Р Е Ш Е Н И Е

 

  20    

 

гр. Троян, 31.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шестнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………. ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 752 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

В.Г.В. *** е предявила срещу Р.Л.В. *** за развод по чл. 49 ал. 1 от СК.

               Водим от горното съдът

 

                Р    Е     Ш     И:

 

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 23.05.1993 г. в с. Т.обл.М., за което е съставен акт за граждански брак № 7/23.05.1993 г. на Кметство с. Т. между В.Г.В. с адрес: ***, ЕГН ********** и Р.Л.В., с адрес: ***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между В.Г.В. с адрес: ***, ЕГН ********** и Р.Л.В., с адрес: ***, ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. 2 от СК:

Упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете С.Р. В., ЕГН ********** се предоставя на майката В.Г.В.. Местоживеенето на детето ще следва местоживеенето на майката, което в момента е гр. Троян, област Ловеч, ул. „Д.И.” 56, вх. Б, ет. 5.

Определя следния режим на лични отношения: Бащата Р.Л.В. ще има право на контакти с детето С. В. два пъти месечно, от петък - 18 часа до неделя - 18 часа, като ще уговаря с майката кои ще бъдат конкретните дни за контакти всеки месец, а през лятото един месец, който ще бъде определен по споразумение с детето и майката. Зимната ваканция детето ще бъде с майка си, а пролетната - с баща си.

ОСЪЖДА Р.Л.В., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплаща на В.Г.В. с адрес: ***, ЕГН **********, в качеството й на законен представител и родител, упражняващ родителските права върху малолетната С.Р. В. месечна издръжка в размер по 130 /сто и тридесет/ лева, считано от 01.02.2017 год. до настъпването на законно основание за нейното изменяване или прекратяване. Всяка година дължимата издръжка за месец юни и месец септември ще се плаща в двоен размер на уговорения падеж, съобразно нуждите на детето за лятна ваканция и за училище. За времето през пролетната и лятната ваканция издръжка не се дължи, когато детето е при баща си. Издръжката е платима до 05 /пето/ число на месеца, за който се отнася, като след този срок се дължи законната лихва за забава.

Съпрузите не си дължат издръжка един на друг. Никой от съпрузите няма претенции към другия съпруг за средства по лични влогове и сметки в банки.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ в гр. Троян, ул. „Д.И.-Д." № 56, вх. Б, ет. 5, ап. 13, което е собственост на родителите на съпругата, ще се ползва от съпругата В.Г.В., като Р.Л.В. се задължава да напусне и освободи жилището до 01.02.2017 г.

Всеки от съпрузите ще изплаща с лични средства след развода получените през време на брака кредити, на които е титуляр, независимо дали другият съпруг е съдлъжник или не е такъв. При неизплащане на кредитите неплатилият съпруг - титуляр на кредит изплаща на другия съпруг обезщетение в двоен размер на причинените вреди.

Имуществените отношения между съпрузите във връзка с прекратяването на брака, които не са уредени в това споразумение ще бъдат уредени допълнително.

След прекратяването на брака молителката В.Г.В. ще запази брачната си фамилия – В..

В.Г.В. получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил МАЗДА 121, с рама № JMZDB12D200159360, двигател № В3785179, цвят: синьозелен металик с регистрационен номер ОВ 8163 АХ. Този автомобил е придобит през време на брака, но с лични средства на съпругата В.Г.В. и за нейно лично ползване. Застрахователната стойност на автомобила е 200 лева.

Р.Л.В. получава в дял и става изключителен собственик на лек автомолил ПЕЖО 405, с рама № VF315BD9270487123, двигател № 1CU74642877, цвят: т. сив, с регистрационен номер ОВ 6235 АР. Застрахователната стойност на автомобила е 200 лева.

ОСЪЖДА Р.Л.В., с адрес: ***, ЕГН ********** да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумятя 25.00 двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и сумата 4,00 - четири лева ДТ, представляваща 2 % върху зстрахователната стойност на получения в дял лек автомобил и 46.80 – четиридесет и шест лева и 80 стотинки ДТ върху размера на присъдената издръжка за три години. 

В.Г.В. с адрес: ***, ЕГН ********** да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 4,00 - четири лева ДТ, представляваща 2 % върху зстрахователната стойност на получения в дял лек автомобил и 46.80 – четиридесет и шест лева и 80 стотинки ДТ върху размера на присъдената издръжка за три години. 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                           Районен съдия: