Р Е Ш Е Н И Е

 

   164

 

гр. Троян, 23.05.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и осми април две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ...……………....... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 843 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производство с правно основание чл. 49 ал. 1 от Семейния                  кодекс.

              

      Постъпила е искова молба от К.В.Т. *** срещу И.С.Т. *** правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното, съдът

 

                                Р     Е     Ш     И:

 

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 23.12.2000 г. в гр. Троян, с Акт № 114/23.12.2000 г. на Община Троян между К.В.Т., ЕГН **********, адрес: *** и И.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Христо Смирненски”, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4 поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. 1 от СК по вина и на двамата съпрузи.

Родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете Т.И.Т., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката К.Т., като бащата И.Т. ще има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 на съботния ден до 17,00 часа на неделния ден, както и за по двадесет дни през лятната ваканция, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Местоживеенето на детето ще следва това на майката в семейното жилище, находящо се в гр. Троян, „Ген. Карцов”, № 182, бл. „Изкуство”, вх. А, ет. 1, ап. 3, което жилище е собственост на майката на ищцата.

ОСЪЖДА И.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Христо Смирненски”, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4 да заплаща месечна издръжка в размер на 200,00 – двеста лева на непълнолетния си син Т.И.Т., със съгласието на майката и законен представител К.В.Т., считано от 08.11.2016 г., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката, ведно със законната лихва, считано от 08.11.2016 г.

           След прекратяването на брака К.В.Т. ще носи предбрачното си фамилно име –М.          ОСЪЖДА И.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Христо Смирненски”, бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева и държавна такса в размер на 144,00 – сто четиридесет и четири лева върху така определената издръжка за три години.  

            ОСЪЖДА К.В.Т., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на държавна такса в размер на 144,00 – сто четиридесет и четири лева върху така определената издръжка за три години.  

               Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

 

                                                 Районен съдия: