РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 19.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 516 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000688 от 14.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, на Б.А.А. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 5, предл. 6 от ЗДвП за нарушение по чл. 42, ал. 2, т. 1 от същия закон; глоба в размер 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон и глоба в размер 100 лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 150 от същия закон. Същото е обжалвано в законоустановеният срок от Б.А.А., чрез процесуалния представител адвокат Б.К. ***, като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. Съображенията за горното са изложени в жалбата. Жалбоподателката  Б.А.А., редовно призована, не се явява лично в съдебно заседание. Не се явява и упълномощеният от нея процесуален представител адвокат Б.К.. Ангажирани са доказателства.  

          За ответника по жалбата РУ на МВР гр. Троян, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. В придружително писмо към жалбата Началникът на РУ на МВР гр. Троян – гл. инспектор Р.П. моли съда да остави същата без уважение и да потвърди наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели Н.К.К., Х.М.Д. и Б.Б.И., от приложените към делото писмени доказателства: Копие на Становище от д-р М. П., Копие от Искане № 1914 от 17.09.2016г. от М.С.М. – Директор на ДПБ гр. Ловеч до Районен съд гр. Ловеч, Копие на Докладна записка  от 16.09.2016г., Копие на Сведение от А.З.А. от 16.09.2016г., Копие на Заключение по съдебно-психиатрична експертиза от 05.10.2016г., Копие на протокол от съдебно заседание от 29.09.2016г. на РС гр. Ловеч, Копие на протокол от съдебно заседание от 06.10.2016г. на РС гр. Ловеч, Копие от Решение № 309 от 06.10.2016г. по НЧД № 1099/2016г. на РС гр. Ловеч, Копие на Писмо  рег. № 359р-24569/09.11.2016г., Копие на АУАН № 678/16.09.2016г.; Копие на Наказателно постановление № 16-0359-000688 от 14.10.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Троян; Копие на Справка за нарушител/водач на Б.А.А., Копие на Заповед рег. № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, Копие на Удостоверение рег. № 295р-8158/06.07.2016г. на Директора на ОДМВР гр. Ловеч, Писмо от МБАЛ гр. Троян изх. № 2744/02.12.2016г. и Писмо от ДПБ гр. Ловеч изх. № 2653/06.12.2016г. с приложена история на заболяване и Решение на РС гр. Ловеч,  преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 16.09.2016г., около 09.40 часа, жалбоподателката Б.А.А. управлявала собствения си лек автомобил „Тойота Селика 1.8И“ с рег. № СА 5880 МВ,  в гр. Троян, по ул. „Сеновоза“ с посока на движение от кв. Ливадето към центъра на града. В района на дом № 22 А. предприела маневра изпреварване на движещия се пред нея товарен автомобил влекач „Волво ФМ12“ с рег. № ОВ 5244 АХ, управляван от А.З.А. от гр. Троян, като при маневрата А. не осигурила достатъчно странично разстояние между двата автомобила, вследствие на което лекият автомобил ударил товарния автомобил в предна лява част, след което се качил на бордюра и аварирал. Жалбоподателката отишла при шофьора на товарния автомобил и му казала, че я преследват група мъже, които искат да я убият и трябва да бягат. Същата не се качила в товарния автомобил и тръгнала да бяга. След подаден сигнал за настъпилото ПТП от водача на товарния автомобил А.З.А. в ОДЧ на РУ на МВР гр. Троян, на място пристигнали свидетелите Н.К.К., Х.М.Д. и Б.Б.И., и тримата служители на полицията. След като А.З.А. им обяснил какво се е случило, била извършена проверка по телефон, при която било установено, че лекият автомобил „Тойота Селика 1.8И“ с рег. № СА 5880 МВ е собственост на Б.А.А. ***, на която предния ден било иззето свидетелството за управление на МПС поради извършено нарушение. Докато служителите на полицията извършвали оглед на двата автомобила, същите видяли жена в района на кръстовище „Кози вир“, която водачът на товарния автомобил посочил като лицето, причинило пътно-транспортното произшествие. Свидетелите К., Д. и И. отишли при жената и същата потвърдила, че тя е управлявала лекия автомобил „Тойота Селика 1.8И“ с рег. № СА 5880 МВ, но имала неадекватно поведение, като през цялото време обяснявала на полицаите, че я преследват много мъже, които искат да я убият, както и че била отвлечена в Израел и израелските тайни служби са й помогнали да избяга. Свидетелите откарали Б.А.А. в сградата на РУ на МВР гр. Троян, където срещу нея бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 678, с бланков № 977662, от свидетеля Н.К.К. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетеля Х.М.Д., за това, че на същата дата 16.09.2016г., около 09.40 часа, в гр. Троян, ул. „Сеновоза“ № 22, с посока на движение от кв. Ливадето към центъра на грава, управлява лек автомобил „Тойота Селика 1.8И“ с рег. № СА 5880 МВ,  нейна собственост, като допуска ПТП. В акта е отразено, че на прав пътен участък, А. предприема маневра изпреварване на товарен автомобил влекач „Волво ФВ12“ с рег. № ОВ 5244 АХ и по време на изпреварването не осигурява достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство, вследствие на което блъска товарния автомобил, след което напуска мястото на произшествието, като не оказва съдействие за установяване на вредите от ПТП. Отразено е също, че свидетелството за управление на МПС на Б.А.А. е отнето с АУАН бланков № 977966 от 15.09.2016г., както и че с горното е нарушила разпоредбите на чл. 42, ал. 2, т. 1; чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ и чл. 150 от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателката А., която в графа „обяснения и възражения” не е отразила такива и е отказала да подпише акта и да получи екземпляр от същия. Този отказ е удостоверен с трите имена, адрес и подпис на един свидетел - Б.Б.И.. След съставяне на акта, Б.А.А. е била транспортирана до Държавна психиатрична болница гр. Ловеч, където е приета за лечение.  

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000688 от 14.10.2016г. от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на Б.А.А. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 5, предл. 6 от ЗДвП за нарушение по чл. 42, ал. 2, т. 1 от същия закон; глоба в размер 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон и глоба в размер 100 лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 150 от същия закон.

          В законоустановения седмодневен срок е подадена жалба от Б.А.А., чрез адвокат Б.К., с която се моли съда да постанови решение, с което да  отмени наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно.  

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че подадената жалба срещу наказателното постановление се явява основателна. Съображенията на съда за това са следните: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са имената и длъжността на актосъставителя, както и местослуженето на същия, данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описани са извършените нарушения, мястото на което са извършени, законовите разпоредби, които са нарушени, вида и размера на наложените наказания, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган, съобразно изискванията на чл. 189, ал. 12 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, с оглед приложените като доказателства по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на  Директора на ОДМВР гр. Ловеч.

          Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят Н.К.К. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, който съгласно т. 1.3 от Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи е оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.  АУАН е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН и отговаря на императивните изисквания на чл. 42, ал. 1 от ЗАНН.

          За да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице както в текстовото описание на нарушението, така и в неговата цифрова квалификация. Спазена е и процедурата по съставяне на акта, предявяване за подпис на нарушителя и удостоверяване отзана на нарушителя да подпише акта и да получи препис от същия.

          Съгласно разпоредбата на чл. 6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказауемо с административно наказание, налагано по административен ред. От своя страна разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗАНН предвижда, че деянието, обявено за административно нарушение, е виновно, когато е издвършено умишлено или непредпазливо. В конкретния случай съдът счита, че извършените от Б.А.А. деяния не са административни нарушения, тъй дори да осъществяват фактическия състав на всяко едно от нарушенията по чл. 42, ал. 2, т. 1; чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ и чл. 150 от ЗДвП, същите не са извършени виновно от нея. Разпитаните в съдебна зала трима свидетели Н.К.К., Х.М.Д. и Б.Б.И. заявиха, че жалбоподателката Б.А. е била с неадекватно поведение, говорила е несвързано, не е знаела къде се намира, обяснила им е, че я преследват 40 мъже, които искат да я убият, както и че е била отвлечена в Израел и израелските тайни служби са й помогнали да избяга. Именно това поведение е било повод А. да бъде откарана още на 16.09.2016г. в Държавна психиатрична болница гр. Ловеч, където е приета за лечение. Неадекватността на поведението на жалбоподателката се доказва и от отразеното от А.З.А. – водача на товарния автомобил, в написаното от него сведение. Като доказателства по делото съдът е приел медицинска документация, от която се установява, че още на 16.09.2016г. А. е била приета по спешност за лечение в ДПБ гр. Ловеч поради наличие на психично заболяване на същата и необходимостта от лечение. От приложеното по делото Искане № 1914/17.09.2016г. се установява, че още на 17.09.2016г. Директора на ДПБ гр. Ловеч – д-р М.С.М. е поискал от Районен съд гр. Ловеч Б.А.А. да бъде настанена на задължително лечение в ДПБ гр. Ловеч съгласно чл. 157 от Закона за здравето поради наличието на психично заболяване на същата. По образуваното дело в Районен съд гр. Ловеч е била допусната съдебно-психиатрична експертиза, от изготвеното заключение по която се установява, че Б.А.А. страда от Биполярно афективно разстройство. Маниен епизод с психотични симптоми. В заключението е отразено, че в това състояние А. представлява опасност за себе си, околните и обществото, както и че в това си състояние е налице повишена действена активност, без целенасоченост и креативност, несъответна емоционална приповдигнатост, преминаваща в дразнимост и гневливост, ускорено, нецеленасочено, непоследователно мислене, трудна концентрация, параноидни налудности за отношение и преследване, както и налудности за повишени възможности. Д-р П. е отразила също, че това остро психотично състояние е с променлив интензитет, като най-отчетливата му проява е била преди инцидента /преди настъпване на ПТП/, по време на инцидента и до започване на терапията. С Решение № 309 от 06.10.2016г. на Районен съд гр. Ловеч, влязло в законна сила на 13.10.20016г., е постановено настаняване на задължително лечение на Б.А.А. за срок от 3 месеца в Център за психично здраве гр. София при амбулаторен режим. От изложеното се налага извода, че към момента на настъпване на ПТП, А. не е била в състояние да разбира свойството и значението на деянията си и да ръководи постъпките си, предвид наличието на психично заболяване. Това изключва наличието на виновно поведение при извършване на деянията от страна на жалбоподателката и няма налице административно нарушение по смисъла на чл. 6 и чл. 7 от ЗАНН. В този смисъл съдът споделя изложените от адвокат К. в жалбата аргументи.

          С оглед изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000688 от 14.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, се явява незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0359-000688 от 14.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на Б.А.А., ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени следните административни наказания: глоба в размер 100.00 - десет лева на основание чл. 179, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 5, предл. 6 от ЗДвП за нарушение по чл. 42, ал. 2, т. 1 от същия закон; глоба в размер 50.00 - петдесет лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 - един месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон и глоба в размер 100.00 - сто лева на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 150 от същия закон, като незаконосъобразно и неправилно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                                                                                                                           

 

                                                                       Районен съдия: