РЕШЕНИЕ № 109

 

гр. Троян, 06.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................ като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 992 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:               

        С.Л.А. *** е предявила срещу “Елматех” АД гр. Троян, представлявано от М. Банева - Кабзева иск с правно основание чл. 128 т. 2 от Кодекса на труда за сумата 2 558,19 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода 01.05.2016 г. – 31.10.2016 г. Ищцата излага, че е работила в ответното дружество на длъжност „електромонтьор”, като със заповед № 368 от 17.10.2016 г. трудовия й договор с ответника бил прекратен.  В подкрепа на твърденията си ищцата е ангажирала писмени доказателства, в с. з. е представлявана от адв. В.И. от ПАК, който моли съда да уважи предявения иск и да бъдат присъдени законовите лихви.  

За ответника “Елматех” АД – гр. Троян, редовно призовано не се явява представител. В предвидения едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК ответното дружество не е представило писмен отговор, не са ангажирани доказателства. 

От приложените към делото писмени доказателства: трудов договор № 127 от 15.08.2005 г., допълнително споразумение към трудов договор № 127 от 15.08.2005 г., заповед № 368/17.10.2016 г. на „Елматех” АД Троян, справка изх. № 143 от 07.11.2016 г. на „Елматех” АД и  извадка от Търговски регистър за „Елматех” АД, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

Ищцата С.А. е работила в ответното дружество на длъжност „елекромонтьор”, видно от представения тр. договор № 127 от 15.08.2005 г. и допълнителното споразумение към него. Със заповед 368 от 17.10.2016 г. трудовия й договор с ответника бил прекратен на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ. По делото е представена справка за начислени и назаплатени на ищцата трудови възнаграждения за периода м. май 2016 г. до м. октомври 2016 г. общо в размер на 2 558,19 лева.

    Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което да не бъде мотивирано по същество, като ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на С.А. сумата 2 558,19 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. май 2016 г. до м. октомври 2016 г.

               С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, във вр. чл. 359 от КТ ще следва ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 102,33 лева държавна такса – 4 % върху размера на предявения иск, а на ищцата – 580,00 лева сторени съдебно-деловодни разноски /списък по чл. 80 от ГПК/.

Водим от горното съдът

Р     Е    Ш     И :

 

ОСЪЖДА “Елматех” АД, ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша” № 103, представител М. Банева - Кабзева да заплати на С.Л.А., ЕГН **********, адрес: *** 558,19 – две хиляди петстотин петдесет и осем лева и 19 стотинки, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за периода от м. май 2016 г. до м. октомври 2016 г., ведно със законната лихва, считано от 06.12.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.

               ОСЪЖДА “Елматех” АД, ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша” № 103, представител М. Банева - Кабзева да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 102,33 – сто и два лева и 33 стотинки, на С.Л.А., с горните данни сумата 580,00 – петстотин и осемдесет лева сторени съдебно-деловодни разноски.                                             

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                       

                                                                Районен съдия: