РЕШЕНИЕ

 

гр. Троян, 20.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на трети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 942 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод  по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Х.Й.В. с адрес: ***, ЕГН ********** и Ж.Д.В., с адрес: ***, ЕГН ********** сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 57 от 30.06.2001 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

         РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете К.Х. В., роден на *** г. предоставя за упражняване от майката Ж.Д.В., като детето ще живее при майката, а бащата Х.Й.В. ще има свободен режим на лични контакти с детето, както и през лятото ще взема сина си при себе си за един месец, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

         ОСЪЖДА Х.Й.В. с адрес: ***, ЕГН ********** да заплаща на непълнолетния си сина К.Х. В., със съгласието на своята майка и законен представител Ж.Д.В. месечна издръжка в размер на 105,00 – сто и пет лева, считано от 20.02.2017 г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяване на така определена издръжка. 

           ОБЯВЯВА, че съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, не притежават семейно жилище, не притежават общи влогове, както и движимо и недвижимо имущество.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Х..

   ОСЪЖДА Ж.Д.В., с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 37,80 – тридесет и седем лева и 80 ст.  – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

ОСЪЖДА Х.Й.В. с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 37,80 – тридесет и седем лева  и 80 ст. – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                        Районен съдия: