Р Е Ш Е Н И Е

 

  406

 

гр. Троян, 30.11.2017 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията - Ютерова гр. дело № 985 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

       Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

                В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете Ц.Б.Д., родена на *** г., в семейството на Г. и Н. *** – утвърдено професионално приемно семейство. В молбата на Дирекцията се твърди, че детето е в риск и е било настанено в приемното семейство, временно със Заповед от 29.08.2017 г. ДСП – Троян до произнасяне на съда. 

         По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в приемното семейство Н.с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страна в процеса са призовани Г.Н. и Н.Н., които изразяват желание да се грижат за детето. По делото е призована и майката на детето Б.Д., която се явява лично в с. з. и заявява, че в момента няма възможност да се грижи за детето си.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на Община Троян, Ц.Б.Д. е родена на *** г., от майка Б.П.Д., ЕГН ********** и неизвестен баща.

Установява се от доказателствата по делото, че майката отглежда още едно дете – Т.Д., като през лятото били изгонени от квартирата, в която живеели и в момента са без жилище. По цял ден скитат из града, децата са мръсни, с въшки в косите, без средства. Със Заповед от 29.08.2017 г. на ДСП – Троян малолетната Ц.Д. е настанена временно в приемното семейство на Г. и Н. Н.до произнасяне на съда.  

По делото е представен социален доклад. При оценка от социалните работници е установено, че най-подходящата мярка е настаняване на малолетното дете в приемно семейство. 

 По делото е установено, че сем. Н.е утвърдено като приемно професионално семейство. В дома им са създадени подходящи условия за отглеждането и възпитанието на малолетното дете. Двамата се явяват лично в с. з. и изразяват желание и готовност да полагат грижи за детето.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката не е в състояние да полага грижи за детето си.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в приемно семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28 ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

                       Р      Е     Ш     И  :

         НАСТАНЯВА малолетното дете Ц.Б.Д., родена на *** г., от майка Б.П.Д., ЕГН ********** и неизвестен баща в семейството на Г.Д.Н., ЕГН ********** и Н.М.Н., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, жилища на горско стопанство, бл. 10, вх. А, ет. 1, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

Районен съдия: