РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 24.01.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на тринадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 523 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 16-0359-000750 от 04.11.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, на И.Т.В. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер 20 лева на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 6, т. 1 от същия закон и глоба в размер 50 лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон. Същото е обжалвано в законоустановения срок от И.Т.В., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно. Съображенията за горното са изложени в представено допълнение към жалбата. Жалбоподателят  И.Т.В., редовно призован, се явява лично в съдебно заседание и с  упълномощеният от него процесуален представител – неговата дъщеря Д.И.Ч., която  поддържа жалбата и по същество на делото излага аргументи за отмяна на наказателното постановление. Не са ангажирани доказателства.  

          За ответника по жалбата РУ на МВР гр. Троян, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. В придружително писмо към жалбата Началникът на РУ на МВР гр. Троян – гл. инспектор Р.П. моли съда да остави същата без уважение и да потвърди наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели К.Н.Г. и И.В.Ч., от приложените към делото писмени доказателства: Копие на АУАН № 775/14.10.2016г.; Копие на Наказателно постановление № 16-0359-000750 от 04.11.2016г. на Началника на РУ на МВР гр. Троян; Копие на Справка за нарушител/водач на И.Т.В., Копие на Заповед рег. № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и  Копие на Удостоверение рег. № 295р-8158/06.07.2016г. на Директора на ОДМВР гр. Ловеч, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 14.10.2016г., около 10.20 часа, свидетелите К.Н.Г. и И.В.Ч., и двамата служители на РУ на МВР гр. Троян, били на работа като патрулирали в гр. Троян, по ул. „Христо Ботев“. Пред дом № 43 на посочената улица, свидетелите видяли паркиран на уличното платно товарен автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН, в района на действие на пътен знак „В27“, с който е въведена забрана за спиране за престой и паркиране. От намиращият се на посочения адрес гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 43 магазин излязъл жалбоподателят И.Т.В. и заявил на служителите на полицията, че той е водач на товарния автомобил. Свидетелите Г. и Ч. установили, че автомобила е собственост на „Невкомерс“ ООД гр. Троян с ЕИК 202096147, както и че в долния ляв ъгъл на предното стъкло на товарния автомобил няма залепен валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 

          На същата дата 14.10.2016г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 775, с бланков № 756680, от свидетеля К.Н.Г. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, в присъствието на свидетеля И.В.Ч., посочен като очевидец на нарушенията, срещу И.Т.В. за това, че на същата дата 14.10.2016г., около 10.20 часа, в гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 43, паркира на уличното платно товарен автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН, собственост на „Невкомерс“ ООД гр. Троян с ЕИК 202096147, на място, където е въведена забрана за спиране за престой и паркиране с пътен знак „В27“, както и за това, че водачът не е изпълнил задължението си да залепи в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с което е нарушил разпоредбите на чл. 6, т. 1 и чл. 100, ал. 3 от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на жалбоподателя В., който в графа „обяснения и възражения” не е отразил такива. И.Т.В. е подписал акта, като екземпляр от същия му е връчен на датата на неговото съставяне – 14.10.2016 година. В предвиденият от закона тридневен срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН от подписване на АУАН, жалбоподателят В. не е подал писмено възражение срещу акта.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 16-0359-000750 от 04.11.2016г. от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, с което на И.Т.В. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 20 лева на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 6, т. 1 от същия закон и глоба в размер 50 лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон.

          В законоустановения седмодневен срок жалбоподателят И.Т.В. е подал жалба, с която моли съда да постанови решение, с което да  отмени наказателното постановление като незаконосъобразно, необосновано и неправилно.  

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че подадената жалба от И.Т.В. се явява основателна и доказана досежно наложеното административно наказание глоба в размер 50 лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон и неоснователна и недоказана по отношение на другото административно наказание глоба в размер 20 лева на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 6, т. 1 от същия закон. Съображенията на съда за това са следните: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената и длъжността на  лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са имената и длъжността на актосъставителя, както и местослуженето на същия, данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описани са извършените нарушения, мястото на което са извършени, законовите разпоредби, които са нарушени, вида и размера на наложените наказания, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Спазен е и визираният в чл. 34, ал. 3 от ЗАНН срок за издаването на наказателно постановление. Същото е издадено от компетентен орган, съобразно изискванията на чл. 189, ал. 12 от ЗДвП и чл. 47 от ЗАНН, с оглед приложените като доказателства по делото Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи и Удостоверение № 295р-8158/06.07.2016г. на  Директора на ОДМВР гр. Ловеч.

          Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят К.Н.Г. – младши автоконтрольор при РУ на МВР гр. Троян, който съгласно т. 1.3 от Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи е оправомощен да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП.  АУАН е съставен в срока по чл. 34, ал. 1, б. „в” от ЗАНН и отговаря на императивните изисквания на чл. 42, ал. 1 от ЗАНН.

          За да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че това съответствие е налице както в текстовото описание на нарушението, така и в неговата цифрова квалификация. Спазена е и процедурата по съставяне на акта, предявяване за подпис на нарушителя и по връчване на препис от акта на същия.

          Съдът счита, че със събраните по делото писмени и гласни доказателства се доказа, че И.Т.В. е извършил нарушението по чл. 6, т. 1 от ЗДвП, за което е санкциониран. Съгласно посочената разпоредба участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и пътната маркировка. В конкретния случай се установи, че товарният автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН, чиито водач е жалбоподателя И.Т.В. е бил паркиран на място, на което е въведена забрана за спиране за престой и паркиране с пътен знак „В27“. Горното се доказа както с показанията на свидетелите К.Н.Г. и И.В.Ч., така и с отразеното в АУАН, който В. е подписал без възражения. Свидетелите Г. и Ч. заявиха, че товарният автомобил е бил паркиран на уличното платно за движение, в зоната на действие на пътен знак „В27“ и след като са подали сигнал, жалбоподателят И.Т.В. е излязъл и е потвърдил, че именно той е водач на паркирания автомобил. В съдебно заседание пълномощника на жалбоподателя – Д.Ч. заяви, че към датата на извършване на нарушението е била в ход процедура по издаване на пропуск за спиране и паркиране на посоченото място от Община Троян. Доказано е обаче, че към датата на извършване на нарушението – 14.10.2016г. такъв пропуск не е бил налице, което се потвърди и от свидетелите Г. и Ч.. Съдът намира за неоснователно направеното възражение с допълнението към жалбата и в съдебно заседание по същество, че за жалбоподателя не е ясно с кой пътен знак не е съобразил поведението си – с пътен знак „В27“ или „В28“, предвид отразеното в т. 1 на наказателното постановление. Съдът счита, че в обстоятелствената част на наказателното постановление, при описание на нарушението ясно е отразено, че жалбоподателя е паркирал автомобила на място, където е въведена забрана за спиране за престой и паркиране с пътен знак „В27“. По този начин жалбоподателят е бил запознат за какво точно нарушение е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. 

 

          От показанията на двамата разпитани в съдебна зала свидетели К.Н.Г. и И.В.Ч. се установи, че при проверката е било констатирано, че за товарният автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН, собственост на „Невкомерс“ ООД гр. Троян с ЕИК 202096147, който не е спрян от движение, няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. За това констатирано нарушение на И.Т.В. е наложено административно наказание глоба в размер 400 лева на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ с Наказателно постановление № 16-0359-000629 от 20.10.2016г., издадено от Н.В.Н. – Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч.  Съдът  счита, че обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000750 от 04.11.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, е незаконосъобразно в частта на т. 2, с която е наложено административно наказание глоба в размер 50 лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон поради следното: Разпоредбата на чл. 179, ал. 5 от ЗДвП предвижда глоба от 50 лева за водач, който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Тоест посоченият състав визира случаите, в които е налице валидна и действаща застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за конкретния автомобил, но водачът не е залепил в долния ляв ъгъл на предното стъкло на моторното превозно средство, което управлява, валиден стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и не носи контролен талон към знака. В конкретният случай се установи, че към момента на установяване на деянието – 10.20 часа на 14.10.2016г., за товарният автомобил „Ивеко Дейли 35Ц“ с рег. № ОВ 9024 ВН, не е имало сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. След като няма такъв действащ договор, няма как на предното стъкло на автомобила да е залепен валиден стикер на знак за сключена такава застраховка. Нарушението по чл. 638, ал. 3 от КЗ обуславя извършването на нарушение по чл. 100, ал. 3 от ЗДвП и следва да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на водача само за извършеното нарушение по чл. 638, ал. 3 от КЗ. Водачът може да носи отговорност за нарушение по  чл. 100, ал. 3 от ЗДвП, само ако за управляваното МПС има валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, каквато в случая не е била сключена. В този смисъл съдът счита, че при издаване на обжалваното наказателно постановление е налице  допуснато от административнонаказващия орган нарушение на материалния закон. Предвид изложеното съдът намира за основателни аргументите на процесуалния представител на жалбоподателя Д.Ч., изложени в съдебно заседание. В този смисъл е и съдебната практика - Решение № 676 от 17.04.2015г. по дело № 131/2015г. на Административен съд гр. Благоевград, Решение № 454 от 18.11.2016г. по АНД № 429/2016г. на Районен съд гр. Горна Оряховица, Решение № 1115 от 21.05.2015г. по АНД № 62/2015г. на Районен съд гр. Сандански.  

          С оглед изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 16-0359-000750 от 04.11.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, се явява законосъобразно, правилно и обосновано в частта на т. 1, с която на И.Т.В. е наложено административно наказание глоба в размер 20 лева на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 6, т. 1 от същия закон и в тази част следва да бъде потвърдено. В частта на т. 2, с която на И.Т.В. е наложено административно наказание глоба в размер 50 лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон, наказателното постановление се явява незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0359-000750 от 04.11.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, В ЧАСТТА НА Т. 1, с която на И.Т.В., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 20.00 - двадесет лева на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП за нарушение по чл. 6, т. 1 от същия закон, като законосъобразно, правилно и обосновано.      

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0359-000750 от 04.11.2016г., издадено от Р.Л.П. – Началник на РУ на МВР гр. Троян, В ЧАСТТА НА Т. 2, с която на И.Т.В., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 50.00 - петдесет лева на основание чл. 179, ал. 5 от ЗДвП за нарушение по чл. 100, ал. 3 от същия закон, като незаконосъобразно и неправилно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.                                                                                                                                                                           

 

                                                                                   Районен съдия: