РЕШЕНИЕ 

 

гр. Троян, 18.05.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

при секретаря М. С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 796 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:      

        И.К.С. ***, ае предявил срещу П.П.П. *** установителен иск за съществуване на вземане по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 4 520 лева, представляваща, дадена в заем на ответницата. С. твърди, че първоначално дадената сума на П. била в размер на 10 000 лева, като процесната сума останала дължима към настоящия момент. В подкрепа на твърденията си ищеца е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява лично и с пълномощника си адв. К.Н. от ЛАК, който моли съда да уважи така предявения иск.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника П.П. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Представен е писмен отговор в предвидения месечен срок, изразено е становище, че иска е изцяло неоснователен и недоказан. П. се явява лично в с. з. и с пълномощника си адв. В.А. от ЛАК, ангажирани са доказателства.

От приложените към делото писмени доказателства: копие от разписка, нот. акт № 38, том VІ, н.д. № 950/2007 г., копие от декларация  рег. № 3781/27.05.2008 г.,  нот. акт № 47 том VІ, н.д. № 959/2007 г., нот. акт № 48 том VІ н.д. № 960/2007 г. и ч.гр.д. № 672/2016 г. по описа на ТРС, от показанията на разпитания свидетел М.Д., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Като доказателство по делото е представена „разписка”, в която са записани имената и ЕГН на ответницата, имената и ЕГН на свидетеля М.Д., както и е изписана сумата 4 600 лева, и дата 13.08. с подправена година. От обясненията на страните и от показанията на свидетеля М.Д. се установява, че С. и П. са братовчеди и че притежават наследствени имоти. П. е представила  три нотариални акта, като с първия акт № 38 т. VІ, н. д. № 950/2007 г. на Нотариус Маргарита Гладкова, П.П. и Б.В.са признати за собственици на ПИ № 101 по рег. план, с площ 1 375 кв. м, находящ се в с. Горно Трапе, заедно с  построената в имота паянтова жилищна сграда. Във втория и третия представени нот. акт № 47 т. VІ, н. д. № 959/2007 г. и № 48 т. VІ, н. д. № 960/2007 г. са материализирани покупко-продажба, с която П. и Василева са продали съответните идеални части от описания имот на трети лица.

По заявление по реда на чл. 410 от ГПК, подадено от И.С., в ТРС е образувано ч. гр. дело № 672/2016 г., по което съда е издал заповед № 344 от 15.09.2016 г. за изпълнение на парично задължение, като е разпоредил длъжника П.П. да заплати на кредитора сумата 4 520,00 лева, представляваща неизплатено парично задължение от получен заем.

Длъжника П.П. по заповедното производство е направила възражение, че не дължи процесната сума и съда е дал указание по реда на чл. 415 от ГПК на кредитора да предяви иск за установяване на вземането си, което ищцата е сторила в настоящето производство.

С оглед на изложеното съда счита, че предявения иск е неоснователен и недоказан, при следните съображения: Твърдяния от ищеца предмет на настоящето производство са заемни отношения между страните. Договора за заем е реален договор, който се счита сключен, когато въз основа на постигнатото съгласие между страните по него едната страна даде, а другата получи в заем парична сума. Това следва от разпоредбата на чл. 240 ЗЗД, където сделката е регламентирана. С оглед на това, за да има договор за заем, освен постигнато съгласие между страните следва да има и реално предаване на сумата, предмет на договора. Когато такова реално предаване на сумата липсва, фактическия състав на сделката не е осъществен. Предаването на заетата сума е в доказателствена тежест на страната, която се позовава на сключения договор за заем и основава претенциите си на този договор. При спор относно дължимостта на сума, за която се твърди, че е дадена в заем, в доказателствена тежест на страната, която се позовава на сделката е при условията на пълно доказване да установи обстоятелството, че сумата е предадена. Напротив в настоящия процес се установи, че между страните са налице правоотношения във връзка със собствеността и продажба на наследствени имоти. В този смисъл са и обясненията на ответницата, че вероятно писана от нея обява за продажба на имот е използвана и най-вече е направен опит да бъде оформена като „разписка”. Съда приема, че подобно доказателство в никакъв случай не може да материализира заемни правоотношения между страните в настоящия процес.

Договорът за заем е реален договор за валидността на който, законът не изисква писмена форма. За да се установи неговото съществуване е необходимо ищецът, чиято е доказателствената тежест, да докаже при условията на пълно и главно доказване елементът "предаване в собственост" на пари или други заместими вещи и кумулативно с това поето от длъжника задължение да върне заетата сума, което не беше сторено в настоящето производство.

Предвид на изложеното следва предявения установителен иск за съществуване на процесното вземане изцяло да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 На основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски на 520 лева, по приложен списък по реда на чл. 80 от ГПК.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск по реда на чл. 422 от ГПК от И.К.С., ЕГН **********, адрес: *** против П.П.П., ЕГН **********, адрес: *** за съществуване на вземане в размер на 4 520 – четири хиляди петстотин и двадесет лева, дадена в заем на ответницата.  

ОСЪЖДА И.К.С., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на П.П.П., ЕГН **********, адрес: ***  сумата 520.00 – петстотин и двадесет лева, сторени съдебно - деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 Районен съдия: