РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 24.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 863 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип - с. Дълбок дол на малолетното дете Д. В.А., роден на *** г., временно настанен по административен ред със заповед от 27.07.2017 г. на Директора на ДСП – гр. Нова Загора. В молбата се твърди, че детето е родено и живяло в семейството при своята майка В.А. и М.С., който се самоопределя като негов баща. Детето има още двама братя и две сестри, които също са настанени  в ЦНС – с. Дълбок дол, след като от месец юли 2017 г. родителите остават без жилище и без възможност да подсигурят доходи и условия за отглеждане и възпитание на децата си.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане от *** ***, детето Д.В.А.е роден в гр. Раднево на 04.03.2006 г., от майка В.А.П. и неизвестен баща. Първоначално детето е живяло в семейството на майка си и М.С., който се самоопределя като негов баща. Д. има още двама братя и две сестри. Родителите са безработни и не разполагат с други доходи. Семейството живеело в жилище под наем, без да има нормални битови и хигиенни условия за отглеждането на децата. През м. юли 2017 г. собственика е дал срок да напуснат наетото жилище. Родителите не са в състояние да подсигурят нормални условия и среда за израстването и възпитанието на децата си. Същите са в трайна невъзможност да отглеждат своите деца. Д. е настанен с временна заповед от 27.07.2017 г. на ДСП – гр. Нова Загора в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол, където пребивава и в момента заедно с другите си братя и сестри.    

          По делото са представени социални доклад от ДСП – Нова Загора и индивидуална оценка на потребностите от ДСП –Троян, от които се установяват изложените факти. Дадени са препоръки да не се променя мярката за закрила, предвид спазване на емоционалната близост на детето с братята и сестрите му, както и да се следи образованието му. 

ДСП – Троян и ЦНСТ – с. Дълбок дол са редовно призовани, явява се управителя М.М.

РП – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата. 

Майката на детето са редовно призована, не се явява и не взема отношение по молбата.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 27 ал. І, вр. чл. 4 ал. І т. 5 и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

         НАСТАНЯВА детето Д. В.А., роден в гр. Раднево на 04.03.2006 г., от майка В.А.П. и неизвестен баща в Център за настаняване от семеен тип /КСУ - ЦНСТДМ/ – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или до навършване на пълнолетие или завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

         ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е обявено.             

 

Районен съдия: