Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

 

гр. Троян, 15.03.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на петнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 772 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

         “Бляк си ресйклинг” ООД – гр. Варна, представлявано от Красимир Филипов е предявило срещу “СИС” ЕООД - гр. Троян, представлявано от Иван Самичков иск с правно основание чл. 327 от ТЗ за сумата 11 517 лева, представляваща незаплатена цена на доставени 20 940 кг. прозрачни ПЕТ материали. В исковата си молба ищецът подробно излага, че на 08.07.2015 г. е доставил процесната стока на ответника, за което била издадена фактура № 100000030 от 08.07.2015 г. с включен ДДС, но заплащане по нея не е постъпило. Ангажирани са писмени доказателства, в с. з. ищцовото дружество се представлява от адв. Николай Станчев от АК - Варна, който моли съда да уважи изцяло исковата претенция.

        По реда на чл. 131 от ГПК на ответника “СИС” ЕООД гр. Троян е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия месечен срок е представен писмен отговор, с който се оспорва предявения иск, направени са доказателствени искания. Ответника е редовно призован, в с. з. се явява представляващия дружеството Иван Самичков и пълномощника адв. Димитър Илковски от ЛАК.

От приложените към делото писмени доказателства: Фактура № 1000000030 от 08.07.2015 г., Фактура № 0000001792 от 10.07.2015 г., писмо до „Бляк Си Ресайклинг” ООД от 05.08.2015 г., писмо от 07.07.2015 г., обратна разписка, телеграма, кантарна бележка № 29095, товарителница № 012558 от 07.07.2015 г.,  писмо до  Бляк Си Ресайклинг” ООД от 02.07.2015 г., копие от товарителница 012558 от 07.07.2015 г., Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 15.07.2016 г. на Районна прокуратура – Троян, Постановление от 09.08.2016 г. на Окръжна прокуратура – Ловеч, преписка № 359000-10879/2015 г. по описа на РУ на МВР – Троян, обяснения по реда на чл. 176 от ГПК, разпита на свидетелите И.С.В. и Е.Т.А., съдебно-графологическа експертиза с вещо лице С.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Не се спори между страните, че са в трайни търговски отношения. На 02.07.2015 г. ответника е отправил оферта до ищеца, като изрично в същата е отбелязал, че балите от ПЕТ трябва да съдържат само бутилки. С писмо от 07.07.2015 г., приложено по делото, ищцовото дружество е уведомено, че във връзка с оферта от 30.06.2015 г. относно доставките на РЕТ, обявеното количество от 30 тона за месеца е достигнато, поради която причина „СИС” ЕООД може да приеме само ПЕТ материали от останалите цветове – син, зелен и кафяв, за което няма ограничения. По делото е представена товарителница № 012558/07.07.2015 г., в която е отразено, че на 07.07.2015 г. в гр. Варна камион марка „DAF" с peг. № У 9083 АН, на превозвач „Гештранс"ООД е бил натоварен със стока - PET материал прозрачен на бали, с тегло 20 990 кг., като същата стока на 08.07.2015 г. е била доставена на ответника „СИС” ЕООД и разтоварена на ЖП гара Троян, където е базата на ответника. На основание чл. 193 от ГПК съда е открил производство по оспорване на цитирания писмен документ. Ответникът оспорва съдържанието на тази товарителница, като твърди че в нея има допълнително написан текст относно дата на разтоварване „08.07.2015 г.", относно тегло „20990 кг.", относно товар в долен ляв ъгъл „РЕТ проз. бели". За установяване на тези обстоятелства по делото е допусната и изслушана  съдебно - графологическа експертиза. Според заключението на вещото лице С.П. товарителницата представлява стандартна бланка, в която има нанесен ръкописен /буквен и цифров/ текст, както и са положени подписи и печати. Вещото лице посочва, че първият екземпляр от товарителницата /представен от ищеца/ съдържа текстове, които не са отбелязани на третия индигиран екземпляр от същата товарителница /представен от ответника/. Тези текстове касаят записи относно дата на разтоварване „08.07.29015 г.", относно тегло „20990 кг." и относно товар в долен ляв ъгъл „РЕТ проз. бели". Според заключението на експертизата този допълнителен текст е изпълнен с друга химикална паста, и същият е изписан от шофьора на камиона Мирослав Петков Павлов. По делото е приета като писмено доказателство кантарна бележка № 4261, според която на 08.07.2015 г. е извършено измерване на стока РЕТ бали - бели, от продавач „Бляк си ресайклинг" ООД, за купувач „СИС” ЕООД, доставени с камион peг. номер Y 9083 AH, с водач М.П., като стоката е с нето тегло 20940 кг. Ответникът не оспорва документът „кантарна бележка", както и не оспорва факта, че и двата документа -товарителница и кантарна бележка са подписани от негов служител. От разпита на свидетелката И.В., се установява че тя е упълномощено лице на управителя на „СИС” ЕООД. Същата лично е посрещнала камиона, осъществил процесната доставка, и е извършила претеглянето му. Свидетелката потвърждава, че стоката е била разтоварена на площадката на фирмата. Извършени били две измервания - при натоварен и при разтоварен камион, за да се установи реалното количество на стоката. Кантарната бележка била съставена и подписана от свидетелката. Свидетелката потвърждава, че е подписала и товарителницата, както и потвърждава, че в нея е бил посочен номера на превозното средство и вида на доставената стока. Свидетелката разяснява процеса на приемане на стоките във фирмата, като посочва че за тях меродавно е количеството и информацията, която е попълнена при приемането. Според свидетелката едва при разтоварване на материала и неговата преработка може да се установи дали има проблеми с неговия състав. Витанова излага, че при един визуален поглед по никакъв начин не може да се определи точното съдържание на материали. След като бъде разтоварен материала и започне процеса на неговата преработка може да се установи точния вид на материала, който е в една бала, в процеса на преработка се вижда самия материал. Свидетелката  Е.А. която работи в друга фирма, също собственост на Иван Самичков, излага подобни показания, че качеството и вида на доставените материали, може да се установи, едва след разопаковането и сортирането им.  

        Представителя на ответното дружество – Иван Самичков се е явил в с. з. и е дал обяснение по реда на чл. 176 от ГПК на поставени въпроси. Същия подробно излага механизма на отправяне на оферта, доставянето и обработката на подобен род стоки и материали. Цялата дейност е строго регламентирана и съответно се оформят надлежните документи за това. 

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът счита, че в случая не е налице хипотезата на  чл. 327 от ТЗ – неизпълнение на задължение по договор за търговска продажба. Продажбата е двустранен и възмезден договор от него възникват права и задължения в полза и в тежест на двете страни. Продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността върху една вещ и да му я предаде, а купувачът да заплати определената цена и да получи вещта. Договорът за продажба е консенсуален. Той е валидно сключен от момента, в който страните постигнат съгласие относно вещта, която продавачът се задължава да прехвърли и относно цената, която купувачът се задължава да плати.

Относно фактите по делото, безспорно се установи, че ищеца е бил уведомен от ответника с писмо от 07.07.2015 г. /преди доставката/, че дружеството не изкупува прозрачен PET материал, поради достигане на определеното количество, а само в син, зелен и кафяв.

Издаването на  кантарна бележка от 08.07.2015 г. не означава, че стоката е приета без възражение, както ищеца е тълкувал и свидетелските показания. Напротив от същите се установява, че доставените 20940 кг. PET материал в балирано състояние чисто физически няма как да бъдат приети в деня на доставката. С премерването на кантар се установяват единствено количествените параметри на стоката, но не и качествените. То показва единствено теглото на стоката, но не и дали тя като качество е годна за изкупуване. Едва след като тя бъде разопакована и анализирана от съответните служители на дружеството-ответник, може да се установи дали е годна за изкупуване. Нещо повече, в представеното от ответника предложение, отправено до ищеца на 02.07.2015 г. е направена изрична забележка, че балите от PET материал „трябва да съдържат само бутилки от PET без фолиа, кутии от храни и други подобни".

Освен това, безспорно бе установено и обстоятелството, че транспорта на тази стока не е извършен от ищеца, а от транспортна фирма „Гештранс" ООД Ямбол. Това е видно от товарителницата, представена като доказателство по делото. PET материала е претеглен и разтоварен от съответното транспортното средство, след като фирмата-превозвач е изпълнила задължението си да достави стоката на договорения пункт.

Доказателство в смисъла но горното изложение е и, че в процеса безспорно се доказа, че издадената фактура, не е осчетоводена в счетоводството на ответника

Относно процесната товарителницата № 0125588/07.07.2015 г., по отношение на която съда е открил производство по оспорване истинността.

Съгласно заключението на графологическата експертиза безспорно беше установено, че в оригиналния документ са извършени преправки. Допълнителните изписвания са само върху оригиналния екземпляр, който се намира и се държи от ищеца. Съда приема, че този документ следва да бъде изключен от доказателствата по делото, като приправен.

Установи се по делото още, че за да бъде приета, стоварената стока е следвало да бъде прегледана при хипотезата на чл. 324 от ТЗ. В тази връзка съда следва само да отбележи, че пълномощника на ответника неправилно е анализирал приложеното в доказателствата писмо от 05.08.2015 г. – чисто хронологично няма как „СИС” ЕООД да проверява качеството на стока, която е доставен три дни след изпращането на цитираното писмо. 

За извода си, че предявения иск е неоснователен и недоказан, съда е обсъдил и горе, че преди датата на доставка на процесните стоки /на 07.07.2015 г./, ответното дружество е информирало ищеца, че обявеното количество от 30 тона прозрачен РЕТ материал за месеца е постигнато, поради което „СИС” ЕООД може да приеме само цветен РЕТ материал. Следователно не е налице валидно сключена сделка между страните, по която ответника да дължи изпълнение на задълженията си.

С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. 1 от ГПК ищеца ще следва да заплати на ответника сумата 1 160 лева, сторени от него разноски по делото.

Водим от изложеното съдът

Р     Е      Ш      И   :

 

 ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан, предявения на основание чл. 327 от ТЗ иск от “Бляк си ресайклинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 146, ет. 1, ап. 3, ЕИК 201637498, представлявано от Красимир Филипов против „СИС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ЖП гара – Троян, складови бази, ЕИК 110513041, представлявано от Иван Самичков за сумата 11 517 лева, представляваща цената на доставени РЕТ материали.

ОСЪЖДА “Бляк си ресайклинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 146, ет. 1, ап. 3, ЕИК 201637498, представлявано от Красимир Филипов да заплати на „СИС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ЖП гара – Троян, складови бази, ЕИК 110513041, представлявано от Иван Самичков сумата 1 160 – хиляда сто и шестдесет лева разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

Районен съдия: