Р Е Ш Е Н И Е

 

  96    

 

гр. Троян, 31.03.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на втори март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 869 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

М.К.П. *** е предявил срещу К.М.М. *** с правно основание чл. 127 ал. 2 от СК. Твърди се в исковата молба, че страните са имали връзка, от която имат родено едно дете – малолетната М.М.К., родена на *** г. детето винаги е живяло при майката. П. излага, че полага грижи за отглеждане на дъщеря си, редовно плаща издръжка. Първоначално М. осигурявала възможността на П. да контактува с детето им, но от м. февруари 2015 г. ответницата му заявила, че повече няма да му позволява да се вижда с М. П., чрез своя пълномощник адв. Светла С. от ЛАК моли съда да определи режим на лични контакти с дъщеря му.

Ответницата К.М. в срока по чл. 131 ГПК не е представила писмен отговор, явява се лично в с. з. и по същество заявява, че е съгласна съда да определи режим на контакти на детето с бащата. М. не е ангажирала доказателства.  

От представените писмени доказателства: удостоверение за раждане на М.М.К., изд. На 31.10.2016 г. от Община гр. Троян, копие от удостоверение за раждане на А.М. К. № 0001500328 от 28.12.2015 г., изд. От Община Троян, копие от удостоверение за раждане на С.М.К., изд. На 04.01.2016 г.- от Община гр.Троян, копие от решение № 93 от 25.03.2015 г. по гр. д. № 125 от 2015 г. на ТРС,  постановление за прекратяване на наказателно производство от 21.12.20915 г. на Районна прокуратура гр. Троян и становището на АСП Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян изх. № СС/Д-ОВ-ТР/7-003/21.02.2017 г., от показанията на разпитания свидетел А. К. Б., съдът, като прецени всичките доказателства по делото и доводите на страните според своето вътрешно убеждение, съобразявайки и разпоредбите на чл. 235, ал. 2 и ал. 3 ГПК, приема за установено от фактическа и от правна страна следното:

По делото не се спори, че М.К. и К.М. са имали връзка, от която двамата имат родено едно дете – малолетната М.М.К., родена на *** г. Не е оспорен и факта, че от 2014 г. не поддържат контакти. На 23.02.2015 г. е настъпил инцидент в двора на болницата в гр. Троян, когато К.М. се е саморазправила с Р.Е.А., с която ищеца живее на семейни начала от 2001 г. По молба на М., в ТРС е образувано и приключило гр. дело № 125 от 2015 г. Установява се, че по отношение на ищеца М.К.П. е издадена заповед за защита срещу домашно насилие № 4 от 25.03.2015 г. по гр. дело № 125/2015 г. по описа на Районен съд гр. Троян, с която на същия е наложена забрана да се приближава до К.М.М. и М.М.К., жилището където живеят в*** и на местата за социални контакти на същите, на не по-малко от 10 метра за срок от 18 месеца, който срок вече е изтекъл.

В момента детето живее при своята майка, която упражнява родителските права. Ищеца винаги е полагал грижи и е заплащал издръжка на дъщеря си,в каквато връзка са и показанията на разпитания свидетел А. Б..

По делото е представено становище от ДСП – Троян. Социалните работници са изследвали условията, при които живее детето, констатиран е и факта, че проблемните отношения, които имат двамата родители, рефлектира и върху развитието и контактите на детето със своя баща. Правни изводи: Съгласно чл. 127, ал. 1 СК когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им, което има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК. Съдът намира, че при определянето на режима за осъществяване на родителските права и при преценката кой от двамата родители да упражнява тези права занапред, в случая следва да се изхожда от трайно установената практика на Върховния касационен съд /Постановление № 1 от 12.11.1974 г. на Пленума на ВС/, от която са установени основни критерии за преценка на съда с оглед правилното произнасяне по конкретен правен спор по посочените по-горе въпроси /възпитателски качества и морален облик на родителите, грижи и отношение на родителите към децата, желанието на родителите, привързаност на децата към родителите, полът и възрастта на децата, помощта на трети лица, обкръжение, жилищно-битови и други материални условия на живот/. Съда намира за основателен иска, предявен от М.К..

 Местоживеенето на детето М.М.К. следва да се определи при майката, тъй като К.М. упражнява активна грижа за детето си.

Родителските права спрямо М следва да се упражняват от майката, при която детето живее.

Във връзка с подлежащия на определяне режим на лични отношения на бащата с детето, К. е направил искане да контактува с дъщеря си всяко първа и трета седмица от месеца от 16.00 часа в петъчния ден до 13.00 – в неделния; да взема детето при себе си за по 1 месец през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката; детето да прекарва при бащата по три дни от всяка великденска ваканция, когато стане ученичка; през всяка календарна година, която завършва на нечетно число, детето да прекарва с баща си по три дни от Коледните празници – 23, 24 и 25 декември до 17 часа на последния ден, а през всяка календарна година, която завършва на четно число или нула – по три дни от Новогодишните празници – 30 и 31 декември и 01 януари до 17.00 часа; бащата да присъства на всеки един рожден ден на детето, на мястото, където ще се проведе тържеството по случай личния празник. Претенцията за издръжка на малолетното дете е основателна, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 143 ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката следва да се определи съобразно изискванията на чл. 142 ал. 1 СК – според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. Ищеца чрез своя пълномощник адв. С. излага, че желае да заплаща издръжка в размер на 120 лева, считано от 01.11.2016 г. за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното отменяне или изменение.

По повод направеното искане и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответницата следва да заплати на ищеца 530 лева разноски по делото /списък по чл. 80 от ГПК/.

Ще следва ищеца да заплати на Държавата по сметка на съдебната власт общо сумата 172,80 лева, представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА родителските права спрямо малолетната М.М.К., родена на *** г., ЕГН ********** в бъдеще да се упражняват от нейната майка и законен представител К.М.М..

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето М.М.К. да е при майката К.М.М.:***.

ПОСТАНОВЯВА режима на лични отношения на М.К.П., ЕГН ********** с малолетната си дъщеря М.М.К., родена на *** г., както следва: всяко първа и трета седмица от месеца от 16.00 часа в петъчния ден до 13.00 – в неделния; да взема детето при себе си за по 1 месец през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката; детето да прекарва при бащата по три дни от всяка великденска ваканция, когато стане ученичка; през всяка календарна година, която завършва на нечетно число, детето да прекарва с баща си по три дни от Коледните празници – 23, 24 и 25 декември до 17 часа на последния ден, а през всяка календарна година, която завършва на четно число или нула – по три дни от Новогодишните празници – 30 и 31 декември и 01 януари до 17.00 часа; бащата да присъства на всеки един рожден ден на детето, на мястото, където ще се проведе тържеството по случай личния празник.

ОСЪЖДА М.К.П., ЕГН ********** да заплаща на К.М.М., ЕГН **********, адрес гр. Троян, ул. „Симеон Велики” № 193, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.М.К. по 120,00 – сто и двадесет лева месечна издръжка, считано от 01.11.2016 г. за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА М.К.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 172,80 – сто седемдесет и два лева и 80 стотинки държавна такса върху определената издръжка за в бъдеще.                

ОСЪЖДА К.М.М.: гр. Троян, ул. "Симеон Велики" 193 да заплати на М.К.П., ЕГН **********, адрес: *** сумата 530,00 – петстотин и тридесет лева съдебно-деловодни разноски.

На основание чл. 242 ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително  изпълнение на решението.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от  съобщението.

 

                                                                                              Районен съдия: