РЕШЕНИЕ

 

              

 

                  гр. Троян, 21.02.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, пети състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

съдебен секретар К.Р.,

разгледа докладваното от съдията -  Радева

АН Дело № 571 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 147 от 30.11.2016г., издадено от Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ /ДНПЦБ/ гр. Габрово, на Т.С.А. ***, е наложено административно наказание глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16 от ЗЗТ във вр. т. 14 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година. Същото е обжалвано в законоустановения срок от Т.С.А., като с жалбата се моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно, необосновано и издадено при съществено нарушение на процесуалните правила. Подробни аргументи за горното са изложени в жалбата. В съдебно заседание, жалбоподателят Т.С.А., редовно призован, не се явява. Не е ангажирал адвокатска защита.  

          За ответника по жалбата ДНПЦБ гр. Габрово, редовно призована, в съдебно заседание се явява процесуалният представител адвокат Й.Ц. от АК гр. Габрово, която счита жалбата за неоснователна. По същество на делото, в съдебно заседание, излага подробни аргументи за законосъобразност, правилност и доказаност на обжалваното наказателно постановление и моли същото да бъде потвърдено. Ангажирани са доказателства.

          От показанията на разпитаните по делото свидетели Д.С.Д. и Д.Л.Д., от приложените към делото писмени доказателства: Заверено копие на Наказателно постановление № 147/30.11.2016г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен балкан” гр. Габрово; Заповед № РД-178/20.07.2016г. на Директора на ДНПЦБ гр. Габрово - оригинал; Отчет от Д.С.Д. рег. № 93 00-339/26.07.2016г. - оригинал; Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 3038/24.07.2016г. на Дирекция „Национален парк Централен балкан” гр. Габрово - оригинал; Известие за доставяне на НП от 07.12.2016г. – оригинал; Заверено копие на Трудов договор № 1006/18.12.2015г.; Заверено копие на Допълнително споразумение към Трудов договор № 664/17.06.2016г.; Заверено копие на  Заповед № РД-93/05.02.2003г. на МОСВ; Заверено копие на Заповед № 137/18.02.2014г. на МОСВ; Заверено копие на Длъжностна характеристика; Заверено копие на Заповед № РД-506/29.12.1998г. на МОСВ; Заверено копие на Заповед № РД-75/03.02.2006г. на МОСВ; Заверено копие на План за управление на Национален парк „Централен балкан” 2016 - 2025 г. от 01.04.2016г.; Заверено копие на бланка Заявление за съгласуване движение на МПС в НПЦБ; Заверено копие Извадка от План за управление 2016 - 2025 (стр. 128-132); Заверено копие на Приложение № 3.2.3. – пътища със свободен достъп и паркинги към тях в НП „Централен балкан”; Заверено копие от Приложение № 3.1.16. – Пътна инфраструктура в НП „Централен балкан”, преценени поотделно и в тяхната взаимна обусловеност съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 24.07.2016г. свидетелите Д.С.Д. и Д.Л.Д., и двамата служители на ДНПЦБ гр. Габрово, се намирали в местността „Кънчовото“, Охранителен участък „Марагидик“, Парков участък „Стоките“, землище на гр. Априлци, Ловешка област и извършвали контрол във връзка с провеждане на специализирана акция по движение, престой и паркиране на моторни превозни средства, наредена със Заповед № РД-178 от 20.07.2016г. на Директора на ДНПЦБ гр. Габрово. В 12.40 часа посочените двама свидетели установили в посочената местност моторно превозно средство – автомобил „Нисан Тирано“ с рег. № СТ 5511 АТ, управляван от Т.С.А. ***. При извършената проверка, водачът А. не представил писмено съгласуване, издадено от ДНПЦБ  по реда на §7 от ПЗР на ЗЗТ.  

          На 24.07.2016г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 3038 от свидетеля Д.С.Д. – старши инспектор в отдел „Контрол и охрана“ при ДНПЦБ гр. Габрово, в присъствие на свидетеля Д.Л.Д. – главен специалист при ДНПЦБ гр. Габрово, срещу Т.С.А. ***, за това, че на 24.07.2016г., в 12.40 часа, на път 33 от Приложение № 3, л. 16 от Плана за управление, в местността „Кънчовото“, Охранителен участък „Марагидик“, Парков участък „Стоките“, землище на гр. Априлци, Ловешка област, на посочените в акта GPS координати, управлява моторно превозно средство – автомобил „Нисан Тирано“ с рег. № СТ 5511 АТ, без писмено съгласуване с ДНПЦБ по реда на §7 от ПЗР на ЗЗТ. В акта е отразено, че нарушението е извършено и открито на 24.07.2016г. и с горното Т.С.А. е нарушил разпоредбите на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ във вр. с т. 14 от част 3.2.1.2 от Плана за управление 2016–2025 година. В акта е отразено, че свидетеля по акта е присъствал при извършване и установяване на нарушението. Така съставеният акт е подписан от съставителя и свидетеля, както и от Т.С.А., който е получил и екземпляр от акта на същата дата – 24.07.2016 година. В графа „обяснения или възражения на нарушителя“, А. не е отразил такива. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, срещу акта не е подавано писмено възражение.

          Въз основа на АУАН е издадено Наказателно постановление № 147 от 30.11.2016г. от Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр. Габрово, с което на Т.С.А. е наложено административно наказание глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16 от ЗЗТ във вр. т. 14 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година.

          В законоустановеният седмодневен срок Т.С.А. е подал жалба, с която моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление изцяло като незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени нарушения на процесуалните правила.

          Жалбата е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса. Предвид това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

          Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни  доказателства счита, че жалбата се явява неоснователна. Съображенията на съда за това са следните: Съдът извърши проверка на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл. 57 от ЗАНН задължителни реквизити, а именно посочени са имената, длъжността и местослуженето на лицето, което го е издало, има номер и дата, посочен е АУАН, въз основа на който е издадено НП, посочени са данните на нарушителя, визирани в т. 4 на чл. 57 от ЗАНН, описано е извършеното нарушение, мястото на което е извършено, разпоредбите, които са нарушени, вида и размера на наказанието, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. НП е подписано от длъжностното лице, което го е издало. Съдът счита, че наказателното постановление е издадено от оправомощено лице – Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр. Габрово, съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от ЗЗТ, с оглед приетите като доказателства по делото Заверено копие на Трудов договор № 1006/18.12.2015г.; Заверено копие на Допълнително споразумение към Трудов договор № 664/17.06.2016г.; Заверено копие на Заповед № РД-93/05.02.2003г.; Заверено копие на Заповед № 137/18.02.2014г.; Заверено копие на Заповед № РД-506/29.12.1998г. и Заверено копие на Заповед № РД-75/03.02.2006г., и четирите  на МОСВ. Съдът счита, че и АУАН също е издаден от компетентно лице – свидетелят Д.С.Д., в качеството му на служител на ДНПЦБ гр. Габрово, работещ на длъжност „старши инспектор“ в Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“ в ДНПЦБ гр. Габрово, в съответствие с разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от ЗЗТ и приетите като доказателства по делото Заповед № РД-137 от 18.02.2014г. на Министъра на околната среда и водите и Длъжностна характеристика за длъжността „старши инспектор“ в Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“ в ДНПЦБ гр. Габрово. На следващо място, за да бъде законосъобразно издаденото Наказателно постановление следва да има съответствие между отразеното в него и в АУАН, въз основа на който се издава. В настоящият случай съдът счита, че е налице съответствие както досежно изложената фактическа обстановка, така и досежно цифровата квалификация на нарушението. АУАН съдържа изискуемите по чл. 42, ал. 1 от ЗАНН задължителни реквизити, спазена е процедурата по съставяне на акта в присъствие на нарушителя, както и по предявяване за подпис. В този смисъл съдът намира за неоснователни изложените в жалбата възражения за нарушения на процедурата по съставяне на АУАН и издаване на Наказателното постановление.

          Както в АУАН, така и в НП, е посочено точно мястото на извършване на нарушението, с посочване на съответните GPS координати и отразяване, че нарушението е извършено в защитена територия – територия на НПЦБ, местност „Кънчовото“, Охранителен участък „Марагидик“, Парков участък „Стоките“, землище на гр. Априлци, Ловешка област, с което са изпълнени изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Както АУАН, така и Наказателното постановление са съответно съставени и издадени в законоустановените срокове по чл. 34, ал. 1, б. „в“ и ал. 3 от ЗАНН. Предвид изложеното съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да нарушават правото на защита на жалбоподателя и да са основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Относно доказаността на нарушението: Съдът счита, че със събраните по делото писмени и гласни доказателства се доказват нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя с обжалваното наказателно постановление. Съгласно разпоредбата на чл. 21, т. 16 от ЗЗТ в националните паркове се забраняват други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление. В т. 14 от част 3.2.1.2 Режими, норми и условия, въведени на основание чл. 21, т. 16 от ЗЗТ, за цялата територия на НПЦБ от Плана за управление 2016-2025, приет с Решение № 195 от 24.03.2016г. на Министерски съвет е разписано, че се забранява движението, престоя и паркирането на МПС извън определените и обозначени за тази цел пътища и паркинги със свободен достъп от Приложение № 3.2.3, без писмено съгласуване по реда на §7 от ПЗР на ЗЗТ. От писмените доказателства по делото и от показанията на свидетелите Д.С.Д. и Д.Л.Д. безспорно се установи, че на 24.07.2016г. в 12.40 часа, в защитена територия на НПЦБ, на посоченото място в наказателното постановление, жалбоподателят Т.С.А. се е движил с управляваното от него МПС – автомобил „Нисан Тирано“ в защитена територия, без да му е издадено писмено съгласуване за такова движение от НПЦБ. Самият жалбоподател също е отразил в жалбата, че не отрича отразеното в акта и наказателното постановление. Не е направил възражение по съдържанието на акта, нито при неговото подписване, нито в тридневният срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. В жалбата си жалбоподателят А. е изложил аргументи, че не е имал фактическата възможност да се запознае с Плана за управление на НПЦБ, което му е попречило да установи реда за писмено съгласуване на преминаването по път, попадащ в защитена територия. Съдът счита, че изложеното от жалбоподателя не го освобождава от отговорност за извършеното от него нарушение. В съдебно заседание свидетелите Д.С.Д. и Д.Л.Д. заявиха, че до мястото, на което са спрели автомобила, може да се стигне по един път, в началото на който има бариера и знак, който забранява преминаването на МПС. По този начин съдът приема, че жалбоподателят е бил известен и е знаел, че след знака е забранено движението на МПС, но въпреки това е продължил движението си и е навлязъл с автомобила в защитена територия на НПЦБ. Тоест освен от обективна страна, нарушението е извършено от Т.С.А. и от субективна страна.  

Съдът не счита, че извършеното нарушение представлява маловажен случай. Съгласно чл. 93, т. 9 от НК маловажен случай е този, при който извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на деяние от този вид. Съдът не счита, че извършеното нарушение представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. На първо място нарушението е формално, на просто извършване и за да са осъществени елементите от фактическия му състав не е необходимо да са причинени реални вреди. На второ място съдът счита, че наличието на МПС – джип в защитена територия на НПЦБ, за който няма писмено съгласуване по реда на §7 от ПЗР на ЗЗТ, само по себе си представлява опасност за природните ресурси и за опазването на защитените територии. При това положение съдът счита, че не са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН и правилно наказващият орган не е приложил тази разпоредба, като е изложил съответни мотиви за това в обстоятелствената част на наказателното постановление.

С наказателното постановление на Т.С.А. е наложено административно наказание глоба в размер 500 лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16 от ЗЗТ във вр. т. 14 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година. Наказанието е в минималният, предвиден размер 500 лева в разпоредбата на чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗАНН при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. При определяне на размера на административното наказание, съдът счита, че наказващият орган се е съобразил с наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства и това, че нарушението е извършено за първи път и е определил административното наказание в минимален размер. Предвид горното съдът счита, че размера на наложеното административно наказание глоба е определен в съответствие с разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН и в този си размер би постигнало целите, визирани в чл. 12 от ЗАНН.                       

          Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 147 от 30.11.2016г., издадено от Г.И.И. – Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр. Габрово, с което на Т.С.А., ЕГН ********** с адрес: ***, е наложено административно наказание глоба в размер 500.00 - петстотин лева на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ за нарушение по чл. 21, т. 16 от ЗЗТ във вр. т. 14 от част 3.2.1.2. от Плана за управление на НПЦБ 2016-2025 година, като законосъобразно, правилно и обосновано.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                  Районен съдия: