Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 110  

 

гр. Троян, 12.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………....... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 825 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:      

Производство с правно основание чл. 49 ал. 1 от Семейния                  кодекс.

              

      Постъпила е искова молба от П.Б.С. *** срещу Г.В. *** с правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното, съдът

 

                                Р     Е     Ш     И:

 

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 16.08.2003 г. в с. Ставерци, обл. Плевен, с Акт № 3/16.08.2003 г. на Община Долна Митрополия между П.Б.С., ЕГН **********, адрес: *** и Г.В.С., ЕГН **********, адрес: ***, Затвора в п. „Кайлъка”/ поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. 1 от СК по вина на съпруга Г.С..

Родителските права върху родените от брака малолетни деца Р.Г. С., роден на *** г. и Б.Г. С., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката П.С., като бащата Г.С. ще има право да взема децата при себе си всяка първа и трета събота от месеца от 09,00 до 17,00 часа, както и за по един месец през лятната ваканция, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Местоживеенето на децата ще следва това на майката –: гр. Троян, ж. к. „Младост”, бл. 4, вх. Б, ет. 3, ап. 5

ОСЪЖДА Г.В.С., ЕГН **********, адрес: ***, Затвора в п. „Кайлъка”/ да заплаща месечна издръжка в размер на 110,00 – сто и десет лева за всяко едно от двете малолетни деца, считано от 02.11.2016 г. на П.Б.С., като майка и законен представител на децата Р.Г. С., роден на *** г. и Б.Г. С., роден на *** г., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката, ведно със законната лихва, считано от 02.11.2016 г.

           След прекратяването на брака П.Б.С. ще носи предбрачното си фамилно име – Й..

            ОСЪЖДА Г.В.С., ЕГН **********, адрес: ***, Затвора в п. „Кайлъка”/ да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева и държавна такса в размер на 316,80 – триста и шестнадесет лева и 80 стотинки върху така определената издръжка за три години.  

            ОСЪЖДА Г.В.С., ЕГН **********, адрес: ***, Затвора в п. „Кайлъка”/ да заплати на П.Б.С., ЕГН **********, адрес: *** сторените от нея съдебно-деловодни разноски в размер на 425,00 – четиристотин двадесет и пет лева.  

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

 

                                                 Районен съдия: