РЕШЕНИЕ

 

                                    

 

                 гр. Троян, 09.01.2017 год.,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 451 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 022 от 08.09.2016г., издадено от инж. Р.И.А. - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ гр. Плевен, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер  500 лева на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите /ЗВ/ за нарушение по чл. 174, ал. 1, т. 2 от същия закон на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД, ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е, Община Столична, представлявано заедно от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци. Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София, чрез пълномощника Васил Йорданов Вучков, като с жалбата се моли съда да постанови решение, с което отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Изложени са съображения за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. В съдебно заседание дружеството – жалбоподател се представлява от процесуалният представител адвокат Апостол Чонов от АК гр. Ловеч, който поддържа жалбата и по същество на делото излага аргументи за отмяна на наказателното постановление. Ангажирани са доказателства. 

          За ответника по жалбата РИОСВ гр. Плевен, редовно призован, в съдебно заседание се явява юрисконсулт Виктория Бояджиева, която заявява, че намира жалбата за неоснователна и недоказана. В съдебно заседание и в представена писмена защита юрисконсулт Бояджиева е изложила подробни аргументи за потвърждаване на обжалваното наказателно постановление като законосъобразно, правилно и обосновано.  Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните  по делото свидетели Е.Й.С. и Р.И.И., от приложените към делото писмени доказателства: Заверен препис от Наказателно постановление № 022/08.09.2016г.; Заверен препис от известие за доставяне от 20.03.2016г. Заверен препис от Възражение от „Асет Мениджмънт България” ЕООД гр. София вх. № 4322/12.08.2016г.; Препис от Договор № 50-Пи/26.07.2016г.; Препис от Калкулация към Договор № 50-Пи/26.07.2016г.; Препис от Възлагателно писмо изх. № 23/30.06.2016г.; Заверен препис от АУАН № 022/23.06.2016г.; Заверен препис от Пълномощно рег. № 6289/2016г. на Николай Писаров – пълномощник нотариус по заместване; Заверен препис от Писмо изх. № 4322/18.07.2016г. на РИОСВ гр. Плевен; Заверен препис от известие за доставяне от 22.07.2016г.; Заверен препис от известие за доставяне от 20.07.2016г.; Заверен препис от Писмо по имейл, изпратено от „Асет Мениджмънт България” ЕООД гр. София на 29.06.2016г. до РИОСВ гр. Плевен; Заверен препис от Констативен протокол № В-ЕС-22/23.06.2016г.; Заверен препис от Писмо изх. № ПВ 1-00222/30.10.2014г. на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен; Заверен препис от Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13110155/20.10.2014г. на  Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен, ведно с чертеж; Заверен препис от Заповед № РД-121/13.02.2013г. на МОСВ; Заверен препис от Заповед № РД-9/10.01.2011г. на МОСВ; Заверен препис от Заповед № РД-8/10.01.2011г. на МОСВ и Заверен препис от Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води №  13110155/20.10.2014г. на Басейнова дирекция „Дунавски Район”, преценени поотделно и в тяхната взаимна връзка и обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 23.06.2016г. е извършена проверка от свидетелите Е.Й.С. – младши експерт „Дирекция КОС“ при РИОСВ гр. Плевен и Р.И.И. – главен експерт „Дирекция КОС“ при РИОСВ гр. Плевен, в Хотелски комплекс „Чифлика Палас Ризорт и Спа“ и Семеен хотел „Чифлика Хотел“, находящи се в с. Чифлик, вилна зона, стопанисвани от „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София. При тази проверка е съставен Констативен протокол № В-ЕС-22 от 23.06.2016г., в който са отразени направените констатации, а именно, че „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София има издадено Разрешително № 13110155/20.10.2014г. за заустване на отпадъчни води от туристическите обекти във водоприемник река Бели Осъм, поречие на река Осъм, но дружеството не е представило в РИОСВ гр. Плевен доклад за 2015г. относно изпълнение на условията по разрешителното, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ, както и резултати от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води за 2015 година. Отразено е също, че и към  момента на проверката не са били представени резултати от проведен собствен мониторинг на отпадъчните води за 2015 година. С Констативният протокол е дадено предписание да се представят в РИОСВ гр. Плевен резултати от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води за 2015г. до 01.07.2016 година. Констативният протокол е подписан от извършилите проверката - Е.Й.С. и Р.И.И., съответно младши експерт и главен експерт в „Дирекция КОС“ при РИОСВ гр. Плевен и от присъствалият на проверката Павлин Колев Ангелов – счетоводител в „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София, като на последният е връчен екземпляр от протокола.

          С Писмо вх. № 3865 от 28.06.2016г. „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София е уведомило РИОСВ гр. Плевен, че дружеството не е провеждало собствен мониторинг на отпадъчните води за 2015 година.

          С Писмо изх. № 4322 от 18.07.2016г. РИОСВ гр. Плевен е уведомило „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София, че следва представител на дружеството да се яви на 08.08.2016г. от 09.00 до 17.00 часа в РИОСВ гр. Плевен за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по Закона за водите, като в писмото изрично е било отразено, че при неявяване на представител, акта ще бъде съставен при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Видно от приложеното на л. 26 от делото копие на известие за доставяне, посоченото писмо е получено от „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София на 20.07.2016 година.

          На 08.08.2016г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 022/2016г. от Е.Й.С. - младши експерт „Дирекция КОС“ при РИОСВ гр. Плевен, в присъствието на свидетеля Р.И.И. - главен експерт „Дирекция КОС“ при РИОСВ гр. Плевен, срещу „Асет Мениджмънт България“ ЕООД, ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е, Община Столична, представлявано заедно от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци, за това, че при извършена на 23.06.2016г. проверка в Хотелски комплекс „Чифлика Палас Ризорт и Спа“ и Семеен хотел „Чифлика хотел“, находящи се в с. Чифлик, Община Троян, е констатирано, че „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София  не е провело собствен мониторинг на отпадъчни води за 2015г. съгласно чл. 174, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, както и не е представило резултати от проведен собствен мониторинг на отпадъчни води за 2015 година. Отразено е в акта, че горното представлява нарушение по чл. 174, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите. АУАН е съставен в присъствие на адвокат Апостол Чонов от АК гр. Ловеч, в качеството на пълномощник на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София по Пълномощни рег. № 6288 и рег. № 6289 от 11.05.2016г., който е подписал акта и е получил екземпляр от същия на датата на неговото съставяне 08.08.2016 година. В законоустановеният срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН е подадено писмено Възражение вх. № 4322/12.08.2016г. срещу акта от „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София, с което се моли да бъде прекратено административнонаказателното производство като се приеме, че извършеното нарушение е маловажен случай.   

          Въз основа на АУАН № 022/08.08.2016г. е издадено Наказателно постановление № 022 от 08.09.2016г. от инж. Р.И.А. - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ гр. Плевен, с което на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД, ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е, Община Столична, представлявано заедно от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер  500 лева на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите за нарушение по чл. 174, ал. 1, т. 2 от същия закон.

          В законоустановеният срок е подадена жалба от „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София, с която се моли съда да постанови решение, с което отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

          Съдът намира, че жалбата е допустима, подадена е от надлежна страна и в посочения срок съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса и  следва да бъде разглеждана по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че жалбата се явява неоснователна и недоказана по следните съображения: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената, длъжността и местослуженето на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, трите имена, длъжността и местослуженето на актосъставителя, посочени са данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описано е извършеното нарушение, нарушената разпоредба от ЗВ, вида и размера на наказанието, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Съдът счита, че е спазен визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. АУАН също е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – инж. Р.И.А. - Директор на РИОСВ гр. Плевен, съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗАНН и чл. 201, ал. 2 от ЗВ, с оглед приетата като доказателство по делото Заповед № РД-8/10.01.2011г. на Министъра на околната среда и водите. АУАН също е съставен от оправомощено лице – свидетелката Е.Й.С. - младши експерт „Дирекция КОС“ при РИОСВ гр. Плевен, с оглед разпоредбата на чл. 201, ал. 1 от ЗВ и приетите като доказателства по делото Заповед № РД-9/10.01.2011г. и Заповед № РД-121/13.02.2013г., и двете на Министъра на околната среда и водите.

          На следващо място, за да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице, както досежно текстовото описание на нарушението, така и досежно неговата цифрова квалификация. АУАН съдържа изискуемите от чл. 42, ал. 1 от ЗАНН задължителни реквизити, спазена е и процедурата по неговото съставяне в присъствие на представител на нарушителя и предявяването му за подпис на този представител. В наказателното постановление са посочени както обстоятелствата, при които е извършено нарушението, така и доказателствата, които го потвърждават. След извършената проверка за законосъобразност съдът счита, че както АУАН, така и Наказателното постановление са издадени в съответствие с императивните изисквания на ЗАНН и в хода на административнонаказателното производство по издаване на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до незаконосъобразност на наказателното постановление.

            След анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът счита, че нарушението, за което е санкционирано „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София е доказано. Същото не се оспорва и от жалбоподателя. Съгласно разпоредбата на чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗВ лицата, на които са предоставени права за водовземане или ползване на водни обекти, са длъжни да провеждат собствен мониторинг съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14 и условията в издадените разрешителни за  количеството на отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители. Безспорно е обстоятелството, че на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София е било издадено от Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен Разрешително № 13110155/20.10.2014г. за заустване на отпадъчни води от Хотелски комплекс „Чифлика Палас Ризорт и Спа“ и Семеен хотел „Чифлика хотел“, находящи се в с. Чифлик, Община Троян, във водоприемник река Бели Осъм, като съгласно това разрешително дружеството е било задължено да провежда собствен мониторинг на отпадъчни води ежегодно, с честота веднъж на шест месеца. Нарушението е извършено чрез бездействие от страна на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София. Безспорно е че мониторинг не е бил провеждан за 2015г. и съответно резултати от такъв не са изпращани от „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София на РИОСВ гр. Плевен. Нарушението по чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗВ е констатирано при извършената проверка на 23.06.2016г. от служителите на РИОСВ гр. Плевен – свидетелите Е.Й.С. и Р.И.И.. Същите в съдебно заседание потвърдиха изложените от тях констатации в съставения при проверката Констативен протокол № В-ЕС-22/23.06.2016г., като заявиха и че резултати от провеждан мониторинг не е бил представен от „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София и след проверката с оглед даденото предписание с протокола. Напротив „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София с Писмо вх. № 3865/28.06.2016г. е уведомило РИОСВ гр. Плевен, че мониторинг за отпадъчните води за 2015г. не е бил провеждан. Предвид всичко изложено съдът приема за установено и доказано по несъмнен начин, че „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София е извършило нарушението по чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗВ, за което е санкционирано с обжалваното наказателно постановление.

            В жалбата са изложени аргументи за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Съдът счита, че не са налице предпоставките на посочената разпоредба и случаят не е маловажен. В ЗАНН няма легална дефиниция на понятието "маловажен случай", затова с оглед препращащата норма на чл. 11 от същия закон следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие, посочена в чл. 93, т. 9 от НК – извършеното административно нарушение, с оглед липсата на вредни последици или незначителността им и другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от същия вид. В конкретният случай няма основания да се приеме, че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други сходни и типични за деянието хипотези. Съдът споделя изложените аргументи за липса на основание за приложение на чл. 28 от ЗАНН както в самото наказателно постановление, така и в представените писмена защита от юрисконсулт Бояджиева. Закона за водите определя висока степен на обществена опасност на деянията, нарушаващи неговите норми и именно затова отговорността за нарушения на законови разпоредби на ЗВ е по-строга. За да е осъществен състава на чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗВ не се изисква наличие на вредоносен резултат, а е достътачно само неизпълнение на възложените задължения. Това, че нарушението е извършено за първи път и че понастоящем такъв мониторинг се провежда от дружеството, са смекчаващи отговорността обстоятелства и предполагат налагане на наказание в по-нисък или минимален  размер, както е в случая, но не и задължителното приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

            Преди издаване на наказателното постановление, наказващият орган е изпълнил задълженията си по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН и е обсъдил подаденото възражение срещу акта, като е изложил мотиви за липса на основание за приложение на чл. 28 от ЗАНН.

          Предвиденото от законодателя в разпоредбата на чл. 200, ал. 1, т. 29 от ЗВ административно наказание е глоба или имуществена санкция от 500 до 5000 лева, съответно за физически и юридически лица. В конкретният случай на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД гр. София е наложено административно наказание имуществена санкция в размер 500 лева, който е минималния размер, предвиден в закона за конкретното нарушение. Тоест няма нито правна, нито фактическа възможност размерът на това административно наказание да бъде намален, тъй като е минималният предвиден такъв. В този смисъл съдът счита, че наказващият орган е съобразил наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, и е определил размера на административното наказание съобразно изискванията на чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН.

          С оглед изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 022 от 08.09.2016г., издадено от инж. Р.И.А. - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, се явява законосъобразно, правилно и обосновано и  като такова следва да бъде потвърдено. 

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 022 от 08.09.2016г., издадено от инж. Р.И.А. - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, с което на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД, ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е, Община Столична, представлявано заедно от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер 500.00 – петстотин лева на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите за нарушение по чл. 174, ал. 1, т. 2 от същия закон, като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                                                             

 

                                                                                  Районен съдия: