РЕШЕНИЕ

 

   1  

 

гр. Троян, 04.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на четвърти януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 797 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между А.Л.Ц., ЕГН ********** и Ц.В.Ц., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: *** /адв. С. *** с Акт за граждански брак 30 от 10.07.2010 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

           Родителските права върху роденото от брака малолетно дете М.Ц. Ц., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката А.Л.Ц., като бащата Ц.В.Ц. ще има право да взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в съботния ден до 13.00 часа в неделния ден, включително и да го взема при себе си 20 дена през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 

         Местоживеенето на детето ще следва това на неговата майка и законен представител А.Ц., което в момента е гр. Троян, област Ловеч, ул. „Пряспа” №….. .

Ц.В.Ц. ще заплащана на А.Л.Ц. като и законен представител на малолетно дете месечна издръжка в размер на 105,00 – сто и пет лева, считано от 01.11.2016 г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, заедно със законната  лихва  за  всяка  закъсняла  вноска  на  определената издръжка.

            ОБЯВЯВА, ЧЕ: съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

         Съпрузите нямат претенции по отношение на влогове и банкови сметки.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име А..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.Л.Ц., ЕГН ********** и същата става изключителен собственик на следния недвижим имот: 1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.506.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Троян, ул. "Пряспа" № …, целият с площ 454 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 2438,при съседни имоти с идентификатори: 73198.505.130; 73198.506.192; 73198.506.82; 73198.506.132 и 73198.506.128, ЗАЕДНО с ½ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.506.131.1.1 по КККР на гр. Троян, с адрес: гр. Троян, ул."Пряспа" №…. , находящ се в поземлен имот с идентификатор 73198.506.131, с предназначение: жилище, апартамент, целият с площ 96.00 кв. м, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма,ЗАЕДНО и с целите принадлежащи на самостоятелния обект ДВЕ МАЗАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ -разположени едно до друга /откъм улицата и откъм С.Л./, както и припадащите се на обекта идеални части от общите части на сграда № 1 и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73198.506.131, подробно описан в нот. акт № 81, том I, рег. №981, дело № 65/2014 година на нотариус Маргарита Гладковарег № 477 при НК с р-н на действие района на Троянския районен съд, КАТО за уравняване дела на Ц.В.Ц. е заплатена сумата 5 000  лева, с която сума същият се счита напълно удовлетворен.

ОСЪЖДА всеки един от молителите А.Л.Ц., ЕГН ********** и Ц.В.Ц., ЕГН **********, двамата със съдебен адрес: *** /адв. С.С./ ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС, както следва: окончателна държавна такса в размер на 12,50 – дванадесет лева и 50 стотинки, 2 % ДТ върху размера на така определената издръжка в размер на 37,80 – тридесет и седем лева и 80 стотинки, 2 % държавна такса, начислена върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на 114,35 – сто и четиринадесет лева и 35 стотинки, както и по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 2 % местен данък, върху увеличението на дела в размер на 57,17 – петдесет и седем лева и 17 стотинки.   

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: