РЕШЕНИЕ № 108

 

гр. Троян, 06.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на девети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................ като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 824 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:               

        С.Х.Т. *** е предявил срещу “Елматех” АД гр. Троян, представлявано от М. Банева - Кабзева два обективно съединени иска с правно основание чл. 128 т. 2 от Кодекса на труда за сумата 1 791,50 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода м. юли 2016 г. – м. октомври 2016 г. и чл. 221 от КТ за сумата 487,49 лева – обезщетение за прекратяване на тр. договор без предизвестие. Т. излага, че е работил в ответното дружество на длъжност „снабдител”, като със заповед № 433 от 27.10.2016 г. трудовия му договор с ответника бил прекратен.  В подкрепа на твърденията си ищеца е ангажирал писмени доказателства, в с. з. е представляван от адв. Цветомир Ангелов от ЛАК, който моли съда да уважи предявените искове и да бъдат присъдени законовите лихви.

В с. з. по искане на ищеца съда е допуснал изменение по реда на чл. 214 от ГПК на предявените два иска, като иска по чл. 128 т. 2 от КТ се счита предявен за сумата 2 340,26 лева, което представлява неизплатено трудово възнаграждение за месеците - юли, август, септември и октомври 2016 г. и иска по чл.221 от КТ се счита предявен за сумата 1 036,25 лева, което представлява обезщетение за периода на предизвестието което е в размер на последното брутно трудово възнаграждение на ищеца.

        За ответника “Елматех” АД – гр. Троян, редовно призовано не се явява представител. В предвидения едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК ответното дружество не е представило писмен отговор, не са ангажирани доказателства. 

От приложените към делото писмени доказателства: копие от трудова книжка на С.Х.Т., копие от трудов договор № 360 от 07.04.2010 г.,  копие от заповед № 433/27.10.2016 г., справка от Търговски регистър за „Елматех” АД,  справка изх. № 104 от 26.10.2016 г., изд. от „Елматех” АД, справка за амортизационните отчисления и инвентарни номера за месец ноември 2015 г. и справка изд. от „Елматех” АД изх. № 220 от 07.11.2016 г., от фактическа страна съдът приема за установено следното:

Ищецът С.Т. е работил в ответното дружество на длъжност „снабдител”, видно от представения тр. договор № 360 от 07.04.2010 г. Със заповед 433 от 27.10.2016 г. трудовия му договор с ответника бил прекратен на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ. По делото е представена справка за начислени и назаплатени на ищеца трудови възнаграждения за периода м. юли 2016 г. до м. октомври 2016 г. общо в размер на 2 340,26 лева. От същата справка се установява, че месечното тр. възнаграждение на ищеца за последния месец е в размер на 1036,25 лева.

    Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което да не бъде мотивирано по същество, като ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на С.Т. сумата 2 340,26 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. юли 2016 г. до м. октомври 2016 г., както и обезщетение по чл. 221 от КТ в размер на 1036,25 лева.

               С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 143,61 лева държавна такса – 4 % върху размера на предявените искове, а на ищеца – 695,00 лева сторени съдебно-деловодни разноски /списък по чл. 80 от ГПК/.

Водим от горното съдът

Р     Е    Ш     И :

 

ОСЪЖДА “Елматех” АД, ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша” № 103, представител М. Банева - Кабзева да заплати на С.Х.Т., ЕГН **********, адрес: *** сумата 2 340,26 – две хиляди триста и четиридесет лева и 26 стотинки, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. юли 2016 г. до м. октомври 2016 г. и сумата 1 036,25 – хиляда тридесет и шест лева и 25 стотинки – обезщетение по чл. 221 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 02.11.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.

               ОСЪЖДА “Елматех” АД, ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша” № 103, представител М. Банева - Кабзева да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 143,61 – сто четиридесет и три лева и 61 стотинки, на С.Х.Т., с горните данни сумата 695,00 – шестстотин деветдесет и пет лева сторени съдебно-деловодни разноски.                                             

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                       

                                                                Районен съдия: