РЕШЕНИЕ

 

№ 374    

 

гр. Троян, 07.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева  и в присъствието на прокурора ...……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 704 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:       

Л.А.Г. – М. и М.М. *** са предявили срещу Т.И.Ц. *** иск с правно основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД. Ищците излагат в исковата молба, че с ответницата са сключили на 09.06.2017 г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подробно описани в исковата молба: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02448.500.9033 по КККР на с. Балканец, общ. Троян, с площ 571 кв. м, урбанизирана територия, незастроен с предназначение за жилищни нужди, номер по предходен план 33, кв. 1, при съседи: имоти 02448.3.89, 02448.500.9034, 02448.500.467, 02448.500.32. Ищците твърдят, че са изпълнили всички задължения по договора, но ответницата не е прехвърлила собствеността на имота по надлежния ред до момента и за тях се е породил правния интерес от воденето на настоящия процес. В съдебно заседание Л. М. и М.М. са редовно призовани, не се явяват. 

По реда на чл. 131 от ГПК на ответницата Т.Ц. е връчено копие от ИМ и доказателствата, в законовия срок е представен отговор, с който същата изцяло признава предявения иск. Ц. е редовно призована, не се явява, представлявана е от адв. К.Н. от ЛАК, който излага, че изцяло поддържа отговора и от името на доверителката си признава иска.

От приложените към делото писмени доказателства: предварителен договор за покупко-продажба от 09.06.2017 година, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 118 том ІІ, н.д. № 293/2005 година на нотариус Станислав Филипов, скица на поземлен имот № 15-106762/13.03.2017 г. на СГКК – Ловеч, удостоверение за данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК изх. № ДО000640/16.03.2017 г., разписка, Декларация на основание чл.92 ал.3 от ЗГР от 03.07.2017 г. и декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от ЗННД от 19.07.2017 г, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 09.06.2017 г. в гр. Троян между ищцата Л.А.Г. - М. в качеството си на купувач и ответницата Т.И.Ц., в качеството й продавач е бил сключен предварителен договор за продажба на процесния недвижим имот, който договор е приложен като доказателство по делото. Не се оспорва факта, че към момента на сключване на договора ищците Л. М. и М.М. са съпрузи. С предварителния договор Т.Ц. е продала и се е задължила да прехвърли с окончателен договор за продажба, собствеността на следния недвижими имот, находящ се в с. Балканец, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02448.500.9033 по КККР на с. Балканец, общ. Троян, с площ 571 кв. м, урбанизирана територия, незастроен с предназначение за жилищни нужди, номер по предходен план 33, кв. 1, при съседи: имоти 02448.3.89, 02448.500.9034, 02448.500.467, 02448.500.32.

Видно от приложената разписка /без дата/ Т.Ц. е получила договорената продажна цена от 2 800 лева, който факт е признат от ответницата още със самия отговор, като по този начин ищците са изпълнили изцяло, точно и добросъвестно задължението си за плащане на цената, уговорена с предварителния договор за продажба на недвижим имот.

Сключеният между страните на 09.06.2017 г. предварителен договор за продажба на недвижим имот е предвиждал окончателният договор за продажба на недвижим имот да бъде сключен в срок до 30.06.2017 г. Установява се, че Т.Ц. не се е явила пред нотариус, поради което, собствеността върху описания по-горе имот все още не е прехвърлена на ищците. Все още не е сключен окончателен договор за продажба на описания в исковата молба недвижим имот. За ищците се е породил правния интерес да предявят настоящата искова претенция за обявяване на окончателен на процесния предварителен договор.

В отговора си ответницата изрично е посочила, че изцяло признава така предявения иск, което се поддържа и от нейния пълномощник в с. з.

За процесния имот е представен у-ние за данъчна оценка по чл. 264 ал. 1 от ДОПК, от което се установява, че същата е 1217,30 лева.

С молба от 13.09.2017 г. ищците изрично са поискали от съда делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие и съда да постанови решение по реда на чл. 237 ал. 1 от ГПК при признание на иск от страна на ответницата. Ответницата изрично е признала иска. Не са налице забранителните условия на чл. 237 ал. 3 от ГПК и ще следва исковата претенция да бъде изцяло уважена, като съда обяви за окончателен предварителен договор, сключен между страните по делото на 09.06.2017 г. - с оглед изискванията на чл. 362 и следващи от ГПК са налице предпоставките да се обяви предварителния договор за окончателен, а именно в настоящия казус съществуват всички реквизити за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително и това, че ответницата е собственик на процесния имот и същия е индивидуализиран с представената актуална скица.

Предвид разпоредбата на чл. 364 ал. 1 от ГПК ще следва ищците да заплатят 10,00 лева такса за вписване в СВ при ТРС, както и 2 % данък в размер на 56,00 лева при служба “Местни данъци и такси” – Община Троян, съгласно Наредба № 6, приета от Общински съвет – гр. Троян за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян.

За обезпечение вземането на Държавата на горното основание, следва да се впише възбрана върху имота, предмет на сделката. Освен това ищците ще следва на основание чл. 115 от Закона за собствеността да поискат отбелязване на влязлото в законна сила решение в Службата по вписванията на Троянски районен съд в шестмесечен срок от влизане в законна сила на настоящото решение, като представят всички необходими документи за нотариално прехвърляне на имота.

Ищците са заявили, че не претендират за присъждане на сторени съдебно-деловодни разноски.

Водим от изложеното съдът

 

                      Р    Е    Ш    И   :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният предварителен договор на 09.06.2017 г. за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който Т.И.Ц., ЕГН **********, адрес: *** е продала на Л.А.Г. - М., ЕГН ********** и М.М.М., ЕГН ********** /при режим на СИО/, двамата с адрес: с. Бусманци, обл. София, ул. „Татарси път” № 36, следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02448.500.9033 по КККР на с. Балканец, общ. Троян, с площ 571 кв. м, урбанизирана територия, незастроен с предназначение за жилищни нужди, номер по предходен план 33, кв. 1, при съседи: имоти 02448.3.89, 02448.500.9034, 02448.500.467, 02448.500.32 за сумата от 2 800 лева.

ОСЪЖДА Л.А.Г. - М., ЕГН ********** и М.М.М., ЕГН ********** /при режим на СИО/, двамата с адрес: с. Бусманци, обл. София, ул. „Татарси път” № 36 да заплатят 10,00 - десет лева такса за вписване в СВ при ТРС, както и 2 % данък в размер на 56,00 – петдесет и шест лева при служба “Местни данъци и такси” – Община Троян, съгласно Наредба № 6, приета от Общински съвет – гр. Троян за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян.

ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ вземането на Държавата да се впише възбрана на  гореописания недвижим имот.

ЗАДЪЛЖАВА Л.А.Г. - М., ЕГН ********** и М.М.М., ЕГН ********** /при режим на СИО/, двамата с адрес: с. Бусманци, обл. София, ул. „Татарси път” № 36 в шестмесечен срок от влизане на решението в законна сила същото да се отбележи в Службата по вписванията на ТРС и ПРС, като бъдат представени всички необходими документи за извършване на продажбата.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                     

Районен съдия: