РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 28.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 22 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000821 от 09.12.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, на М.К.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 20, ал. 2 от същия закон. Същото е обжалвано в законоустановения срок от М.К.К., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. Съображенията за горното са изложени в жалбата. Жалбоподателят  М.К.К., редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Не е ангажирал адвокатска защита.

          За ответника по жалбата РУ на МВР гр. Троян, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. В придружително писмо към жалбата Началникът на РУ на МВР гр. Троян – гл. инспектор Р.П. моли съда да остави същата без уважение и да потвърди наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели Н.К.К. и С.И.Д. и от приложените към делото писмени доказателства: Заверено копие на АУАН № 908/27.11.2016г.; Заверено копие на Наказателно постановление № 16-0359-000821 от 09.12.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Троян; Копие на Справка за нарушител/водач на М.К.К., Заверено копие на Писмо рег. № 359р-27805 от 27.12.2016г., Заверено копие на Протокол за ПТП № 1613416 от 27.11.2016г., Копие на Заповед рег. № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Копие на Удостоверение рег. № 295р-13734/18.11.2016г. на Директора на ОДМВР гр. Ловеч, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 27.11.2016г., около 07.55 часа, жалбоподателят М.К.К. управлявал лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СТ 2811 АН в гр. Троян, по ул. „Опълченска“ посока от ж.к. „Лъгът“ към центъра на града. На лява пътна крива, при дом № 7 на посочената улица, К. допуснал ПТП, като на мокър хлъзгав път, автомобилът излязъл от пътното платно вдясно по посоката си на движение и се ударил в гараж № 11. За настъпилото ПТП бил подаден сигнал в ОДЧ на РУ на МВР гр. Троян и на място били изпратени свидетелите Н.К.К. и С.И.Д., и двамата служители на полицията. Извършен бил оглед на автомобила и бил съставен Протокол за ПТП № 1613416 от 27.11.2016г. от свидетеля Н.К., който е приложен като доказателство по делото.

          На същата дата 27.11.2016г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 908, с бланков № 756549, от свидетеля Н.К.К. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетелката С.И.Д., посочена като свидетел, присъствал при установяване на нарушението, срещу М.К.К. за това, че на 27.11.2016г., около 07.55 часа, в гр. Троян, ул. „Опълченска“ № 7, с посока на движение от ж.к. „Лъгът“ към центъра на града,  управлявал лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СТ 2811 АН и допуснал ПТП. В акта е отразено, че при наличие на лява пътна крива, водачът не съобразява скоростта си на движение с мокрия и хлъзгав път, вследствие на което излиза в дясно извън платното за движение и се блъска в дом № 7, гараж № 11, намиращ се на ул. „Опълченска“ в гр. Троян.  Отразено е също, че с горното М.К.К. е нарушил разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателя К., който в графа „обяснения и възражения” е отразил, че няма възражения. М.К.К. е подписал акта, като екземпляр от същия му е връчен на датата на неговото съставяне – 27.11.2016 година. В предвиденият от закона тридневен срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН от подписване на АУАН, жалбоподателят К. не е подал писмено възражение срещу акта.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000821 от 09.12.2016г. от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на М.К.К. е наложено административно наказание глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 20, ал. 2 от същия закон.

          В законоустановения седмодневен срок жалбоподателят М.К.К. е подал жалба, с която моли съда да постанови решение, с което да  отмени наказателното постановление като незаконосъобразно, необосновано и неправилно.  

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че подадената жалба от М.К.К. се явява неоснователна и недоказана по следните съображения:  Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са имената и длъжността на актосъставителя, както и местослуженето на същия, данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описано е извършеното нарушение, мястото на което е извършено, законовата разпоредба, която е нарушена, вида и размера на наложеното наказание, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган, съобразно изискванията на чл. 189, ал. 12 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, с оглед приложените като доказателства по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Удостоверение № 295р-13734/18.11.2016г. на  Директора на ОДМВР гр. Ловеч.

          Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят Н.К.К. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, който съгласно т. 1.3 от Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи е оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.  АУАН е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН и отговаря на императивните изисквания на чл. 42, ал. 1 от ЗАНН.

          За да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице както в текстовото описание на нарушението, така и в неговата цифрова квалификация. Спазена е и процедурата по съставяне на акта, предявяване за подпис на нарушителя и по връчване на препис от акта на същия.

          Съдът счита, че със събраните по делото писмени и гласни доказателства се доказа, че М.К.К. е извършил нарушението по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, за което е санкциониран. Съгласно посочената разпоредба водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. В конкретния случай жалбоподателят е санкциониран за това, че при управление на МПС - лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СТ 2811 АН, е допуснал ПТП, като при наличие на лява пътна крива, водачът не съобразява скоростта си на движение с мокрия и хлъзгав път, вследствие на което излиза вдясно извън платното за движение и се блъска в дом № 7, гараж № 11, намиращ се на ул. „Опълченска“ в гр. Троян. От събраните по делото писмени  доказателства и от показанията на разпитаните свидетели Н.К.К. и С.И.Д. се доказа, че в качеството си на водач на посочения лек автомобил, жалбоподателят М.К.К. е допуснал ПТП, като автомобила е излязъл вдясно по посоката си на движение от пътното платно и с предната си част се е ударил в намиращият се на ул. „Опълченска“ № 7, гараж с № 11. Както от отразеното в акта, така и от показанията на двамата свидетели К. и Д. се установи, че пътният участък, на който е настъпило ПТП е бил  мокър и хлъзгав, на лява пътна крива. Именно това е отразено и в АУАН и в НП. Съдът счита, че очевидно жалбоподателят К. не е съобразил скоростта на движение на управлявания от него автомобил с посочената пътна обстановка и конкретно с релефа на местността. Несъмнено при избиране на скорост на движение по-ниска от тази, с която е управлявал МПС, би се предотвратило настъпилото ПТП. Съдът намира за неоснователно направеното възражение от жалбоподателя с жалбата, че той не е могъл да знае, че конкретният пътен участък е мокър и хлъзгав, за да се движи с още по-ниска скорост и случилото се представлява случайно събитие. В съдебно заседание свидетелите К. и Д. заявиха, че в този час на деня – 07.55 часа на 27.11.2016г. целият път е бил мокър и хлъзгав, а не само участъка, където е настъпило ПТП. Предвид това съдът приема, че жалбоподателят е следвало да съобрази скоростта на движение на управлявания от него автомобил, за да предотврати настъпването на ПТП, както с оглед мокрия и хлъзгав път, така и с лявата пътна крива. В този смисъл съдът не приема, че настъпилото ПТП представлява случайно събитие.   

          Извършеното нарушение не представлява маловажен случай. Съгласно чл. 93, т. 9 от НК маловажен случай е този, при който извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на деяние от този вид. Съдът не счита, че извършеното от М.К.К. нарушение представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от този вид. Освен на лекия автомобил, управляван от жалбоподателя, имуществени вреди са били причинени и на гаража, в който се е ударил автомобила, видно от Протокола за ПТП. В същият е отразено, че е била счупена пластмасова рекламна табела на магазин за авточасти, помещаващ се в гараж № 11, какти и е била счупена тръбата за мръсен канал на дом № 7. Освен това от приетата като доказателство по делото Справка за нарушител/водач  на името на М.К.К. се установява, че срещу същият има издадени шест наказателни постановления, с които К. е бил санкциониран за извършени от него нарушения по ЗДвП. При това положение съдът счита, че не са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН и правилно наказващият орган не е приложил тази разпоредба. Действително в наказателното постановление не са изложени конкретни мотиви относно приложението на чл. 28 от ЗАНН. Задължително е да бъде извършена преценка относно наличието на маловажен случай от наказващия орган, но не и да се излагат нарочни мотиви за това. Очевидно след като е издал наказателно постановление, с което е наложено административно наказание, наказващият орган, в частност Началника на РУ на МВР гр. Троян, е преценил, че не са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН.

          За посоченото нарушение с наказателното постановление на М.К.К. е наложено административно наказание глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП. Посоченият размер на глобата е минималният, предвиден в закона. Съдът счита, че при определяне на размера на административното наказание глоба, наказващият орган се е съобразил с разпоредбите на чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН и така определеното наказание би изпълнило целите по чл. 12 от ЗАНН.  Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление се явява законосъобразно, правилно и обосновано.

          С оглед изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000821 от 09.12.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, се явява законосъобразно, правилно и обосновано и като такова следва да бъде потвърдено.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0359-000821 от 09.12.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на М.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***, наложено административно наказание глоба в размер 100.00 - сто лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 20, ал. 2 от същия закон, като законосъобразно, правилно и обосновано.        

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                                                                                                                           

 

                                                                                   Районен съдия: