РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 30.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 498 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000663 от 09.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, на М.И.М. ***, са наложени следните административни наказания: глоба в размер 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от същия закон. Същото е обжалвано в законоустановения срок от М.И.М., като с жалбата се моли да бъде изменено наказателното постановление като се намалят размера на глобата и срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС до минималните размери, предвидени в закона. Съображенията за горното са изложени в жалбата. В съдебно заседание жалбоподателят М.И.М., редовно призован, не се явява лично. Явява се упълномощеният от него процесуален представител адвокат Е.Ц. ***, който поддържа жалбата и по същество излага аргументи за намаляване на наказанията и по-конкретно на срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС. Не са ангажирани доказателства. 

          За ответника по жалбата РУ на МВР гр. Троян, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. В придружително писмо към жалбата,  Началникът на РУ „Полиция” гр. Троян – гл. инспектор Р.Л.П. моли съда да остави същата без уважение и да потвърди наказателното постановление като доказано и законосъобразно. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели Н.К.К. и Р.В.В., от приложените към делото писмени доказателства: АУАН № 657/10.09.2016г., Наказателно постановление № 16-0359-000663 от 09.10.2016г., Справка за нарушител/водач относно налагани наказания на М.И.М., Копие на Справка за съдимост рег. № 393/13.09.2016г. на Бюро за съдимост при Районен съд гр. Троян, Копие на Писмо рег. № 359р-20050/12.05.2016г., Копие на Талон за медицинско изследване № 0033764 от 10.09.2016г., Копие на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0359-000169 от 12.09.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Троян, Копие на Заповед № 8121з-748 от 24.06.2016г. на Министъра на вътрешните работи и Копие на Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на Директора на ОДМВР гр. Ловеч, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 10.09.2016г. около 23.05 часа, свидетелят Р.В.В. - служител на РУ на МВР гр. Троян, бил на работа и извършвал, заедно с друг служител на полицията, проверки по безопасност на движението, като били установени на пост в с. Орешак, ул. „Стара планина“, пред дом № 218. На посоченото място около 23.05 часа свидетелят Р.В. спрял за проверка движещ се посока от с. Черни Осъм към гр. Троян, товарен автомобил „Дачия Докер“ с рег. № СА 9083 ТХ. Установено било, че автомобила се управлява от жалбоподателя М.И.М., както и че автомобилът е собственост на „Алд Аутомотив“ ООД гр. София с ЕИК 202946275. Свидетелят В. се усъмнил, че водачът е употребил алкохол и поискал от ОДЧ на РУ на МВР гр. Троян изпращането на автомобил с техническо средство за установяване на употреба на алкохол. На място пристигнал свидетелят Н.К.К., който извършил проверка за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARBA-0161, тарирано до месец ноември 2016г., което отчело 1.09 промила наличие на алкохол в издишания въздух. М.И.М. потвърдил пред служителите на полицията, че е изпил 100 мл ракия един час преди проверката.  

          На същата дата 10.09.2016г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 657, бланков № 977655, от свидетеля Н.К.К. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетеля Р.В.В., посочен като свидетел присъствал при установяване на нарушението, срещу М.И.М. за това, че на 10.09.2016г., около 23.05 часа, в с. Орешак, ул. „Стара планина“ № 218, с посока от с. Черни Осъм към гр. Троян, управлява товарен автомобил „Дачия Докер“ с рег. № СА 9083 ТХ, собственост на „Алд Аутомотив“ ООД гр. София с ЕИК 202946275, след употреба на алкохол. Отразено е в акта, че наличието на алкохол в издишания въздух е 1.09 промила и е установено с извършена проверка с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARBA-0161, тарирано до месец ноември 2016 година. Отразено е също, че водачът е миришел силно на алкохол и е заявил, че е изпил 100 мл ракия един час преди проверката, както и че на същият е бил издаден талон за медицински изследване № 0033764. Актосъставителят е вписал в акта, че с горното М.И.М. е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателя М., който в графа „обяснения и възражения” не е отразил възражения. Същият е подписал акта, като екземпляр от него му е връчен на датата на неговото съставяне – 10.09.2016 година. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, жалбоподателят не е подал писмено възражение срещу съставения акт. На 12.09.2016г. е била издадена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0359-000169 от Началника на РУ на МВР гр. Троян, с която на основание чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП временно е отнето свидетелството за управление на МПС на М.И.М. до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца. Установено е, че М. не се е явил във ФСМП гр. Троян за вземане на кръв за химическо изследване.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000663 от 09.10.2016г. от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на М.И.М. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от същия закон.

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледано по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че подадената жалба от М.И.М. се явява частично основателна досежно срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС. Съображенията на съда за това са следните: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са имената и длъжността на актосъставителя, както и местослуженето на същия, данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описано е извършеното нарушение, мястото на което е извършено, законовата разпоредба, която е нарушена, вида и размера на наказанията, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган, съобразно изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, с оглед приложените като доказателства по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на  Директора на ОДМВР гр. Ловеч.

          Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят Н.К.К., работещ на длъжност „младши автоконтрольор” при РУ на МВР гр. Троян, който съгласно т. 1.3 от Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи е оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.  АУАН е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН.

          На следващо място, за да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице както в текстовото описание на нарушението, така и в неговата цифрова квалификация. АУАН е съставен непосредствено след извършване на нарушението и извършената проверка, в присъствие на нарушителя. АУАН съдържа задължителните реквизити, посочени в чл. 42, ал. 1 от ЗАНН. Спазена е и процедурата по предявяване за подпис на нарушителя и по връчване на препис от акта на същия. Предвид изложеното по-горе съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство по издаване на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до незаконосъобразност на наказателното постановление и съответно до неговата отмяна.

          Съдът счита, че нарушението по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е доказано със събраните по делото доказателства. На първо място съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. В конкретния случай съдът счита, че от събраните по делото доказателства не се опроверга по никакъв начин изложеното в АУАН, поради което съдът счита че актът е редовно съставен и има доказателствена сила за обстоятелствата, изложени в него. В съдебно заседание актосъставителят Н.К.К. и свидетеля по акта – Р.В.В., потвърдиха с показанията си отразеното в АУАН, като техните показания кореспондираха и помежду си. От разпита на същите се установи, че на посочените в АУАН и в НП дата, място и време, М.И.М. е управлявал товарен автомобил „Дачия Докер“ с рег. № СА 9083 ТХ с концентрация на алкохол в издишания въздух 1.09 промила, което е установено чрез извършена проверка с техническо средство. М.И.М. не се е  явил във ФСМП гр. Троян в указаното време в талона за медицинско изследване за вземане на кръв за химическо изследване, поради което съдът приема установената с техническото средство концентрация на алкохол. Посоченото нарушение не се оспорва и от самия жалбоподател и с оглед всички събрани писмени и гласни доказателства по делото съдът приема, че нарушението по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е доказано по несъмнен начин.

          С наказателното постановление на жалбоподателя са наложени административно наказание глоба в размер 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП. Разпоредбата на чл. 174, ал. 1 от ЗДвП предвижда наказания лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лева за лице, което управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух. В конкретният случай наказващият орган е определил наказанията в размер и срок, съответно над средният и под средният, предвидени в закона. Съдът счита, че следва да бъде намален срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС, но не и размера на наказанието глоба, поради следното:  Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗАНН при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Като доказателство по делото е приложена Справка относно издавани СУМПС и налагани наказания по ЗДвП на М.И.М., от която се установява, че на М. са били налагани наказания за извършени нарушения по ЗДвП, но всички преди повече от шест години. След 2011г., когато е наложено последното наказание на жалбоподателя, същият няма регистрирани нарушения на правилата за движение по пътищата. Освен това разпитаните в съдебно заседание двама свидетели Н.К. и Р.В. заявиха, че М. им е оказал съдействие при извършване на проверката и съставяне на акта, като дори сам е посочил на служителите на полицията, че е употребил алкохол. Предвид изложеното и установената концентрация на алкохол в издишания въздух от жалбоподателя, съдът счита, че следва да бъде намален срока на наложеното административно наказание лишаване от право да управлява МПС от 8 на 6 месеца. Размерът на наложеното административно наказание глоба не следва да бъде променян. Съдът счита, че с този размер и срок на наказанията биха се постигнали целите на наказанието, предвидени в чл. 12 от ЗАНН.

          Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено досежно срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС, като същият се намали от 8 на 6 месеца, а досежно наложеното наказание глоба наказателното постановление следва да бъде потвърдено.  

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0359-000663 от 09.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, В ЧАСТТА, с която на М.И.М., ЕГН ********** с адрес: ***, е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от същия закон, като НАМАЛЯВА срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС от 8 – осем месеца на 6 – шест месеца.

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0359-000663 от 09.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, В ЧАСТТА, с която на М.И.М., ЕГН ********** с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 800.00 – осемстотин лева на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от същия закон, като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           Районен съдия: