РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 10.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Д. РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 501 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000709 от 21.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, на Д.Л.М. *** е наложено административно наказание глоба в размер 50 лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон. Същото е обжалвано в законоустановения срок от Д.Л.М., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. Съображенията за горното са изложени в жалбата. Жалбоподателката  Д.Л.М., редовно призована, не се явява лично в съдебно заседание. Явява се упълномощеният от него процесуален представител адвокат В.А. от АК гр. Ловеч, който  поддържа жалбата и по същество на делото излага аргументи за отмяна на наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.  

          За ответника по жалбата РУ на МВР гр. Троян, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. В придружително писмо към жалбата Началникът на РУ на МВР гр. Троян – гл. инспектор Р.П моли съда да остави същата без уважение и да потвърди наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели И.Х.Ж., К.Н.Г. и П.М.С., от приложените към делото писмени доказателства: Копие на АУАН № 711/22.09.2016г.; Копие на Наказателно постановление № 16-0359-000709 от 21.10.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Троян; Копие на Справка за нарушител/водач на Д.Л.М., Копие на Заповед рег. № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, Копие на Удостоверение рег. № 295р-8158/06.07.2016г. на Директора на ОДМВР гр. Ловеч и Копие на Наказателно постановление № 16-0359-000618 от 29.09.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 22.09.2016г., около 10.20 часа, жалбоподателката Д.Л.М. управлявала лек автомобил „Ситроен Саксо“ с рег. № ОВ 9067 ВВ,  собственост на С.С.М., в гр. Троян, по ул. „Акад. Ангел Балевски“ с посока на движение към с. Орешак. В района на № 5 на посочената улица, управляваният от М. автомобил бил спрян за проверка от свидетелите И.Ж., К.Г. и П.С., и тримата служители на РУ на МВР гр. Троян. При извършената проверка било установено, че за лекия автомобил „Ситроен Саксо“ с рег. № ОВ 9067 ВВ, няма сключен и действащ договор за задължителна застроховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и че на предното стъкло на лекия автомобил няма залепен валиден стикер на знак за такава застраховка.  

          На същата дата 22.09.2016г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 711, с бланков № 832082, от свидетеля И.Х.Ж. – инспектор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетелите К.Г. и П.С., посочени като очевидци на нарушението и присъствали при съставяне на акта, срещу Д.Л.М. за това, че на същата дата 22.09.2016г., около 10.20 часа, в гр. Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски“ № 5, с посока на движение към с. Орешак, управлява лек автомобил „Ситроен Саксо“ с рег. № ОВ 9067 ВВ,  собственост на С.С.М. от гр. Троян и като водач на автомобила не е изпълнила задължението си да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с което е нарушила разпоредбата на чл. 100, ал. 3, предл. 1 от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателката М., която в графа „обяснения и възражения” е отразила, че няма възражения. Д.М. е подписала акта, като екземпляр от същия й е връчен на датата на неговото съставяне – 22.09.2016 година. В предвиденият от закона тридневен срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН от подписване на АУАН, жалбоподателката М. не е подала писмено възражение срещу акта.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000709 от 21.10.2016г. от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на Д.Л.М. е наложено административно наказание глоба в размер 50 лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон.

          В законоустановения седмодневен срок жалбоподателката Д.Л.М. е подала жалба, с която моли съда да постанови решение, с което да  отмени наказателното постановление като незаконосъобразно, необосновано и неправилно.  

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че подадената жалба от Д.Л.М. се явява основателна. Съображенията на съда за това са следните: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са имената и длъжността на актосъставителя, както и местослуженето на същия, данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описано е извършеното нарушение, мястото на което е извършено, законовата разпоредба, която е нарушена, вида и размера на наложеното наказание, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган, съобразно изискванията на чл. 189, ал. 12 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, с оглед приложените като доказателства по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на  Директора на ОДМВР гр. Ловеч.

          Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят И.Х.Ж. – полицейски инспектор при РУ на МВР гр. Троян, който съгласно т. 1.3 от Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи е оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.  АУАН е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН и отговаря на императивните изисквания на чл. 42, ал. 1 от ЗАНН.

          За да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице както в текстовото описание на нарушението, така и в неговата цифрова квалификация. Спазена е и процедурата по съставяне на акта, предявяване за подпис на нарушителя и по връчване на препис от акта на същия.

          От приетото като доказателство по делото Заверено копие на  Наказателно постановление № 16-0359-000618 от 29.09.2016г., издадено от Николай Васков Недялков - Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч, се установява, че на същата дата 22.09.2016г. срещу Д.Л.М.  е бил съставен и АУАН с бланков № Т832081 от свидетеля И.Х.Ж. за това, че на 22.09.2016г., около 10.20 часа, в гр. Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски“ № 5, с посока на движение към с. Орешак, управлява лек автомобил „Ситроен Саксо“ с рег. № ОВ 9067 ВВ, собственост на С.С.М. от гр. Троян, който не е спрян от движение, като за автомобила няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с което е нарушила разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховане /КЗ/. Въз основа на този АУАН е било издадено Наказателно постановление № 16-0359-000618 от 29.09.2016г., издадено от Николай Васков Недялков - Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч, с което на Д.Л.М. е наложено административно наказание глоба в размер 400 лева за извършено от нея нарушение по чл. 638, ал. 3 от КЗ.

          Съдът  счита,  че обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000709 от 21.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, е незаконосъобразно поради следното: Разпоредбата на чл. 179, ал. 5 от ЗДвП предвижда глоба от 50 лева за водач, който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Тоест посоченият състав визира случаите, в които е налице валидна и действаща застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за конкретния автомобил, но водачът не залепил в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното превозно средство, което управлява, валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и не носи контролен талон към знака. Както от показанията на свидетелите И.Ж., К.Г. и П.С., дадени в съдебно заседание, така и от приетото като доказателство по делото Копие на Наказателно постановление № 16-0359-000618 от 29.09.2016г., издадено от Николай Васков Недялков - Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч, се установява, че към момента на установяване на деянието – 10.20 часа на 22.09.2016г., жалбоподателката Д.Л.М. е управлявала лек автомобил „Ситроен Саксо“ с рег. № ОВ 9067 ВВ,  собственост на С.С.М., в гр. Троян, без сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. След като няма такъв действащ договор, няма как на предното стъкло на автомобила да е залепен валиден стикер на знак за сключена такава застраховка. Нарушението по чл. 638, ал. 3 от КЗ обуславя извършването на нарушение по чл. 100, ал. 3 от ЗДвП и следва да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на водача само за извършеното нарушение по чл. 638, ал. 3 от КЗ. Водачът може да носи отговорност за нарушение по  чл. 100, ал. 3 от ЗДвП, само ако за управляваното МПС има валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, каквато в случая не е била сключена. В този смисъл съдът счита, че при издаване на обжалваното наказателно постановление е налице  допуснато от административнонаказващия орган нарушение на материалния закон. Предвид изложеното съдът намира за основателни аргументите на адвокат В.А., изложени в съдебно заседание. В този смисъл е и съдебната практика - Решение № 676 от 17.04.2015г. по дело № 131/2015г. на Административен съд гр. Благоевград, Решение № 454 от 18.11.2016г. по АНД № 429/2016г. на Районен съд гр. Горна Оряховица, Решение № 1115 от 21.05.2015г. по АНД № 62/2015г. на Районен съд гр. Сандански.  

          С оглед изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000709 от 21.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, се явява незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0359-000709 от 21.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на Д.Л.М., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 50.00 - петдесет лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон, като незаконосъобразно и неправилно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                                                                                                                           

 

                                                                       Районен съдия: