детето и същата не спазва назначената й лекарствена терапия. Със Заповед от 22.06.2017 г. на ДСП – Слатина малолетния Г.Д. е настанен  временно в приемното семейство на Д. и С. Д. до произнасяне на съда.  

По делото е представен социален доклад. При оценка от социалните работници е установено, че най-подходящата мярка е настаняване на малолетното дете в приемно семейство. 

 По делото е установено, че сем. Д. е утвърдено като приемно професионално семейство. В дома им са създадени подходящи условия за отглеждането и възпитанието на малолетното дете. Двамата се явяват лично в с. з. и изразяват желание и готовност да полагат грижи за детето.

Приемните родители излагат, че когато детето е дошло при тях не е можело да говори и да ходи, тъй като е държано от майката само вътре в жилището. Детето е било дезориентирано и говорило за себе си в женски род. В момента детето е адекватно, започнало е да говори да разпознава цветовете и цифрите и се чувства добре.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката страда от психическо заболяване и не е в състояние да полага грижи за детето не допуска други хора до дома си.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в приемно семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28 ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                       Р      Е     Ш     И  :

 

         НАСТАНЯВА малолетното дете Г. Г. Д., роден на *** г., от майка В.И.В., ЕГН ********** и баща Г.Р.Д., ЕГН ********** в семейството на Д.Т.Д. ЕГН ********** и С.Б.Д., ЕГН **********, двамата с адрес: гр. Троян, общежития ЖП гара № 3, ет. 2, ап. 1, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

 

                                                        Районен съдия: