ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 28.06.2017 год.

 

          Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 28.06.2017 год. (двадесет и осми юни две хиляди и седемнадесета) година в състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

 

при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Радева гр. дело № 553  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 от ГПК.

В Районен съд гр. Троян е образувано гр. дело № 553/2017г. по повод подаден иск с правно основание чл. 109  от ЗС от Г.Н.Л. ***, срещу А.Ж.С., М.С.С.,*** и Е.Д.Ц. ***.   

С Протокол от 28.06.2017г. за съдия-докладчик по делото е определена съдия Даниела Радева, след отстраняване на съдия Десислава Ютерова, съдия Антоанета Симеонова, съдия Светла Иванова и съдия Петя Гатева.

Съдия Радева като се запозна с исковата молба и приложените към нея документи и съобрази, че единият от ответниците по делото – Е.Д.Ц. ***, с място на работа гр. Троян, счита, че са налице основанията на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. Посоченото обстоятелство би породило съмнение за липса на безпристрастност и наличие на предубеденост или заинтересованост на съда, пряко или косвено от изхода на делото, поради което съдия Радева счита, че следва да се отстрани от разглеждане на делото.

Предвид това, че са се отстранили всички съдии от Районен съд гр. Троян и разглеждането на делото в съда е невъзможно, ще следва същото да бъде прекратено и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК да бъде изпратено на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд.  

Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 6 и чл. 23, ал. 3 от ГПК съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

            СЪДИЯ ДАНИЕЛА РАДЕВА се ОТСТРАНЯВА от разглеждане на гр. дело № 553/2017г. по описа на Районен съд гр. Троян, поради това, че единият от ответниците по делото – Е.Д.Ц. ***, с място на работа гр. Троян, което обстоятелство би породило съмнение за липса на безпристрастност и наличие на предубеденост или заинтересованост на съда, пряко или косвено от изхода на делото.

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 553/2017г. по описа на Районен съд гр. Троян.

            ИЗПРАЩА гр. дело № 553/2017г. по описа на Районен съд гр. Троян на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                           Районен съдия: