РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 17.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 544 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 123 от 16.09.2016г., издадено от Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ /ДНПЦБ/ гр. Габрово, на Р.М.П. ***, са наложени следните административни наказания: глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 5 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г. и глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 3 от част 3.2.2.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година. Същото е обжалвано в законоустановения срок от Р.М.П., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно и издадено при съществени процесуални нарушения. Подробни аргументи за горното са изложени в жалбата. В съдебно заседание, жалбоподателят П., редовно призован, не се явява. В писмено становище излага, че поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено изцяло. Не е ангажирал адвокатска защита и доказателства.  

          За ответника по жалбата ДНПЦБ гр. Габрово, редовно призована, в съдебно заседание се явява процесуалният представител адвокат М.А. от АК гр. Габрово, който счита жалбата за неоснователна. По същество на делото, в съдебно заседание, излага подробни аргументи за законосъобразност, правилност и доказаност на обжалваното наказателно постановление и моли същото да бъде потвърдено. Ангажирани са доказателства.

     От показанията на разпитаните по делото свидетели В.А.Б. и П.В.Т., от приложените към делото писмени доказателства: Заверено копие на Акт за установяване на административно нарушение № 20035/18.05.2016г. на Дирекция „Национален парк Централен балкан” гр. Габрово; Заверено копие на Наказателно постановление № 123/16.09.2016г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен балкан” гр. Габрово; Писмо изх. № 5693/14.10.2016г. на Районен съд гр. Карлово; Писмо изх. № 11-00-405/27.10.2016г. на Дирекция „Национален парк Централен балкан” гр. Габрово; Известие за доставяне на Наказателно постановление от 16.09.2016г.; Констативен протокол № 0000011845/19.04.2016г. на Дирекция „Национален парк Централен балкан” гр. Габрово; Покана изх. № 94 00-155/04.05.2016г. на Дирекция „Национален парк Централен балкан” гр. Габрово; Известие за доставяне на покана от 05.05.2016г.; Справка за наличните животни в ОЕЗ към 25.04.2016г. рег. № 06 00-45/25.04.2016г. на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ); Заверен препис от Трудов договор № 1006/18.12.2015г.; Заверен препис от Допълнително споразумение към Трудов договор № 664/17.06.2016г.; Заверено копие на Заповед № РД-93/05.02.2003г. на МОСВ; Заверено копие на Заповед № 137/18.02.2014г. на МОСВ; Заверено копие на Заповед № РД-506/29.12.1998г. на МОСВ; Заверено копие на Заповед № РД-75/03.02.2006г. на МОСВ; Заверено копие от План за управление на Национален парк „Централен балкан” 2016 - 2025г. от 01.04.2016г.; 10 бр. фотоснимки; 1 бр. Карта, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 19.04.2016г., в 13.25 часа свидетелите В.А.Б. и П.В.Т., и двамата служители на ДНПЦБ гр. Габрово, установили налицие на безстопанствено стадо крави в местността „Беклемето“, Охранителен участък „Жална“, Парков участък Троян, землище на с. Бели Осъм, Община Троян, обл. Ловешка. Стадото се състояло от 10 броя крави, на 5 броя от които били заснети ушните марки с номера: BG31086490, BG31392605, BG34009804, BG34009806 и BG34009818. Кравите били без пастир и се намирали в защитена територия съгласно чл. 5, т. 2 от ЗЗТ. За горното бил съставен Констативен протокол № 0000011845/119.04.2016г., приложен като доказателство по делото.

          Извършена е била проверка в Интегрираната информационна система на БАБХ, при която било установено, че кравите с ушни марки с номера: BG31086490, BG31392605, BG34009804, BG34009806 и BG34009818 са собственост на Р.М.П. с ЕГН ********** ***. Установено било също, че към дата 19.04.2016г. липсва издадено от ДНПЦБ писмено разрешително за паша на селскостопански животни с посочените ушни марки.

          На собственика на животните Р.М.П. е изпратена Покана изх. № 9400-155 от 04.05.2016г. от ДНПЦБ, с която същият е поканен да се яви на 18.05.2016г. в 10.00 часа в офиса на Парков участък Калофер, при главен специалист В.Б. за съставяне на АУАН за извършено от него административно нарушение. Отразено е, че нарушението е документирано с Констативен протокол № 0000011845/19.04.2016 година. Видно от приложеното по делото известие за доставяне, поканата е връчена на Р.М.П. на 12.05.2016 година.

          На 18.05.2016г. Р.М.П. се е явил в офиса на Парков участък Калофер и е бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 20035 от свидетеля В.А.Б. – главен специалист при ДНПЦБ гр. Габрово, в присъствие на свидетеля Плавен В.Т. – старши специалист при ДНПЦБ гр. Габрово, срещу Р.М.П. ***, за това, че на 19.04.2016г., в 13.25 часа, в местността „Беклемето“, Охранителен участък „Жална“, Парков участък Троян, територия на Национален парк „Централен Балкан“, пашуват безнадзорно и без писмено разрешително, издадено от ДНПЦБ, пет броя едър рогат добитък – крави. Отразено е в акта, че при извършения оглед са били установени и заснети номерата на ушните марки на петте крави, а именно: ушни марки с номера: BG31086490, BG31392605, BG34009804, BG34009806 и BG34009818, като е установено, че животните са собственост на Р.М.П.  с ЕГН **********. В акта е отразено, че нарушението е извършено и открито на 19.04.2016г. в 13.25 часа и с горното Р.М.П. е нарушил разпоредбите на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ във вр. с т. 5 от част 3.2.1.2 режими, норми и условия, въведени за цялата територия на НПЦБ от Плана за управление 2016 – 2025 година. В акта е отразено, че свидетеля по акта е присъствал при извършване и установяване на нарушението и акта е съставен въз основа на Констативен протокол № 0000011845 и Справка за наличните животни в ОЕЗ към 21.04.2016 година. Така съставеният акт е подписан от съставителя и свидетеля, както и от Р.М.П., който е получил и екземпляр от акта на същата дата – 18.05.2016 година. В графа „обяснения или възражения на нарушителя“, П. е отразил, че пастирът Ж.А.К. е изпуснал кравите и той не е съгласен с отразеното в акта. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, срещу акта не е подавано писмено възражение.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 123 от 16.09.2016г. от Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр. Габрово, с което на Р.М.П. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 5 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г. и глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 3 от част 3.2.2.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година.

          В законоустановеният седмодневен срок Р.М.П. е подал жалба, с която моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление изцяло като незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на процесуалните правила.

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледано по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че жалбата се явява неоснователна. Съображенията на съда за това са следните: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената, длъжността и местослуженето на лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описани са извършените нарушения, мястото на което са извършени, разпоредбите, които са нарушени, вида и размера на наказанията, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Съдът счита, че наказателното постановление е издадено от оправомощено лице – Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр. Габрово, съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от ЗЗТ, с оглед приетите като доказателства по делото Заверен препис от Трудов договор № 1006/18.12.2015г.; Заверен препис от Допълнително споразумение към Трудов договор № 664/17.06.2016г.; Заверено копие на Заповед № РД-93/05.02.2003г.; Заверено копие на Заповед № 137/18.02.2014г.; Заверено копие на Заповед № РД-506/29.12.1998г. и Заверено копие на Заповед № РД-75/03.02.2006г., и четирите  на МОСВ. Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят В.А.Б., в качеството му на служител на ДНПЦБ гр. Габрово, в съответствие с разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от ЗЗТ и приетата като доказателство по делото Заповед № РД-137 от 18.02.2014г. на Министъра на околната среда и водите. На следващо място, за да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че е налице съответствие досежно изложената фактическа обстановка. Право на наказващия орган е в изпълнение на правомощията си по чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, да извърши преценка за законосъобразност на акта и съответно ако счете, че е допусната нередовност в акта, но е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, да издаде наказателно постановление, като изправи нередовностите по акта. В конкретният случай именно това е сторил наказващият орган – Директора на ДНПЦБ гр. Габрово, като е издал наказателно постановление и е наложил административни наказания за извършени две отделни нарушения от Р.М.П.. Изрични мотиви за това са изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление. Съдът счита, че не е нарушено правото на защита на жалбоподателя, тъй като не е променена фактическата обстановка, описана в акта и констативният протокол. АУАН съдържа изискуемите по чл. 42, ал. 1 от ЗАНН задължителни реквизити, спазена е процедурата по съставяне на акта в присъствие на нарушителя, както и по предявяване за подпис. В този смисъл съдът намира за неоснователни изложените в жалбата възражения и не счита, че е налице „пълно противоречие между констатациите в АУАН, наказателното постановление и действителната фактическа обстановка“, както е отразено в жалбата.

          Както в АУАН, така и в НП, е посочено точно мястото на извършване на нарушенията, с посочване на съответните GPS координати и отразяване, че нарушенията са извършени в защитена територия – територия на НПЦБ, Парков участък Троян, Охранителен участък „Жална“, местност „Беклемето“, землище на с. Бели Осъм, Община Троян, с което са изпълнени изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. В жалбата си жалбоподателят е посочил, че посоченото в НП място на извършване на нарушението се различава от действителното място, където са се намирали животните. Не са ангажирани обаче никакви доказателства в подкрепа на това твърдение. Напротив в съдебно заседание, свидетелите В.Б. и П.Т. заявиха, че при установяване на нарушенията, са снели GPS координати на мястото, които са отразени и в Констативният протокол и в АУАН. Като доказателство бе приета и Карта от Google Earth на местността, на която е отразено мястото, където е установено нарушението от служителите на ДНПЦБ гр. Габрово, с посочване на GPS координатите на това място. Както АУАН, така и Наказателното постановление са съответно съставени и издадени в законоустановените срокове по чл. 34, ал. 1, б. „в“ и ал. 3 от ЗАНН. Предвид изложеното съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да нарушават правото на защита на жалбоподателя и да са основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Относно доказаността на нарушенията: Съдът счита, че със събраните по делото писмени и гласни доказателства се доказват и двете нарушения, за които е санкциониран жалбоподателя с обжалваното наказателно постановление. Съгласно разпоредбата на чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ в  националните паркове се забраняват други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление. В т.  5 от част 3.2.1.2 Режими, норми и условия, въведени на основание чл. 21, т. 16 от ЗЗТ, за цялата територия на НПЦБ от Плана за управление 2016-2025, приет с Решение № 195 от 24.03.2016г. на Министерски съвет е разписано, че се забранява пашата на селскостопански животни извън определените места в Зона Многофункционална и без издадено от ДНПЦБ писмено разрешително. От писмените доказателства по делото и от показанията на свидетелите В.Б. и П.Т. безспорно се установи, че на 19.04.2016г. в 13.25 часа, в защитена територия на НПЦБ, на посоченото място в наказателното постановление, е била осъществена дейност по ползване на природен ресурс – паша без разрешително, издадено от ДНПЦБ на 5 броя крави с ушни марки с номера: BG31086490, BG31392605, BG34009804, BG34009806 и BG34009818. От приложената по делото Справка за наличните животни в ОЕЗ от Интегрираната информационна система на БАБХ се установява, че петте крави с посочените ушни марки са собственост на Р.М.П.. Свидетелите Б. и Т. дори са направили фотоснимка на въпросните крави при извършената проверка на 19.04.2016г., които снимки съдът е приел по делото. На тези снимки ясно се виждат номерата на ушните марки на кравите, които са посочени в Констативният протокол, АУАН и НП и които фигурират в справката от информационната система на БАБХ като собственост на жалбоподателя. Самият жалбоподателят също не отрича посочените пет крави с ушни марки с номера: BG31086490, BG31392605, BG34009804, BG34009806 и BG34009818 да са негови. Напротив в акта е отразил, че пастирът Ж.А.К. ги е изпуснал, с което по същество признава, че кравите са негова собственост. Безспорно е по делото, че към дата 19.04.2016г. не е имало издадено писмено разрешително от ДНПЦБ за паша на посочените в АУАН и НП селскостопански животни – крави, собственост на Р.М.П..

Нарушението по т. 2 от Наказателното постановление също е доказано по несъмнен начин. Съгласно т. 3 от част 3.2.2.2 Зона Многофункционална от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025, приет с Решение № 195 от 24.03.2016г. на Министерски съвет е разписано, че в многофункционалната зона се забранява пашата без пастир. В конкретният случай се доказа, че установените от свидетелите В.Б. и П.Т. крави с ушни марки с номера: BG31086490, BG31392605, BG34009804, BG34009806 и BG34009818 са били без пастир, пуснати свободно на паша в забранената зона. Това се потвърди както от показанията на двамата разпитани в съдебно заседание свидетели, така и от приложените писмени доказателства и фотоснимки.      

Съдът не счита, че извършените нарушения представляват маловажен случай. Съгласно чл. 93, т. 9 от НК маловажен случай е този, при който извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на деяние от този вид. Съдът не счита, че извършените нарушения представляват по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. На първо място и двете нарушения са формални, на просто извършване и за да са осъществени елементите от фактическия им състав не е необходимо да са причинени реални вреди. На второ място съдът счита, че наличието на селскостопански животни без пастир в защитена територия на НПЦБ представлява опасност както за природните ресурси, така и за възникването на пътно-транспортни произшествия. Свидетелят В.Б. заяви пред съда, че се е случвало два-три пъти да гонят животни – крави и коне, собственост на жалбоподателя, от асфалтовия път, като са били създавани предпоставки за произшествия, за което има съставени срещу П. актове за установени административни нарушения от РУ на МВР гр. Троян и РУ на МВР гр. Карлово. Освен това свидетелят Б. заяви, че жалбоподателят Р.М.П. е извършвал същите нарушения както преди 19.04.2016г., така и след това, като дори и след като са били издадени разрешителните за паша, неговите животни са пашували без пастир. Като доказателство дори бе представено и прието заверено копие на Констативен протокол № 0000011846 от 22.04.2016г., съставен за извършено поредно нарушение от жалбоподателя. При това положение съдът счита, че не са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН и правилно наказващият орган не е приложил тази разпоредба, като е изложил съответни мотиви за това в обстоятелствената част на наказателното постановление.

С наказателното постановление на Р.М.П. са наложени следните административни наказания: глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 5 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г. и глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 3 от част 3.2.2.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година. И двете наказания са в минималния, предвиден размер 500 лева в разпоредбата на чл. 81, ал. 1 от ЗЗТ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗАНН при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. При определяне на размера на административното наказание, съдът счита, че наказващият орган се е съобразил с наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства и е определил и двете административни наказания в минимален размер. Предвид горното съдът счита, че размера на наложените административни наказания глоба е определен в съответствие с разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН и в този си размер би постигнало целите, визирани в чл. 12 от ЗАНН.                       

          Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 123 от 16.09.2016г., издадено от Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр. Габрово, с което на Р.М.П., ЕГН ********** с адрес: ***, са наложени следните административни наказания: глоба в размер 500.00 - петстотин лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 5 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025г. и глоба в размер 500.00 - петстотин лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16, предл. 2 от ЗЗТ във вр. т. 3 от част 3.2.2.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година, като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                  Районен съдия: