РЕШЕНИЕ 

 

гр. Троян, 20.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 723 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

        В.Г.К. *** е предявила срещу „Сосиете жетерал експресбанк” АД - гр. Варна обективно съединени искове с правно основание чл. 55 от ЗЗД за сумата 257,48 лева, получена от ответника в резултат на запор върху трудовото възнаграждение на ищцат по изп. дело № 295/2014 г. на ЧСИ Румен Димитров и установителен иск по реда на чл. 124 от ГПК, че К. не дължи на ответника следните суми: 4 298,86 лева - главница по договор за кредит Кеш експресо № 10911/17.08.2006 г., 981,21 лева -договорна лихва за забава за периода от 05.10.2007 г. до 10.02.2009 г., законна лихва от 11.02.2009 г. до окончателното изплащане на вземането, 105,60 лева - разноски по делото.

        В подкрепа на твърденията си ищцата е ангажирала писмени доказателства, в с. з. се явява лично и с пълномощника си адв. Р. И. от САК, моли съда да уважи изцяло исковата претенция.

        По реда на чл. 131 от ГПК на ответника „Сосиете жетерал експресбанк” АД - гр. Варна е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия срок е представен отговор, с който се признава предявения иск. В с. з. не се явява представител, изразено е становище по същество. Ответника е направил възражение за прекомерност на адв. хонорар и моли на основание чл 78 ал. 5 от ГПК същия да бъде присъден в намален размер, съобразен с Наредба № 1/2004 г.

От приложените към делото Договор за потребителски кредит № 7996611219 от 06.06.2014 г., Рамков договор за платежни услуги за физически лица от 06.06.2014 г., искане-декларация за потребителски кредит от 06.06.2014 г., искане за откриване на банкова сметка ***.06.2014 г., застрахователно удостоверение и ч.гр.д. № 250/2015 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представената Заповед за незабавно изпълнение, издадена по реда на чл. 417 от ГПК по ч. гр. д. № 253/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Севлиево ищцата В.К. е осъдена, в качеството си на поръчител, да заплати на „Сосиете женерал експресбанк" АД следните суми: 4 298,86 лева - главница по Договор за кредит Кеш експресо № 10911/17.08.2006 г., 981,21 лева -договорна лихва за забава за периода от 05.10.2007 г. до 10.02.2009 г., законна лихва от 11.02.2009 г. до окончателното изплащане на вземането, 105,60 лева - разноски по делото. Въз основа на заповедта е издаден Изпълнителен лист № 220 от 13.02.2009 г. на Районен Съд- гр. Севлиево.

По молба на ответната банка и въз основа на изпълнителния лист е образувано изп. дело № 94/2009 г. по описа на СИС при РС - гр. Троян. Ищцата е представила Удостоверение от 18.02.2015 г., от което се установява, че изпълнителното дело е прекратено на основание чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК, тъй като за периода от 23.03.2009 г. до 03.11.2014 г. не са извършвани изпълнителни действия. Установава се, че след прекратяването на горепосоченото изпълнително дело, ответникът въз основа на същия изпълнителен лист е образувал ново изпълнително дело, а именно изп. дело № 20148800401295 по описа на ЧСИ Румен Димитров. След като е уведомена за новото изп. дело, К. е направила възражение за изтекла погасителна давност и е заявила, че не дължи процесните суми. Това обаче не е взето предвид от ЧСИ Румен Димитров и същия е наложил запор върху трудовото й възнаграждение и възбрана върху притежаваните от нея идеални части от поземлен имот с идентификатор 73198.506.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян. Представено е и Удостоверение изх. № 11970/04.10.2016 г. по изп. дело № 20148800401295 към 04.10.2016 г., в което е посочено задължението на ищцата, които тя счита, че са погасени по давност, поради което е предявила и настоящата искова претенция.

Ответната банка признава предявените искове.

Пълномощника на ищеца изрично е поискал в с. з. постановяване на  решение по реда на чл. 237 от ГПК при признание на иска. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 237 ал. 1 от ГПК и следва да постанови решение при признание на иска, което не следва да бъде мотивирано по същество и исковата претенция следва изцяло да бъде уважена.

Относно възражението за прекомерност на адв. хонорар. Съгласно чл. 78 ал. 5 от ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част при съблюдаване на определения по правилата на чл. 36 от ЗА, минимален размер на възнаграждението. Видно от представения договор за правна помощ, ищцата В.К. е заплатила адв. хонорар в размер на 1 530 лева. Същото е уговорено и платено – в т. 2 от договора изрично е записано, че същия служи като разписка за платеното в брой възнаграждение. В договора за правна помощ от 28.09.2016 г. изрично е посочено в чл. 1, че процесуалното представителство се осъществява по настоящото производство.

                Съгласно приетото с т. 3 от ТР № 6/06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по т. д. № 6/2012 г., при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение, поради прекомерност по реда на чл. 78 ал. 5 от ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в пар. 2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер. Като взе предвид, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност, задължителната съдебна практика по ТР № 6/06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по т. д.№ 6/2012 г. и разпоредбите на чл. 7 ал. 2 т. 1 и т. 2 от Наредба № 1/2004 г. настоящия състав намира, че на основание чл. 78 ал. 5 от ГПК, в полза на ищцата следва да се присъди по-нисък размер на разноските, представляващи адвокатско възнаграждение, а именно 900 лева.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да бъде осъден да заплати на ищцата сторените съдебно-деловодни разноски в настоящето производство в размер 438,80 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ОСЪЖДА „Сосиете женерал експресбанк” АД, ЕИК 813071350, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 92, представители: Еленка Бакалова, Вили Пиер Абал, Зденек Метелак, Арно Рене Жюлиен Льоклер, Кристиан Луи Марсел Васьор и Мартина Мачева да заплати на В.Г.К., ЕГН **********, адрес: *** сумата 257,48 – двеста петдесет и седем лева и 48 ст., получена от ответника в резултат на запор върху трудовото възнаграждение на ищцата по изп. дело № 295/2014 г. на ЧСИ Румен Димитров, рег. № 880, в едно със законната лихва върху сумата, считано от 11.10.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.

        ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Сосиете женерал експресбанк” АД, ЕИК 813071350, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 92, представители: Еленка Бакалова, Вили Пиер Абал, Зденек Метелак, Арно Рене Жюлиен Льоклер, Кристиан Луи Марсел Васьор и Мартина Мачева, че В.Г.К., ЕГН **********, адрес: *** не дължи заплащане на ответната банка следните суми: 4 298,86 лева - главница по договор за кредит Кеш експресо № 10911/17.08.2006 г., 981,21 лева -договорна лихва за забава за периода от 05.10.2007 г. до 10.02.2009 г., законна лихва от 11.02.2009 г. до окончателното изплащане на вземането, 105,60 лева - разноски по делото.

ОСЪЖДА „Сосиете женерал експресбанк” АД, ЕИК 813071350, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 92, представители: Еленка Бакалова, Вили Пиер Абал, Зденек Метелак, Арно Рене Жюлиен Льоклер, Кристиан Луи Марсел Васьор и Мартина Мачева да заплати на В.Г.К., ЕГН **********, адрес: *** сумата 900,00 – деветстотин лева адв. възнаграждение и 438,80 – четиристотин тридесет и осем лева и 80 стотинки съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 

 Районен съдия: