Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. Троян, 16.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 946 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

       Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

        В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете П.А.В., родена на *** г., извън семейството, в семейството на близък – Н.М.М.. В молбата на Дирекцията се твърди, че майката на детето А.Ж.В. има родени още няколко деца,  често сменя местожителството си и не е в състояние да подсигури подходяща среда за отглеждането и възпитанието им. В момента П. временно е настанена в семейството на Н.М., с който В. е съжителствала до м.октомври 2016 г.

        По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в семейството на Н.М. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страната в процеса са призовани А.В. и Н.М., които не се явяват и не изразяват становище.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община Троян, П.А.В. е родена на *** г., от майка А.Ж.В., ЕГН **********и баща неизвестен.

От представената по делото заповед от 14.08.2017 г. на директора на ДСП – гр. Троян се установява, че детето е настанено временно по административен ред в семейството на Н.М.М., на основание чл. 25 т. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от ЗЗДт.

Представена е по делото молба от Н.М., с която същия заявява, че 10 години е живял съвместно с майката на детето А.В., която го е напуснала, а децата са останали при него и в момента той полага грижи за тях. М. е дал съгласието си малолетната П. да бъде настанена при него, с оглед спазване на поредността на мерките за закрила съобразно разпоредбите на чл. 26 ал. 1 и чл. 28 ал. 3 от ЗЗДт.

Представени са по делото и доказателства за семейно положение и членове на семейството.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25 т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката трайно не полага грижи за П. и от една година е напуснала децата си и мъжа, с който е живяла съвместно. ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че П. е ученичка в ОУ „Христо Ботев” с. Врабево, където е на пансион от понеделник до петък. През почивните дни детето е при Н.М., който полага адекватни грижи за него.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в семейство на близък ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28 ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                       Р      Е     Ш     И  :

 

         НАСТАНЯВА малолетното дете П.А.В. роден на *** г., от майка А.Ж.В., ЕГН **********,*** и баща неизвестен, в семейството на близък – Н.М.М., ЕГН **********, адрес ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването, навършване на пълнолетие или до завършване на следно образование, но не повече от 20 години.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

                                                        Районен съдия: