Р Е Ш Е Н И Е

                                                        

                                                          № 31

                                     гр. Троян, 27.02.2017 година

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и седми февруари две хиляди и седемнадесета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА РАДЕВА 

 

                                                 

Съдебен секретар К.Р.

Прокурор Таня Пиронкова,

разгледа докладваното от съдия РАДЕВА

Административно наказателно дело № 29 от 2017 година по описа на Троянски районен съд.

Въз основа на доказателствата по делото и Закона

 

                                                   Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия В.В.Ч. – роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно-специално образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец май 2016 година от офис на „Ти Ес Ди Сървисиз” ООД гр. Троян, находящ се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски” № 51, противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел – лаптоп марка „HP PRO BOOK 470+G2” на стойност 1 185,00 лв. (хиляда сто осемдесет и пет лева), собственост на „Ти Ес Ди Сървисиз” ООД гр. Троян, като присвоеното имущество е заместено до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание чл. 206, ал. 6, т. 1 във вр. с ал. 1 и чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер 1 000,00 лв. (Хиляда лева), която да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Троян.

         

          ОСЪЖДА обвиняемия В.В.Ч. с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН: **********, да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч сумата 43,64 лв. (четиридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки) – разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и/или протестиране по реда на глава ХХІ от НПК пред Ловешки окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                    

    МОТИВИ към Решение № 31 от 27.02.2017г. по АНД № 29/2017г.

 

С Постановление от 30.01.2017г. на Таня Пиронкова – зам. районен прокурор при Районна прокуратура гр. Троян, в Районен съд гр. Троян е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на обвиняемия В.В.Ч. ***, за престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1 във вр. ал. 1 от НК.

          В съдебно заседание за Районна прокуратура гр. Троян, редовно призована, се явява зам. районният прокурор Таня Пиронкова, която поддържа направеното предложение и по същество на делото излага аргументи за приложение на разпоредбата на чл. 78а от НК по отношение на обвиняемия В.В.Ч.. Счита, че глоба в размер 1 000 лева съответства на обществената опасност на деянието и дееца.

          Обвиняемият В.В.Ч., редовно призован, се явява лично в съдебно заседание и с назначеният му от досъдебното производство по делото служебен защитник адвокат К.Д. ***. Обвиняемият заявява, че отразеното в постановлението на Районна прокуратура гр. Троян е вярно и се признава за виновен да е извършил престъплението, за което е предаден на съд. Заявява, че съжалява за извършеното деяние. Адвокат Д. излага аргументи за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК и моли на Ч. да бъде наложено минимално наказание глоба.

          От обясненията на обвиняемия и от приложените по делото писмени доказателства, съдът приема за доказана следната фактическа обстановка:

          На 22.05.2015г. бил подписан срочен трудов договор между обвиняемият В.В.Ч. и „Ти Ес Ди Сървисиз“ ООД гр. Троян, представлявано от свидетеля Г.Г.. Договорено било извършваната от Ч. дейност да се изпълнява дистанционно, като за целта на дата 22.05.2015г. от дружеството бил предоставен на обвиняемия Ч. за служебно ползване фирмен лаптоп HP Pro book 470+G2, инвентарен № 000479. За горното бил съставен и подписан от страните Приемо-предавателен протокол.

          На 09.06.2016г. трудовите правоотношения между посоченото по-горе дружество „Ти Ес Ди Сървисиз“ ООД гр. Троян и обвиняемия В.В.Ч. били прекратени по взаимно съгласие. В изпълнение на договореностите между страните, следвало при прекратяване на трудовите правоотношения, В.Ч. да върне на дружеството полученият фирмен лаптоп HP Pro book 470+G2, инвентарен № 000479. До дата 01.11.2016г. лаптопът не бил върнат на „Ти Ес Ди Сървисиз“ ООД гр. Троян. Служители на дружеството правили опити да се свържат с обвиняемия Ч., но не могли да осъществят никакъв контакт с него, нито по телефон, нито по куриер или поща. Проведен бил разговор от служител на дружеството с майката на обвиняемия - свидетелката Е.Ч., която заявила, че синът й В.В.Ч. се намира в болница със счупен крак. Установено било, че междувременно Ч. е продал чрез „Ибей“ фирменият лаптоп на лице от Англия, тъй като имал нужда от парични средства за лечение.

          В хода на досъдебното производство по делото е била назначена и реализирана стоково-икономическа експертиза, съгласно заключението по която стойността на лаптоп HP Pro book 470+G2, инвентарен № 000479 е 1 185.00 лева.

          Свидетелят Г.Г., който е управител на „Ти Ес Ди Сървисиз“ ООД гр. Троян, е заявил в хода на досъдебното производство по делото, че В.В.Ч. му е изплатил сумата 1 185.00 лева.

          От така установената и изложена по-горе фактическа обстановка настоящата инстанция приема за установено и доказано по безспорен и категоричен начин, че обвиняемият В.В.Ч. е осъществил обективните и субективните признаци на престъплението по чл. 206, ал. 6, т. 1 във вр. ал. 1 от НК. От обективна страна същият през месец май 2016 година от офис на „Ти Ес Ди Сървисиз” ООД гр. Троян, находящ се в гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски” № 51, противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел – лаптоп марка „HP PRO BOOK 470+G2” на стойност 1 185.00 лева,  собственост на „Ти Ес Ди Сървисиз” ООД гр. Троян, като присвоеното имущество е заместено до приключване на съдебното следствие. Горното се доказва по безспорен и категоричен начин с всички събрани по делото доказателства. Така установената фактическа обстановка се потвърждава  и от обвиняемия в съдебно заседание. Безспорно установени са всички елементи от фактическия състав на престъплението по чл. 206, ал. 6, т. 1 във вр. ал. 1 от НК, а именно времето и мястото на извършване на престъплението, авторството на обвиняемия, обстоятелството, че В.В.Ч. е владеел предмета на престъплението и противозаконно го е присвоил. Същият не е изпълнил договореното между страните, а именно да върне лаптопа след прекратяване на трудовите правоотношения, а се е разпоредил противоправно с него, като го е продал без съгласието на собственика.   

От субективна страна обвиняемият В.В.Ч. е действал виновно, при пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им. Предвид горното съдът приема за безспорно доказано, че обвиняемият В.В.Ч. е осъществил състава на престъплението по чл. 206, ал. 6, т. 1 във вр. ал. 1 от НК,  както от обективна, така и от субективна страна.

          С оглед на изложеното се установява, че в случая е налице хипотезата на чл. 78а от НК, а именно: обвиняемият е пълнолетно лице, за това престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода до три години, Ч. не е осъждан и не е освобождаван до момента от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Причинените от деянието  имуществени вреди са възстановени. Съдът счита, че целите на наказанието могат да се постигнат с освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. Съдът е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК, след като са налице всички кумулативни предпоставки за това. В този смисъл намира предложението прокурор Пиронкова за основателно и законосъобразно. Предвид горното съдът е постановил решение, с което е освободил от наказателна отговорност В.В.Ч., като за извършеното от него престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1 във вр. ал. 1 от НК му е наложил административно наказание глоба.

          При определяне размера на административното наказание съдът съобрази степента на вината, обществената опасност на деянието, личността на обвиняемия и неговото семейно и имотно състояние. Счита, че са налице единствено смекчаващи отговорността обстоятелства. Обвиняемият В.В.Ч. е съдействал на съда и органите на досъдебното производство за установяване на  обективната истина по  делото, признава се за виновен и изразява критично отношение към извършеното деяние. В попълнената от обвиняемия Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние се установява, че Ч. няма доходи и имущество. Съдът като съобрази горното счита, че на обвиняемия В.В.Ч. следва да се наложи административно наказание глоба в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК, а именно 1 000 лева, която да заплати в полза на държавата. Съдът счита, че с това административно наказание биха се постигнали целите на наказанието.

            Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от НПК, с постановеното решение съдът е възложил в тежест на обвиняемия направените по делото разноски в размер 43.64 лева, като е осъдил В.В.Ч. да заплати посочената сума по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч.

            Водим от горното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК съдът постанови решение, обявено на страните в откритото съдебно заседание, проведено на 27.02.2017 година.

 

                                                                       

Районен съдия: