РЕШЕНИЕ

 

       

 

                  гр. Троян, 11.01.2017 год.,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 519 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000610 от 29.09.2016г., издадено от Н.В.Н. – Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Ловеч, на П.Д.Х. ***, е наложено административно наказание глоба в размер 400 лева на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането /КЗ/ за нарушение по чл. 638, ал. 3 от КЗ. Същото е обжалвано в законоустановения срок от П.Д.Х., която моли съда да постанови решение, с което отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно. В съдебно заседание, жалбоподателката П.Д.Х., редовно призована, не се явява лично. Явява се упълномощеният от нея процесуален представител адвокат Станислав Стефанов от АК гр. Ловеч, който поддържа жалбата и по същество на делото излага аргументи за отмяна на обжалваното наказателно постановление. Ангажирани са доказателства.  

          За ответника по жалбата Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Ловеч, редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели Й.Б.Ц. и Х.М.Д. и от приложените към делото писмени доказателства: Копие на Наказателно постановление № 16-0359-000610 от 29.09.2016г.; Копие на АУАН № 667/13.09.2016г., Извадка от страница на Гаранционен фонд от 13.09.2016г., Справка за нарушител/водан на П.Д.Х., Копие на Удостоверение за сключен граждански брак № 166549 от 25.08.2001г. на Община Троян, Копие на Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца изх. № 04-3737 от 24.11.2016г. на Община Троян, Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част I № 006009262 от 07.11.2013г. и Копие на Заповед рег. № З 2205 от 30.08.2010г., издадена от ВНД Директор на ОД на МВР гр. Ловеч, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 13.09.2016г., около 16.10 часа, жалбоподателката П.Д.Х. управлявала лек автомобил „Ситроен Берлинго” с рег. № ОВ 5188 ВА в гр. Троян, по ул. „Васил Левски” с посока към центъра на града. В района на дом № 282 на посочената улица, същата била спряна за проверка от свидетелите Й.Б.Ц. и Х.М.Д., и двамата служители на РУ на МВР гр. Троян. При извършената проверка жалбоподателката Х. не представила документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за управлявания от нея лек автомобил. Свидетелят Й.Б.Ц. извършил проверка за наличието на валиден договор за такава застраховка по телефон в ОДЧ на РУ на МВР гр. Троян и след проверка в сайта на Гаранционен фонд било установено, че за лекият автомобил „Ситроен Берлинго” с рег. № ОВ 5188 ВА, управляван от жалбоподателката, няма сключен валиден договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като договора за такава застраховка бил с крайна дата на покритие 03.09.2016г. до 23.59 часа.

          На същата дата 13.09.2016г. е съставен АУАН № 667, с бланков № 977701 от Й.Б.Ц. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетеля Х.М.Д., срещу П.Д.Х. ***, за това, че на 13.09.2016г., около 16.10 часа, в гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 282, с посока на движение към центъра на града, управлява лек автомобил „Ситроен Берлинго” с рег. № ОВ 5188 ВА, собственост на Х. В.Х., ЕГН ********** от гр. Троян, който не е спрян от движение, като за автомобила няма сключен и действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Отразено е в акта, че горното е установено след извършена справка от оперативния дежурен при РУ на МВР гр. Троян в ИИС – Справки – КАТ на МВР и в сайта на Гаранционен фонд. Отразено е, че с горното е нарушена разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от КЗ. Съставеният АУАН е подписан от жалбоподателката П.Д.Х., която в графа „обяснения и възражения” е отразила, че няма възражения. Екземпляр от акта е връчен на Х. на същата дата, на която е съставен, а именно 13.09.2016 година. В законоустановеният тридневен срок от подписване на акта по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, П.Д.Х. не е подала писмено възражение срещу съставения срещу нея акт.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000610 от 29.09.2016г. от Н.В.Н. – Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Ловеч, с което на П.Д.Х. е наложено административно наказание глоба в размер 400 лева на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането /КЗ/ за нарушение по чл. 638, ал. 3 от КЗ. 

          В законоустановеният седмодневен срок П.Д.Х. е подала жалба, с която моли съда да постанови решение, с което отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

          Съдът намира, че жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество. Подадена е от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса.

          Съдът като анализира писмените доказателства по делото, показанията на разпитаните свидетели и възраженията на страните счита, че жалбата се явява основателна поради следното: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити,  а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, имената, длъжността и местослуженето на актосъставителя, посочени са данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описано е извършеното нарушение, времето, в което е извършено и мястото на което е извършено, законовата разпоредба, която е нарушена, вида и размера на наказанието, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. За да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да бъде издадено въз основа на законосъобразен АУАН. Съдът счита, че АУАН е издаден от компетентно лице – свидетелят Й.Б.Ц., който работи на длъжност „младши автоконтрольор” при РУ на МВР гр. Троян в съответствие с изискванията на чл. 647, ал. 1 от КЗ. АУАН съдържа изискуемите задължителни реквизити, посочени в чл. 42, ал. 1 от ЗАНН, съставен е в присъствие на нарушителя и на един свидетел, които са го подписали, с което е изпълнена процедурата по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН. Екземпляр от акта е връчен на нарушителя и преди административнонаказващият орган да издаде наказателното постановление, е дадена възможност на П.Д.Х. да упражни правата си по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, а именно да подаде възражение. Такова възражение не е било подадено.

          Съдът счита, че наказателното постановление не е издадено от оправомощено лице съобразно изискванията на чл. 647, ал. 2 от КЗ и чл. 47, ал. 2 от ЗАНН. Съгласно чл. 647, ал. 2 от КЗ за нарушенията по чл. 638, ал. 13 от КЗ наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, в чийто район е установено нарушението, или от оправомощено от него длъжностно лице. В конкретният случай като доказателство по делото съдът е приел заверено копие на Заповед рег. № З 2205 от 30.08.2010г., издадена от Директора на ОД на МВР гр. Ловеч, с която се оправомощава Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч да издава наказателни постановления по Кодекса за застраховането. Това оправомощаване е извършено на основание чл. 320, ал. 2 от КЗ /отменен/. Съдът счита, че посочената заповед не делегира права на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч да издава наказателни постановления по сега действащия КЗ, тъй като е издадена през 2010г. при действието на стария и отменен КЗ, на основание чл. 320 от този отменен КЗ. Както към настоящият момент, така и към датата на извършване на нарушението – 13.09.2016г. е действал КЗ /Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 година/.      

          Съдът счита, че със събраните по делото писмени и гласни доказателства се доказа по несъмнен начин, че на 13.09.2016г., около 16.10 часа, в гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № № 282, с посока на движение към центъра на града, П.Д.Х. е управлявала лек автомобил „Ситроен Берлинго” с рег. № ОВ 5188 ВА, който не е спрян от движение, като за автомобила няма сключен и действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Тези обстоятелства не се оспорват и от самата жалбоподателка, както и от нейния процесуален представител. Доказа се обаче, че лекият автомобил „Ситроен Берлинго” с рег. № ОВ 5188 ВА е съсобствен на жалбоподателката П.Д.Х. и нейния съпруг Х. В.Х., ЕГН ********** от гр. Троян. Този автомобил е придобит от посочените лица по време на сключеният между тях граждански брак, като автомобилът е в режим на семейна имуществена общност, което се установява от приетите като доказателства по делото Копие на Удостоверение за сключен граждански брак № 166549 от 25.08.2001г. на Община Троян, Копие на Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца изх. № 04-3737 от 24.11.2016г. на Община Троян и Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част I, № 006009262 от 07.11.2013 година. Обстоятелството, че в свидетелството за регистрация на автомобила е отразено само името на съпруга на жалбоподателката – Х. В.Х., не прави същият едноличен собственик на въпросното МПС. По изложените съображения съдът приема за установено, че П.Д.Х. е собственик на лекия автомобил „Ситроен Берлинго” с рег. № ОВ 5188 ВА и правилната квалификация на извършеното от нея нарушение е по чл. 638, ал. 1 от КЗ, а не по чл. 638, ал. 3 от КЗ. Посочените разпоредби съдържат различни състави на административно нарушение съобразно субекта и се наказват с различно по размер административно наказание глоба. Нарушението по чл. 638, ал. 3 от КЗ, за което е санкционирана жалбоподателката, може да се извърши само от лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. В конкретният случай се доказа, че П.Д.Х. е собственик на лекия автомобил. Съдът няма правомощие да преквалифицира нарушението и да променя санкционната разпоредба, която е основание за административнонаказващият орган да наложи конкретно административно наказание. Съдът може да измени размера на наложеното административно наказание, но при правилна и законосъбразна правна квалификация на нарушението и основанието за налагане на санкцията, което не е налице в настоящият случай.  

          По изложените съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, издадено при липса на компетентност на наказващият орган и в противоречие с материалния закон, поради което следва да бъде отменено.  

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0359-000610 от 29.09.2016г., издадено от Н.В.Н. – Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Ловеч, с което на П.Д.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 400.00 - четиристотин лева на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането за нарушение по чл. 638, ал. 3 от КЗ, като незаконосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                       

                       

                                                                                  Районен съдия: