П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   02.06.2017 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на  втори юни,  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  М. СТАНЧЕВА

сложи за разглеждане  гражданско  дело  № 92 по описа  на Троянски районен съд за 2017 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.40  часа се явиха:

Ищцата М.М.И. – р.пр. се явява лично и с  адв. Д.Ч. *** с пълн.  от преди.

Ответника Н.А.Н. – р.пр. се явява лично.

Вещото лице инж.В.П. –  налице.

Съдът докладва заключение на съдебно-техническа експертиза с вх. № 3347/19.05.2017 г., изготвено от в.л. инж. В.П..

АДВ.Ч.: - Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИК Н.Н.: - Да се  даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

          В.В.П. -  66 г., неосъждан, без родство.

          На вещото лице се напомни отговорността по чл. 291 от НК.

В.Л. В.П.: - Поддържам изготвеното и представено по делото писмено заключение. На място съществува зид, поради което няма варианти.

АДВ.Ч.: - Нямам въпроси, приемам заключението, тъй като вещото лице компетентно го е изготвило.

В.Л. В.П.: - Това са мои проектни номера, за да мога да разделя имота. Говорим за разпределение на ползване и аз ползването съм го разграничил с номера.

ОТВЕТНИК Н.Н.: - Приемам заключението на вещото лице. И сега е така и всеки си ползва имота.

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на съдебно-техническата експертиза с вещо лице инж.В.П., като на вещото лице следва да се изплати възнаграждение в размер на  140 лв. от внесен по делото депозит, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА  като доказателство по делото заключението на съдебно-техническата експертиза с вещо лице   В.П..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице  В.П. възнаграждение в размер на  140 лв. от внесен по делото депозит.

 

          СЪДЪТ ПОКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

          ИЩЦАТА М.М.И. заявявам, че съм съгласна да сключим спогодба с ответника, като на мене бъде предоставено правото на ползване върху съсобствения поземлен имот с идентификатор № 53707.502.395 като на мене бъде представено за ползване източната половина на този имот, обозначена на скицата на вещото лице с проектен номер 502.3952 с площ от 403 кв.метра, като разделителната линия между двете половини на съсобствения имот преминава по съществуващия на място тухлен зид от към мене, обозначена с червена линия на скицата на вещото лице с цифри 1,2,3 и 4, като по тази линия аз имам право да издигна лека ограда, а ответникът има право да премахне съществуващия дувар, тъй като този дувар попада изцяло в неговата половина. Моля  скицата на вещото лице да бъде неразделна част от  сключената спогодба. Не претендирам за разноски. Моля делото да се прекрати като спогодено.

ОТВЕТНИКА Н.А.Н.: - Заявявам, че съм съгласен да ползвам западната половина на процесния имот с идентификатор № 53707.502.395  която половина е с проектен номер 502.3951, с площ от 403 кв.метра. Съгласен съм по разделителната линия обозначена с червен цвят  на скицата на вещото лице ищцата да направи лека ограда, а аз да имам правото да премахна съществуващия на място тухлен зид, тъй като той попада изцяло в моята половина. Моля делото да се прекрати като спогодено.   

 

 

                                                ...............................................

 

ИЩЦАТА М.М.И.

 

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

                                               ...............................................

 

ОТВЕТНИКА Н.А.Н.

Съдът като взема предвид постигната между страните спогодба и на основание чл. 234 ал.1 от ГПК, намира, че същата не противоречи на Закона и добрите нрави и следва да бъде одобрена, а производството по делото да бъде прекратено, поради което

           О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ОДОБРЯВА така постигната между страните съдебна спогодба както следва:

Ищцата М.М.И., ЕГН **********, адрес: *** придобива правото на ползване върху съсобствения поземлен имот с идентификатор № 53707.502.395 на източната половина на този имот, обозначена на скицата на вещото лице с проектен номер 502.3952 с площ от 403 кв. метра, като разделителната линия между двете половини на съсобствения имот преминава по съществуващия на място тухлен зид от към ищцата, обозначена с червена линия на скицата на вещото лице с цифри 1,2,3 и 4, като по тази линия ищцата има право да издигне лека ограда, а ответникът има право да премахне съществуващия дувар, тъй като този дувар попада изцяло в неговата половина. Скицата на вещото лице инж. В.П. е неразделна част от  сключената спогодба.

Ответника Н.А.Н., ЕГН **********, адрес: *** придобива правото на ползване на западната половина на процесния имот с идентификатор № 53707.502.395, която половина е с проектен номер 502.3951, с площ от 403 кв. метра. Ищеца Н.Н. е съгласен по разделителната линия, обозначена с червен цвят  на скицата на вещото лице, ищцата да направи лека ограда, а той има правото да премахне съществуващия на място тухлен зид, тъй като той попада изцяло в неговата половина.

          ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 92 от 2017 година по описа на Троянски районен съд на основание чл. 234 ал.1 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в  10.00 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: