Р Е Ш Е Н И Е

 

  377    

 

гр. Троян, 10.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното  заседание на десети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М. Станчева и в присъствието на прокурора ………………. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 790 по описа за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

                      „Ферокорп” ООД – гр. София, представител Константин И. е предявило срещу М.Г.К. ***, М.Х.Ж. ***, Д.Х.К. ***, М.Д.И. ***, М.И.Д. ***, С.И.Д. *** и М.В.Р. *** иск с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК установителен иск за право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 83212.501.65 с площ 576 кв. м. по сега действащите КККР на с. Шипково, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ част от УПИ XX „За озеленяване и спорт" в кв. 3 по сега действащия регулационен план на с. Шипково-Баните, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № 1142/10.11.1997 г. и одобрено ЧИ на ЗРП със заповед № 441/16.10.1995, както и на построените в този парцел сгради: едноетажна паянтова сграда, със застроена площ от 28 кв. м, двуетажна масивна сграда със застроена площ от 87 кв. м, в незавършен вид (до ниво втора плоча без покривна конструкция), едноетажна масивна сграда със застроена площ от 17 кв. м, в незавършен вид (до ниво плоча, без покривна конструкция). За установяване обстоятелствата по същата са ангажирани писмени доказателства. В с. з. се явява юрисконсулт Димитричка Маринова, която моли съда да уважи така предявения иск. Алтернативно ищеца твърди, че е собственик на процесния имот въз основа на изтекла в негова полза придобивна давност.

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. По реда на чл. 131 от ГПК същите не са представили писмен отговор и не са изразили становище по иска. На ответницата С.Д. по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК е назначен особен представител – адв. А.Ч. от ЛАК, който е представил писмен отговор и поддържа аргументи за недопустимост на предявения иск. 

 С решение № 5 от 12.01.2017 г., имащо характер на определение, първоинстанционния съд е прекратил производството по настоящето дело, като е счел, че е сезиран с недопустим иск и е приел, че предявяването на установителен иск е обусловено от наличието на правен интерес, т. е. че по този начин ищецът ще получи защита на нарушеното си право. В конкретния случай съда е приел, че правата на ищеца в настоящото производство се засягат по-скоро от непълнота или грешка в КККР на с. Шипково, одобрени със Заповед № РД – 18 – 33/07.04.2009 г. на ИД на АГКК и при тези данни ищецът няма интерес от търсената с иск по чл. 124 ал. 1 от ГПК защита. Следва да се отбележи, че с цитираното решение съда се е произнесъл относно допустимостта на предявения иск, което е абсолютна процесуална предпоставка за развитие на производството. Буди недоумение възражението на ищцовото дружество, че съда само е изредил доказателствата по делото, а не ги е обсъдил. Анализа на доказателства се прави при постановяване на решение, по което съда след като е възприел фактическата обстановка, се произнася по същество.

             Цитираният акт на ТРС е обжалван пред въззивния ОС – Ловеч, който с решение № 120 от 19.06.2017 г. го е обезсилил и е върнал делото за произнасяне по същество от същия съдебен състав.

От приложените писмени доказателства: нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107, том І, рег. № 1036, дело № 93/2009 г. на Нотариус с район на действие РС Троян, рег. № 337 на НК, вписан в Службата по вписвания с вх. рег. № 414/2009 г., Акт № 71, том 2, дело № 225/2009 г., Договор за продажба на недвижим имот от 22.01.2002 г., вписан под № 57, св. № 28, том І, кн. Б, партида 39/69 на 24.01.2002 г., Удостоверение № У 06-139 на Община гр. Троян за идентичност на имоти, Удостоверение № У 06-138 на Община Троян за вида на територията и трайното предназначение на имота, Удостоверение от 13.08.2015 г. на Община гр. Троян за търпимост на сградите, Скица № 109/28.01.2002 г., заверена към 15.01.2009 г. на Община Троян, Удостоверение за данъчна оценка на имота № ДО002861/13.08.2015 г., Удостоверение за наследници № 44/21.08.2015 г. на Кметство с.Шипково, Писмо № 20-41278/20.07.2015 г. на СГКК – Ловеч и скица- проект от същата преписка и Скица на Поземлен имот № 15-401874/15.09.2015 г. на СГКК – Ловеч, от показанията на разпитаните свидетели Д.Л. и М.Л. и от заключението на допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

             Видно от представения нот. акт № 107 т. І, нот. дело № 93 от 2009 г. на Нотариус Борис Кожухаров „Жити” АД – гр. Русе е продало на ищцовото дружество „Ферокорп” ООД гр. София следния имот: УПИ ХХ, кв. 3, по плана на с. Шипково-баните, с площ 4 400 кв. м, при граници: от две страни път, р. Ръждавец и насл. С.Д., заедно с построените в имота паянтова сграда, двуетажна масивна сграда, в незавършен вид и едноетажна масивна сграда, в незавършен вид.

             Представен е и договор от 22.01.2002 г., от който се установява, че „Жити” АД – гр. Русе е закупило описания горе имот от Община Троян.

Видно от представените удостоверения на Община Троян се установява, че парцел ХХ, кв. 3 по рег. план на с. Шипково – баните е идентичен с ПИ с идентификатор 83212.501.65; ПИ с идентификатор 83212.501.64 и ПИ с идентификатор 83212.501.71.

В процеса се установява, че в Служба по геодезия, картография и кадастър - Ловеч, в кадастралния регистър на недвижимите имоти в с. Шипково, за ПИ с идентификатор 83212.501.65 в графа данни за собственици и носители на др. вещни права са нанесени - наследниците на Н.М.Н. - ответници по иска. Тъй като КККР на с. Шипково са влезли в сила, ищцовото дружество е пристъпило към процедура за тяхното попълване и поправка. Ангажирана е лицензирана фирма, която е заснела на място спорния имот в реални граници под проектен № 83212.501.1574, като е изготвен и проект за изменение на КККР и проекта е бил внесен в СГКК-Ловеч. С Писмо № 20-41278 - 20.07.2015 г. на СГКК-Ловеч, на ищцовото дружество било отказано да се разглежда проекта, тъй като в случая се касаело за спор за материално право.

С решение № 8297 от 24.02.2009 г. на ОСЗ – Троян на наследниците на Н.М.Н. е възстановена собствеността върху земеделски земи – овощна градина 024637 по КВС с площ 0,411 дка, находяща се в м. „Конски рът” от землището на с. Шипково и овощна градина 024638 по КВС с площ 0,822 дка, находяща се в същата местност. От представеното у-ние за наследници се установява, че ответниците са наследници на Н.Н.

             Съдът е допуснал и изслушал съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице инж. В.П. е констатирал, че двата имота, възстановени на насл. на Н.Н. 024637 и 024638 по КВС саотразени в КККР на с. Шипково с идентификатори 83212.24.637 и 83212.24.638. Процесния имот 83212.501.65 се намира на разстояние около 100 м от описаните овощни градини, поради което не попада във възстановените имоти по решение № 8297 от 24.02.2009 г.

         По делото като свидетели са разпитани Д.Л. и М.Л.. Л. излага, че от 1990 г. е управител на почивна станция „Иглика”, която е построена от „Жити” АД – Русе. След 1990 г. станцията била възстановена и преустроена в тризвезден хотел „Жити”. В последствие се решило, че трябва да има спортна база, басейн, като за целта следвало да се закупи съседния имот, собственост на Община Троян. Л. бил упълномощен от ръковдството на „Жити” АД да се яви на търг и осъществили сделката, като за 40 000 лева бил закупен имот с площ 4 300 кв. Към момента базата се стопанисва от „Ферокорп” ООД Имота представлява цял двор, в който има три постройки. Л. излага, че докато е работил там не е имало спор за имота, никой не е претендирал. Подобни са и показанията на М.Л., която от 2000 г. е служител на „Жити” АД и е зам. управител на базата в с. Шипково. Излага, че от 2009 г. имота е собственост на ищеца и никой не е претендирал.

С оглед на така възприетата фактическа обстановка и дадените задължителни указания на въззивния съд, настоящия състав излага следните правни изводи:

         Съгласно т. 5 от ТР № 8 от 2016 г. на ОСГК на ВКС „предявяването на иск с правно основание чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР, не е обуславящо по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за производството по предявен иск за собственост на същия имот.”

 В течение на производството съдът е дал указания на ищцовото дружество, което е изразило мотивирано становище относно исковата си претенция и вида на твърдяната защита. При това положение съда намира, че е сезиран с установителен иск по реда на чл. 124 ал. 1 от ГПК, с който в настоящия случай „Ферокорп” ООД цели доказване право на собственост върху процесния имот. Предявявянето на подобен субсидиарен иск предполага наличие на правен интерес. Само чрез изискването за интерес от установяването, може да се обособят нуждаещите се от съдебно установяване граждански правоотношения – т. е. следва да се очертае нарушеното материално право, нуждаещо се от съдебна защита. Правният интерес от провеждане на установителен иск е обусловен от оспорване претендирано от ищеца право или претендиране отричано от него право /в този аспект настоящия състав се мотивира по-горе с цитираното тълкувателно решение/. С оглед на представените и обсъдени доказателства и твърдения на страните в настоящия процес, решаващия съд намира, че релевантните по спора факти са удостоверение № У 06-138 и удостоверение за идентичност на поземлен имот с № У 06-139 на Община Троян, писмо изх. № 20-41278-20.07.2015 г. на СГКК – Ловеч, скица на поземлен имот № 015-401874-15.09.2015 г. на СГКК – Ловеч. Описаните писмени доказателства, както и приобщените гласни такива установяват идентичност и индивидуализиране на процесния имот 

 При това положение съда намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен, като бъде признато по отношение на ответниците, че ищцовото дружество е собственик на процесния имот. 

             При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответниците да заплатят на ищцовото дружество сторените съдебно – деловодни разноски в размер на 844,00 лева, както и 300,00 лева юрисконсултско възнаграждение.

Водим от изложеното съдът

 

                            Р       Е       Ш     И:

        

          ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124 ал. 1 от ГПК  по отношение на ответниците М.Г.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.Х.Ж., ЕГН **********, адрес: *** Д.Х.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.Д.И., ЕГН **********, адрес: ***, М.И.Д., ЕГН **********, адрес: ***, С.И.Д., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Хр. Смирненски, бл. 44, вх. Д, ет. 4 ап. 66 и М.В.Р., ЕГН **********, адрес: ***, че „ФЕРОКОРП” АД, ЕИК 131297052, седалище и адрес: гр. София, р-он „Изгрев”, ул. „А. П. Чехов” № 69, ет. 4, ап. 17-18, представител: Константин И. е собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83212.501.65 с площ 576 кв. м. по сега действащите КККР на с. Шипково, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ част от УПИ XX „За озеленяване и спорт" в кв. 3 по сега действащия регулационен план на с. Шипково-Баните, община Троян, област Ловеч, одобрен със Заповед № 1142/10.11.1997 г. и одобрено ЧИ на ЗРП със заповед № 441/16.10.1995, както и на построените в този парцел сгради: едноетажна паянтова сграда, със застроена площ от 28 кв. м, двуетажна масивна сграда със застроена площ от 87 кв. м, в незавършен вид (до ниво втора плоча без покривна конструкция), едноетажна масивна сграда със застроена площ от 17 кв. м, в незавършен вид (до ниво плоча, без покривна конструкция).

 ОСЪЖДА М.Г.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.Х.Ж., ЕГН **********, адрес: *** Д.Х.К., ЕГН **********, адрес: ***, М.Д.И., ЕГН **********, адрес: ***, М.И.Д., ЕГН **********, адрес: ***, С.И.Д., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Хр. Смирненски, бл. 44, вх. Д, ет. 4 ап. 66 и М.В.Р., ЕГН **********, адрес: *** да заплатят солидарно на „ФЕРОКОРП” АД, ЕИК 131297052, седалище и адрес: гр. София, р-он „Изгрев”, ул. „А. П. Чехов” № 69, ет. 4, ап. 17-18, представител: Константин И. сумата 1 144,00 - хиляда сто четиридесет и четири лева, сторени съдебно- деловодни разноски.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                           Районен съдия: