РЕШЕНИЕ 

 

гр. Троян, 11.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 823 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:      

               В.М.М. ***, като непълнолетна, със съгласието на своята майка и законен представител В.Н.Ц. е предявила иск срещу М.М.М. *** правно основание чл. 143 ал. 2 от СК. В исковата молба се излага, че ответника на ищцата е неин баща. Родителите й нямат сключен гр. брак и са живеели на съпружески начала до м. юли 2017 г., когато са се разделили. М. живее при своята майка, която изцяло полага грижи и издръжка за нея. В с. з. ищцата се представлява от пълномощника си адв. Христо Варчев от ЛАК, който моли съда да уважи изцяло предявения иск, като ответника бъде осъден да заплаща по 150 лева месечна издръжка за в бъдеще до настъпване на законова причина за изменението или отмяната на същата.

          На ответника по делото М.М. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия месечен срок същия е представил писмен отговор, с който излага, че предявения иск е основателен, но оспорва неговия размер. Представил е доказателства. В с. з. ответника се представлява от адв. Калоян Доков от ЛАК, който моли съда да определи издръжка в минимален размер.

        Съдът, като прецени събраните по делото доказателства,  поотделно и в тяхната съвкупност, съобразно изискванията на чл. 235 от ГПК, намира за установено от фактическа страна следното:

 

Водим от изложените съображения, съдът

 

                                         Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА М.М.М., адрес: ***, ЕГН ********** да заплаща на В.М.М., адрес: ***, ЕГН **********, със съгласието на своята майка и законен представител В.Н.Ц., адрес: ***, ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120,00 - сто и двадесет лева, считано от 11.07.2017 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, като иска до пълния му размер от 150,00 месечна издръжка  ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

         На основание чл. 242 ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително  изпълнение на решението.

         ОСЪЖДА М.М.М., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 172,80 - сто седемдесет и два лева и 80 стотинки, представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години.

         ОСЪЖДА М.М.М., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати на В.М.М., адрес: ***, ЕГН **********, със съгласието на своята майка и законен представител В.Н.Ц., адрес: ***, ЕГН ********** сумата 300,00 - триста лева разноски за адвокатски хонорар.

            Решението   подлежи    на    обжалване     пред   Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от днес.

 

 

 

                                                                  Районен съдия: