РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 27.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на тринадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 522 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000693 от 17.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, на И.Т.В. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 20, ал. 2 от същия закон и глоба в размер 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон. Същото е обжалвано в законоустановения срок от И.Т.В., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. Съображенията за горното са изложени в представено допълнение към жалбата. Жалбоподателят  И.Т.В., редовно призован, се явява лично в съдебно заседание и с  упълномощеният от него процесуален представител – неговата дъщеря Д.И.Ч., която  поддържа жалбата и по същество на делото излага аргументи за отмяна на наказателното постановление. Не са ангажирани доказателства.  

          За ответника по жалбата РУ на МВР гр. Троян, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. В придружително писмо към жалбата Началникът на РУ на МВР гр. Троян – гл. инспектор Р.П. моли съда да остави същата без уважение и да потвърди наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели М.М.М. и В.Д.Г., от обясненията на жалбоподателя И.Т.В., от приложените към делото писмени доказателства: Копие на АУАН № 685/18.09.2016г.; Копие на Наказателно постановление № 16-0359-000693 от 17.10.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Троян; Копие на Справка за нарушител/водач на И.Т.В., Копие на Заповед рег. № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и  Копие на Удостоверение рег. № 295р-8158/06.07.2016г. на Директора на ОДМВР гр. Ловеч, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 18.09.2016г., около 07.00 часа, жалбоподателят И.Т.В. управлявал товарен автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН по път № 357 с посока на движение към с. Гумощник. При км. 13+500, жалбоподателят допуснал ПТП, като на мокър хлъзгав път, на лява пътна крива, автомобилът излязъл от пътното платно и с предната си част се блъснал в дърво. Жалбоподателят В. напуснал мястото на произшествието и се прибрал в гр. Троян. За настъпилото ПТП бил подаден сигнал в ОДЧ на РУ на МВР гр. Троян от преминаващ гражданин и на място били изпратени свидетелите М.М.М. и В.Д.Г., и двамата служители на полицията. След пристигане на място била направена справка по регистрационния номер на автомобила и било установено, че същият е собственост на „Невкомерс“ ООД гр. Троян с ЕИК 202096147. Свидетелите М. и Г. се свързали с управителя на посоченото дружество – собственик на автомобила и било установено, че водач на автомобила е И.Т.В.. Същият бил намерен от свидетелите М. и Г. и той потвърдил пред тях, че сутринта на същия ден е управлявал товарен автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН и на мокър хлъзгав участък от пътя е допуснал ПТП.

          На същата дата 18.09.2016г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 685, с бланков № 977967, от свидетеля М.М.М. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетеля В.Д.Г., посочен като свидетел, присъствал при установяване на нарушението, срещу И.Т.В. за това, че на същата дата 18.09.2016г., около 07.00 часа, на път 357, около км. 13+500, с посока на движение към с. Гумощник, управлявал товарен автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН, собственост на „Невкомерс“ ООД гр. Троян с ЕИК 202096147 и допуснал ПТП. В акта е отразено, че при движение с несъобразена скорост с релефа на местността, на мокър, хлъзгав път, на лява остра крива, жалбоподателят с управлявания от него автомобил излиза вдясно по посока на движението извън пътното платно и с предната част на автомобила се блъска в дърво. Отразено е също, че след настъпване на ПТП, водачът не остава на място да окаже съдействие за установяване на вредите от него и не уведомява службата за контрол на МВР, на територията на която е настъпило произшествието, като с горното е нарушил разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателя В., който в графа „обяснения и възражения” е отразил, че няма възражения. И.Т.В. е подписал акта, като екземпляр от същия му е връчен на датата на неговото съставяне – 18.09.2016 година. В предвиденият от закона тридневен срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН от подписване на АУАН, жалбоподателят В. не е подал писмено възражение срещу акта.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000693 от 17.10.2016г. от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на И.Т.В. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 20, ал. 2 от същия закон и глоба в размер 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон.

          В законоустановения седмодневен срок жалбоподателят И.Т.В. е подал жалба, с която моли съда да постанови решение, с което да  отмени наказателното постановление като незаконосъобразно, необосновано и неправилно.  

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че подадената жалба от И.Т.В. се явява основателна и доказана досежно наложеното административно наказание глоба в размер 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон и неоснователна и недоказана по отношение на другото административно наказание глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 20, ал. 2 от същия закон. Съображенията на съда за това са следните: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са имената и длъжността на актосъставителя, както и местослуженето на същия, данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описани са извършените нарушения, мястото на което са извършени, законовите разпоредби, които са нарушени, вида и размера на наложените наказания, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган, съобразно изискванията на чл. 189, ал. 12 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, с оглед приложените като доказателства по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на  Директора на ОДМВР гр. Ловеч.

          Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят М.М.М. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, който съгласно т. 1.3 от Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи е оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.  АУАН е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН и отговаря на императивните изисквания на чл. 42, ал. 1 от ЗАНН.

          За да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице както в текстовото описание на нарушението, така и в неговата цифрова квалификация. Спазена е и процедурата по съставяне на акта, предявяване за подпис на нарушителя и по връчване на препис от акта на същия.

          Относно нарушението по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: Съдът счита, че със събраните по делото писмени и гласни доказателства се доказа, че И.Т.В. е извършил нарушението по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, за което е санкциониран. Съгласно посочената разпоредба водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. В конкретния случай жалбоподателят е санкциониран за това, че при управление на МПС - товарен автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН, собственост на „Невкомерс“ ООД гр. Троян с ЕИК 202096147, е допуснал ПТП при движение с несъобразена скорост с релефа на местността, на мокър хлъзгав път, на лява остра крива. От събраните писмени и гласни доказателства по делото, а и от заявеното от самия жалбоподател в съдебно заседание, се доказа, че в качеството си на водач на посочения товарен автомобил, жалбоподателят И.Т.В. е допуснал ПТП, като автомобила е излязъл вдясно по посоката на движение от пътното платно и с предната си част се е ударил в намиращо се до пътя дърво. Както от заявеното от  жалбоподателя, така и от показанията на двамата свидетели М. и Г. се установи, че пътният участък на който е настъпило ПТП е бил  мокър, хлъзгав, с остра лява пътна крива. Именно това е отразено и в АУАН и в НП. Съдът счита, че очевидно жалбоподателят В. не е съобразил скоростта на движение на управлявания от него автомобил с посочената пътна обстановка и конкретно с релефа на местността. Несъмнено при избиране на скорост на движение по-ниска от тази, с която е управлявал МПС, би се предотвратило настъпилото ПТП. Съдът намира за неоснователно направеното възражение с допълнението към жалбата и в съдебно заседание по същество, че за жалбоподателя не е ясно с коя точно алтернатива от посочените в чл. 20, ал. 2 от ЗДвП не се е съобразил според наказващия орган. В  обстоятелствената част на наказателното постановление, при описание на нарушението ясно е отразено, че жалбоподателят се е движил с несъобразена скорост с релефа на местността, на мокър хлъзгав път, на лява остра крива. По този начин съдът счита, че е отразено с кое от посочените в чл. 20, ал. 2 от ЗДвП обстоятелства не е съобразил поведението си И.Т.В. и е бил запознат за какво точно нарушение е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. В т. 1 от наказателното постановление е възпроизведена разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, но в обстоятелствената част ясно е описано извършеното нарушение.

          За посоченото нарушение с т. 1 от наказателното постановление на И.Т.В. е наложено административно наказание глоба в размер 100 лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП. Посоченият размер на глобата е минималният, предвиден в закона. Съдът счита, че при определяне на размера на административното наказание глоба, наказващият орган се е съобразил с разпоредбите на чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН и така определеното наказание би изпълнило целите по чл. 12 от ЗАНН.  Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление се явява законосъобразно, правилно и обосновано в частта на т. 1.

          Относно нарушението по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗДвП: В обстоятелствената част на наказателното постановление е отразено, че след ПТП жалбоподателят не е останал на мястото на ПТП да окаже съдействие за установяване вредите от него и не е уведомил службата за контрол на МВР, на територията на която е настъпило произшестието. Съдът счита, че със събраните писмени и гласни доказателства се доказа горното. Установи се, че жалбоподателят В. не е останал на мястото на ПТП и не е уведомил РУ на МВР за настъпилото ПТП, което се потвърди и от него. Сигнал за настъпилото ПТП е бил подаден от преминаващ гражданин, след което служителите на полицията са установили кой е собственик на товарен автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН и кой го е управлявал. Именно те са установили И.Т.В. и той е потвърдил, че е управлявал товарния автомобил и е допуснал ПТП. В конкретният случай от произшествието са настъпили само имуществени вреди и няма пострадали хора, както и няма друг участник в ПТП. Разпоредбата на чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗДвП задължава водачът на пътно превозно средство, участник в ПТП, да окаже съдействие за установяване вредите от произшествието. В тази разпоредба няма предвидено задължение да бъде уведомена съответната служба за контрол на МВР. При причинени само имуществени вреди, такова задължение възниква ако има и друг участник в ПТП, които хипотези са визирани в б. „б“ и б. „в“ на чл. 123, ал. 1, т. 3 от ЗДвП. В случая няма друг участник в произшествието. Съдът счита, че от доказателствата по делото не се доказа, че И.Т.В. не е оказал съдействие за установяване на причинените от ПТП вреди. Да, установено е, че сигнал за произшествието е подаден от друго лице, но съдът прие, че в конкретния случай жалбоподателят не е имал такова задължение. Доказа се обаче, че след като е бил установен от служителите на полицията, И.Т.В. е потвърдил, че той е управлявал товарния автомобил и е допуснал ПТП, като е съдействал на свидетелите М. и Г. за установяване механизма на настъпване на произшествието. Обстоятелството, че жалбоподателят В. не е подал сигнал за настъпилото ПТП в РУ на МВР гр. Троян не е равнозначно на неоказване на съдействие за установяване на вредите от ПТП. Напротив налице са доказателства по делото, че такова съдействие е било оказано. По изложените съображения, съдът счита, че наказателното постановление в частта на т. 2 досежно наложеното административно наказание глоба в размер 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон, се явява незаконосъобразно и необосновано.

          С оглед изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000693 от 17.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, се явява законосъобразно, правилно и обосновано в частта на т. 1 и в тази част следва да бъде потвърдено, а в частта на т. 2 наказателното постановление се явява незаконосъобразно и необосновано и като такова следва да бъде отменено.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0359-000693 от 17.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, В ЧАСТТА НА Т. 1, с която на И.Т.В., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 100.00 - сто лева на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП за нарушение по чл. 20, ал. 2 от същия закон, като законосъобразно, правилно и обосновано.      

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0359-000693 от 17.10.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, В ЧАСТТА НА Т. 2, с която на И.Т.В., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 50.00 - петдесет лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 - един месец на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от същия закон, като незаконосъобразно и необосновано.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                                                                                                                           

 

                                                                                   Районен съдия: