РЕШЕНИЕ

 

   95    

 

гр. Троян, 29.03.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публично заседание на втори март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…..…….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 830 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

З.С.Д., Д.З.Д. и Р.А.С.,*** са предявили срещу С.С.С. *** иск с правно основание чл. 87 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите. В исковата си молба ищците излагат, че на 27.07.2016 г. са закупили от ответника следния недвижим имот, а именно: двуетажна масивна еднофамилна жилищна сграда - югозападен близнак, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ от 73 кв. м, с идентификатор № 73198.512.245.1 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата - гр. Троян, ул. „Христо Смирненски" № 7а, брой етажи - 2, предназначение жилищна сграда - еднофамилна ведно с масивен гараж със застроена площ от 19 кв. м, с идентификатор № 73198.512.245.3, брой етажи - 1 и двете сгради построени по отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 73198.512.245 заедно с отстъпеното право на строеж върху този имот при граници и съседи на имота: ПИ 73198.512.252, ПИ 73198.512.213, ПИ  73198.512.210 и ПИ 73198.512.246 както и второстепенна сграда- навес, находяща се върху описания поземлен имот и получена от С.С. по завещание вх. рeг. № 3776, опис 3024, т. ІІІ, кн. 62, партида 18164, 18165 на PC- Троян, Служба по вписванията. Ищците твърдят, че от сключването на този договор, собственика на земята – В.В. ги възпрепятства по всякакъв начин да ползват и да живеят в процесния имот. За установяване на обстоятелствата по исковата си молба ищците е ангажирали писмени и гласни доказателства и молят съда да развали сключения помежду им договор и обезсили нотариалния акт със съответните законови последици.

Ответникът С.С. е представил писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК и изразява становище, че така предявения иск е основателен. Не е ангажирал доказателства, в с. з. се явява лично и с пълномощника си адв. Стефка Спиридонова от ЛАК, излага, че обстоятелствата в молбата са верни.

От приложените към делото писмени доказателства: копие от нотариален акт № 162, том ІІ, н.д. № 296 от 2016 г., на нотариус Маргарита Гладкова, рег. № 477 на Нотариалната камара с район на действие ТРС, молба до Районна прокуратура гр. Троян  от 04.08.2016 г., копие от Решение от 31.08.2016 г. по гр.д. № 970 от 2015 г. на ТРС, копие от Решение № 153 от 25.05.2016 г. по гр.д. № 970 от 2015 г. на ТРС, удостоверение изх. № ДО003031/22.07.2016 г. на Община гр.Троян, отдел „Местни приходи”, скица № 357/18.08.2016 г., скица на сграда № 15-449275/16.10.2015 г. на СГКК – гр.Ловеч, скица на сграда № 15-449270/16.10.2015 г. на СГКК гр. Ловеч и решение на  Окръжен съд гр. Ловеч  № 15/03.02.2017 г., по в.гр.д. № 475/2016 г. и от показанията на разпитаните свидетели М.С.М. и Р.А.К., се установява следното:

От представения нотариален акт № 162 том II peг. № 2922, нотариално дело № 296/ 2016 г. на Нотариус Маргарита Гладкова с район на действие - Районен съд – Троян се установява, че на 27.07.2016 г. ищците са закупили от ответника С.С. следния недвижим имот: двуетажна масивна еднофамилна жилищна сграда - югозападен близнак, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ от 73 кв. м, с идентификатор № 73198.512.245.1 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата - гр. Троян, ул. „Христо Смирненски" № 7а, брой етажи - 2, предназначение жилищна сграда - еднофамилна ведно с масивен гараж със застроена площ от 19 кв. м, с идентификатор № 73198.512.245.3, брой етажи - 1 и двете сгради построени по отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 73198.512.245 заедно с отстъпеното право на строеж върху този имот при граници и съседи на имота: ПИ 73198.512.252, ПИ 73198.512.213, ПИ  73198.512.210 и ПИ 73198.512.246 както и второстепенна сграда- навес, находяща се върху описания поземлен имот и получена от С.С. по завещание вх. рeг. № 3776, опис 3024, т. ІІІ, кн. 62, партида 18164, 18165 на PC- Троян, Служба по вписванията за сумата от 42 100 лева. Установява се също, че веднага след като закупили описания имот, ищците започнали ремонт, след което от септември 2016 г. започнали да живеят в имота. Още от самото начало собственика на земята – В.В. създавал проблеми на ищците, като засажда и обработва земята пред гаража и пред входа на жилището. В тази връзка са разпитани двамата свидетели, от чиито показания се установява, че ищците са били принудени да държат вещите и мебелите си навън, на двора, тъй като гаража, който са закупили е бил недостъпен за тях поради действията на В.В.. Ищците били принудени да пуснат и жалба в РУ на МВР – Троян, тъй като Владов държал в двора кучето си, поради което те не можели да си стигнат до жилището. Освен това същия използва навеса в имота и отказва да го освободи.

         Ответника признава изложените факти. Представено е съдебно решение на ТРС, с което съда е разрешил спор между С. и Владов, като е осъдил последния на основание чл. 109 от ЗС да преустанови определени действия, с които ограничава правото на собственост на ищеца.

При така изяснената фактическа обстановка се налагат следните изводи: Съда намира, че предявения иск се явява основателен и доказан. Не се оспорва от ответника, че ищците, в качеството си на купувачи, са изправна страна по договора за покупко-продажба на процесния имот. Безспорно се установи, че същите са в невъзможност да използват и да владеят имота, поради действия на трето лице, поради което и за тях е налице правото да поискат развалянето на договора по реда на  чл. 87 ал. 3 от ЗЗД. Този способ е предвиден като единствено възможен за договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти. Установи се в процеса, че ответника С.С. също е имал спорове и е в конфликт със собственика на земята Владов, които е следвало да разреши преди да предприеме действия по продажбата на имота, тъй като ищците не са в състояние да упражняват правото си на собственост. Разпоредбата на чл. 63 ЗЗД задължава страните да изпълняват задълженията си точно и добросъвестно. Ще следва процесния договор да бъде развален с обратно действие с влизане в сила на постановеното съдебно решение, като на основание чл. 34 от ЗЗД страните дължат връщане на престациите.  Ще следва С. да заплати на ищците претендираната от тях законова лихва в размер на 200 лева, като и сторените от тях разноски за изповядване на сделката пред нотариус.

Ще следва на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответника да бъде осъден да заплати на ищеца З.С.Д. 471,00 лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

С оглед изявлението на представителя на ищеца, че същия не претендира за разноски по делото, съда не следва да се произнася за това и същите следва да останат за страните така, както са ги направили.

Водим от горното съдът

 

                          Р    Е    Ш    И   :

 

РАЗВАЛЯ сключения договор между З.С.Д., ЕГН **********, Д.З.Д., ЕГН **********, Р.А.С., ЕГН **********, тримата с адрес: *** и С.С.С., адрес: *** за покупко-продажба на следния недвижим имот: двуетажна масивна еднофамилна жилищна сграда - югозападен близнак, представляващ самостоятелно жилище със застроена площ от 73 кв. м, с идентификатор № 73198.512.245.1 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на сградата - гр. Троян, ул. „Христо Смирненски" № 7а, брой етажи - 2, предназначение жилищна сграда - еднофамилна ведно с масивен гараж със застроена площ от 19 кв. м, с идентификатор № 73198.512.245.3, брой етажи - 1 и двете сгради построени по отстъпено право на строеж върху поземлен имот № 73198.512.245 заедно с отстъпеното право на строеж върху този имот при граници и съседи на имота: ПИ 73198.512.252, ПИ 73198.512.213, ПИ  73198.512.210 и ПИ 73198.512.246 както и второстепенна сграда- навес, находяща се върху описания поземлен имот и получена от С.С. по завещание вх. рeг. № 3776, опис 3024, т. ІІІ, кн. 62, партида 18164, 18165 на PC- Троян, Служба по вписванията, като ОБЕЗСИЛВА нот. акт № 162, т. ІІ от 27.07.2016 г. по нот. дело № 296/2016 г. на Нотариус Маргарита Гладкова, рег. № 477 при НК.

ОСЪЖДА на основание чл. 34 от ЗЗД С.С.С., адрес: *** да заплати на З.С.Д., ЕГН **********, и Р.А.С., ЕГН **********, двамата с адрес: *** продажната цена на закупения и описан горе недвижим имот в размер на 42 100 – четиридесет и две хиляди и сто лева, която сума двамата са заплатили с два отделни банкови превода, ведно със законната лихва от датата на влизане на настоящето решение в сила до окончателното изплащане, както и 200,00 – двеста лева законова лихва от 27.07.2016 г. до  04.11.2016 г. и 900,00 – деветстотин лева – разноски по изповядване на сделката пред нотариус. 

ОСЪЖДА С.С.С., адрес: *** да заплати на З.С.Д., ЕГН **********, с адрес: *** сумата 471,00 – четиристотин седемдесет и един лева съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.         

                                          

Районен съдия: