ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 02.05.2017 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на втори май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията ч. гр. дело № 90 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството по делото е образувано по молба от „Банка ДСК” ЕАД гр. София, чрез пълномощника Весела Тонкова - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център гр. Плевен, с правно основание чл. 51 ал. 1 от Закона за наследството, с искане да бъдат призовани наследниците на З.Я.Ф., починала на 17.06.2014 г., за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон. В молбата е посочено, че на 20.02.2013 г. „Банка ДСК“ ЕАД е сключила договор за потребителски кредит със З.Я., по силата на който същата е получила сума в размер на 1 300 лева Към 27.01.2017 г. остатъкът по отпуснатия кредит бил в размер на 1 347.28 лева. Вследствие нередовно обслужване на кредита поради забава в плащанията, задължението станало изискуемо. На банката било известно, че кредитополучателят З.Я.Ф. е починала на 17.06.2014 г. Поради това за молителя възникнал правен интерес да заяви на основание чл. 51 от ЗН призоваване на лицата, които имат право да наследяват.

Съда е разпоредил на 02.02.2017 г. „Банка ДСК” ЕАД да представи доказателства къде е било последното местожителства на Ф. с оглед откриването на наследство и компетентността на ТРС да разгледа настоящата молба. На 15.02.2017 г. на молителя е било издадено удостоверение, по силата на което да се снабди от Община Севлиево, с удостоверение за наследници на З.Ф.. Удостоверението е получено на същата дата от юрисконсулт Тонкова. Към 02.05.2017 г. не е представено удостоверение за наследници на З.Ф., нито са представени доказателства къде е починала същата. По този начин настоящият състав счита, че молителят чрез бездействието си не установява наличие на правен интерес от водене на настоящето производство.

Без представяне на удостоверение за наследници съдът не може да извърши и преценка дали е компетентен да разгледа молбата, тъй като не са представени доказателства, съгласно чл. 1 от ЗН, къде е последното местожителство на починалия, за да се установи дали наследството е открито в района на Районен съд гр. Троян,

          При така установената липса на правен интерес за молителя, производството по делото следва да бъде прекратено.

           Мотивиран от гореизложеното,  съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

           

           ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 90 по описа за 2017 г. на Районен съд гр. Троян.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Ловеч с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                     

                                                         Районен съдия: