РЕШЕНИЕ

 

№ 63

 

гр. Троян, 06.03.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на шести февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретар М.С. и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 799 по описа за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

               С решение78 от 22.03.2016 г., съда е допуснал да се извърши съдебна делба по реда на чл. 69 от ЗН между П.Ц.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Славия”, бл. 31, вх. 1, ет. 3, ап. 9, Г.М.П., ЕГН **********, адрес: ***, Р.Г.П., ЕГН **********, адрес: ***, П.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** и Ц.Ц.П., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Младост”, бл. 433, вх. 1, ет. 5, ап. 18 на следните съсобствени недвижими имоти, находящи се в гр. Троян, обл. Ловешка, останали в наследство от Ц.П.К., починал на 09.12.1965 г. а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.129 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК в местността „Б.” с площ 435 кв. м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване на територията за друг вид застрояване, стар идентификатор 73198.155.9 при съседи: идентификатори 73198.155.128, 73198.155.111, 73198.155112, 73198.155.129.2 със застроена двуетажна еднофамилна сграда с площ от 40.00 кв. м, идентификатор 73198.155.129.1 и едноетажна еднофамилна жилищна сграда с площ от 43 кв. м, , идентификатор 73198.155.129.2; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.124 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, в местността „Б.” с площ от 349.00 кв. м, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване със съседи: идентификатори 73198.155.8, 73198.155.112, 73198.155.125, с построената в имота двуетажна селскостопанска сграда с идентификатор 73198.155.124.1 със застроена площ от 46.00 кв. м, като от така описаните имоти съда е постановил да се образуват ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ РАВНИ ДЯЛА, от които за съделителителя П.Ц.Ц. се отреждат 3/27 идеални части, за съделителя Ц.Ц.П. – 12/27 ид. части, за съделителя Г.М.П. – 10/27 ид. части, за съделителя Р.Г.П. – 1/27 ид. чести и за съделителя П.М.Ц. – 1/27 ид. чести.

В първото съдебно заседание след допускане на делбата процесуалния представител на ответницата Г.П.адвокат Светла С. от ЛАК е напарвила искане по сметки по реда на чл. 346 от ГПК относно следните подобрения, които са извършени от трите ответници Р.П., Г.П. и П.Ц.: в ПИ с идентификатор 73198.155.129: 1. Метална ограда от към съседа Дена П. и от към улицата, с цена около 830 лева изградена през 2003 година. 2. Изкопаване на водопровод до къщата и полагане на гъвкав кабел за водата, водоснабдяване на лятната кухня и двора, изграждане на две чешми - 2005 г. на стойност  около 2 460 лева. 3. Закупуване и монтиране на метални решетки на вратите, общо 3 броя, от които през 2007 г. два броя  по 280 лева и  2009 г. 1 бр. за 380 лева. 4.  Поставяне на метални пръчки – решетки на прозорците на жил. сграда през 2007 г. на стойност около 255 лева.  5. Изливане на бетон върху пода в по-голямата от двете стаи на първия етаж от къщата през 1998 г. - 230 лева. 6. Поставяне на двойни прозорци на първия етаж на къщата през 2005 г. - 100 лева.  7. Ремонт на ел. инсталация през 2003 г. - 390 лева. 8. Основен ремонт на покрива на къщата – подмяна на изгнили дървени части, цигли, капаци и подмазка през 2008 г. - 2 900 лева. 9. Основен ремонт на покрива на лятната кухня през 2010 г. - 1 850 лева.  10. Поставяне на желязна конструкция за асма в дворното място с къщата през 2000 г. - 280 лева. 11. Вътрешна облицовка с плочи, цокъл в лятната кухня и основен ремонт на пода през 2012 г. - 250 лева.  12. Дървен навес покрит с ламарина над входната врата на лятната кухня през 2001 г. - 180 лева. 13. Циментова площадка пред входа, вратата на лятната кухня през 2012 г. - 280 лева. 14. Основен ремонт на покрива на сята в дворното място с къщата, включващ свалянето на плочите от покрива, подмяна на изгнилия дървен материал от покрива с нов и покриване с плочи през 2004 г. - 670 лева. 15. Поставяне на ограда от ламарина от към съседен имот на наследници на М. С. през 2005 г. - 310 лева;

Подобрения в ПИ с идентификатор 73198.155.124: 1. Поставяне на ограда от метална мрежа върху бетони колове през 1999 г. – 2000 г. - 200 лева.  2. Прокарване на водопровод и тръби до плевнята, бетонна шахта с метален капак през 2005 г. - 350 лева. 3. Парник от дървена конструкция през 2009 г. - 210 лева 4. Частична подмяна на покрива на плевнятапрез 2010 г. - 550 лева. 5. Подмяна на дървените стъпала на плевнята - 90 лева.

   Съда е допуснал в производството съдебно – техническа експертиза. Изслушаната и приета техническа експертиза е установила, че двата имота са неподеляеми, като жилищната сграда се намира в единия имот, а в другия е построена плевня. Вещото лице инж. Г. е изчислила пазарната цена на двата имота, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.129 при първоначална цена 13 400 лева /в т. ч. земя – 2 600 лева/ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.124, при първоначална цена 3 400 лева /в т. ч. земя – 2 100 лева/. В заключението е изчислена и цената на извършените подобрения в имотите, претендирани от ответниците по реда на чл. 346 от ГПК. СМР са отразени в таблица по пера и общата им стойност възлиза на 12 008 лева.

Съда е изискал становище по реда на чл. 201 от ЗУТ от общинска администрация гр. Троян и се установя, че прилежащата земя е неподеляема.  

С оглед на изложената фактическа обстановка решаващият съд като прецени доказателствата и доводите на страните по делото счита, че са налице условията на чл. 348 от ГПК – процесните имоти са неподеляеми. Ще следва същите да бъдат изнесени на публична продан с първоначална цена, съответно ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.129 при първоначална цена 13 400 лева /в т. ч. земя – 2 600 лева/ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.124, при първоначална цена 3 400 лева /в т. ч. земя – 2 100 лева/.

Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: за П.Ц.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Славия”, бл. 31, вх. 1, ет. 3, ап. 9 - 3/27 части, за Ц.Ц.П., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Младост”, бл. 433, вх. 1, ет. 5, ап. 18 – 12/27 части, за Г.М.П., ЕГН **********, адрес: *** – 10/27 части, за Р.Г.П., ЕГН **********, адрес: ***,  – 1/27 части и за П.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** – 1/27 части.

Предвид на горните изводи, настоящата инстанция приема, че делбата на процесния имот не следва да се извършва по реда на чл. 353 от ГПК чрез разпределяне. В този смисъл е и съдебната практика – пр. с решение № 298/25.10.2011 г. по гр. дело № 144/2011г. на ІІ г. о. на ВКС е прието, че за да се ликвидира една спорна съсобственост чрез разпределение на дяловете по чл. 292 ГПК /отм./, съответен на чл.353 ГПК, е необходимо да се образуват еднородни реални дялове за всеки съделител.

Прието е, че: „съобразно разпоредбата на чл. 69 ал. 2 от ЗН и с оглед спазване на равенството между съделителите при разпределението по чл. 353 ГПК във всеки дял трябва да се включат по възможност еднакви по количество и вид и приблизително равни по стойност имоти, респ. максимално съответстващи по стойност на дяловете на съделителите, като неравенството на дяловете се изравнява в пари. Допустимо е разпределение на различни по вид самостоятелни имоти само, ако между страните липсва спор относно обособяването им в самостоятелни дялове. При наличието на спор обаче, за да е приложим способа на чл. 353 ГПК е необходимо да се образуват еднородни дялове от делбеното имущество."

Относно претенцията за извършени подобрения от ответниците в процесните имоти: Съдът намира, че подобрения в имота са такива нововъведения, които изменят общата вещ – имота, и които не са необходими за запазването и съхраняването му. При подобренията необходима предпоставка е именно увеличаването на стойността на имота. Ако обективно не е настъпило такова увеличение, не е налице подобрение. Увеличението, освен това, се заплаща само доколкото съществува към деня на постановяване на решението за заплащането му. В заключението си инж. Г. е изчислила, че подобренията в имота, възлизат на 12 080 лева, т. е. с тази сума се е увеличила неговата стойност. В таблица към експертизата подробно са описани видовете работа и вложени материали относно претенцията на  ответниците за извършени подобрения в имота. Съда намира за основателни претенциите на Г.П., Р.П. и П.Ц. за извършени подобрения в делбените имоти. Безспорно се доказа и от свидетелските показания на разпитаните свидетели М.П.Д., Т.С.Т., Б.Д.Т., Х.И. Х., М.Ц.П., В.И.Р., И.Х.Г. и Й.М.Д., че през посочените периоди ответниците с лични средства са извършвали СМР и в двата делбени имота. Освен това ищеца П.Ц. и ответника Ц.П. признават претенцията на ответниците за извършените подобрения.

Съда намира, че не следва да уважава претенциите на П.Ц. и Ц.П. за извършени от тях подобрения в имотите, тъй като не бяха представени надлежни доказателства в тази връзка. Относно претенцията за заплащане на наем за лишено право на ползване, съобразно с дяловете, то по делото не е представено доказателства, че останалите съделители са уведомени и към тях е отправена писмена покана. 

Ще следва съделителите да заплатят по 4 % държавна такса в полза на Държавата по сметка на съдебната власт върху добитата от продажбата сума, съобразно техните дялове в размер на 74,66 лева за П.Ц., 298,66 лева за Ц.Ц.П., 248,88 лева за Г.М.П. и по 50,00 лева за П.М.Ц. и Р.Г.П..

Съгласно разпоредба на чл. 355 от ГПК страните заплащат разноските в производството съгласно дяловете си. Съда констатира, че сторените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски са съобразени с дяловете на страните и не следва такива да бъдат присъждани, а да си останат така, както са направени.

Водим от изложеното съдът

 

 

Р      Е       Ш     И      :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН като неподеляеми следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.129 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК в местността „Б.” с площ 435 кв. м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване на територията за друг вид застрояване, стар идентификатор 73198.155.9 при съседи: идентификатори 73198.155.128, 73198.155.111, 73198.155112, 73198.155.129.2 със застроена двуетажна еднофамилна сграда с площ от 40.00 кв. м, идентификатор 73198.155.129.1 и едноетажна еднофамилна жилищна сграда с площ от 43 кв. м, , идентификатор 73198.155.129.2 ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА 13 400 – тринадесет хиляди и четиристотин лева /в т. ч. земя – 2 600 лева/; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.124 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, в местността „Б.” с площ от 349.00 кв. м, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване със съседи: идентификатори 73198.155.8, 73198.155.112, 73198.155.125, с построената в имота двуетажна селскостопанска сграда с идентификатор 73198.155.124.1 със застроена площ от 46.00 кв. м , ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА 3 400 – три хиляди и четиристотин лева / в т. ч. земя – 2 100 лева/.

Добитата от продажбата сума да се подели между съделителите както следва: за П.Ц.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Славия”, бл. 31, вх. 1, ет. 3, ап. 9 - 3/27 части, за Ц.Ц.П., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Младост”, бл. 433, вх. 1, ет. 5, ап. 18 – 12/27 части, за Г.М.П., ЕГН **********, адрес: *** – 10/27 части, за Р.Г.П., ЕГН **********, адрес: ***,  – 1/27 части и за П.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** – 1/27 части.

       ОСЪЖДА П.Ц.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Славия”, бл. 31, вх. 1, ет. 3, ап. 9 да заплати на Г.М.П., ЕГН **********, адрес: ***, Р.Г.П., ЕГН **********, адрес: *** и П.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** сумата 1 342,22 – хиляда триста четиридесет и два лева и 22 стотинки, извършени от тях подобрения в делбения имот, съобразно дяловете на съделителите, ведно със законната лихва, считано от 17.09.2015 г. /датата на завеждане на иска/ до окончателно изплащане на сумата.

       ОСЪЖДА Ц.Ц.П., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Младост”, бл. 433, вх. 1, ет. 5, ап. 18 да заплати на Г.М.П., ЕГН **********, адрес: ***, Р.Г.П., ЕГН **********, адрес: *** и П.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** сумата 5 368,80 – пет хиляди триста шестдесет и осем лева и 80 стотинки, извършени от тях подобрения в делбения имот, съобразно дяловете на съделителите, ведно със законната лихва, считано от 17.09.2015 г. /датата на завеждане на иска/ до окончателно изплащане на сумата.

ОСЪЖДА П.Ц.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Славия”, бл. 31, вх. 1, ет. 3, ап. 9 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 74,66 – седемдесет и четири лева и 66 стотинки, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

ОСЪЖДА Ц.Ц.П., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Младост”, бл. 433, вх. 1, ет. 5, ап. 18 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 298,66 – двеста деветдесет и осем лева и 66 стотинки, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

ОСЪЖДА Г.М.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 248,88 – двеста четиридесет и осем лева и 88 стотинки, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

ОСЪЖДА всяка една от съделителите Р.Г.П., ЕГН **********, адрес: *** и П.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер по на 50,00 – петдесет лева, като ако от продажбата се добият повече средства, да бъде начислена върху разликата допълнително 4 % държавна такса.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                   Районен съдия: