РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 19.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 715 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол на малолетното дете С.С.П., родена на *** г., временно настанен по административен ред със заповед от 05.07.2017 г. на Директора на ДСП – гр. Своге. В молбата се твърди, че детето е родено и живяло в семейството при родителите си. Бащата е починал. Родителите често са злоупотребявали с алкохол и детето е ставало свидетел на битови скандали, освен това се твърди, че дядото на С., който живее съвместно със семейството е упражнявал физическо насилие над детето. 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане от *** г. на СО „Младост”, детето С.С.П. е родена в гр. София на *** г., от майка С.П.Г. и неизвестен баща. Първоначално детето е било настанено в семейството на Д. Г., където е констатирано, че същото е в риск и има опасност за живота и здравето му. С. е настанена с временна заповед от 05.07.2017 г. на ДСП – Своге в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол, където пребивава и в момента.     

          По делото са представени социални доклади от ДСП – Своге и ДСП –Троян, от които се установяват изложените факти. Дадени са препоръки да не се променя мярката за закрила, предвид спазване на емоционалната близост на детето с братята му, както и да се следи образованието му. 

ДСП – Троян и ЦНСТ – с. Дълбок дол са редовно призовани, явява се управителя М.М.и излага, че С. е ученичка в 5 клас на СУ „Климент Охридски” гр. Троян, като й е подсигурен транспорт. В дома е настанена заедно със сестра си и се чувства добре, предоставени са добри условия.

РП – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата. 

Майката на детето са редовно призована, не се явява и не взема отношение по молбата.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 27 ал. І, вр. чл. 4 ал. І т. 5 и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

         НАСТАНЯВА детето С.С.П., родена в гр. София на *** г., от майка С.П.Г. и неизвестен баща, ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТДМ/ – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до навършване на пълнолетие или завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

         ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е обявено.             

 

Районен съдия: