ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян, 28.03.2017 год.

 

          Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 28.03.2017 год. (двадесет и осми март две хиляди и седемнадесета) година в състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА

 

при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Радева  гр. дело № 903  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производството е с правно основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК.

Посоченото по-горе дело е образувано по повод подадена Жалба от П.К.Д. *** срещу Заповед № 1352/03.11.2016г. на Кмета на Община Троян, с посочени заинтересовани лица: Р.В.Б., П.В.Б. и С.А.Б.,***.   

С протокол за избор на за съдия-докладчик от 28.03.2017г. за такъв е била определена съдия Даниела Радева, след отстраняване на съдиите от четвърти, първи, втори и трети съдебни състави при Районен съд гр. Троян.

В проведеното на 16.03.2017г. открито съдебно заседание по делото пред четвърти съдебен състав с председател съдия Десислава Ютерова, процесуалният представител на заинтересованата страна Р.Б. – адвокат С. ***, е направила искане за отстраняване на всички съдии от Районен съд гр. Троян, предвид изразено убеждение у нея и страната, която представлява, за проявено пристрастие на съдиите от съда по делото. Изложени са твърдения за познанство на съдиите от съда с д-р Ценова, живееща на семейни начала с жалбоподателя по делото П.К.Д., което води до предубеденост на съда от изхода на делото. Искането на адвокат С. е подробно записано в протокола от съдебно заседание.  

Съдия Даниела Радева като съобрази направеното в съдебно заседание на 16.03.2017г. искане от адвокат С. С. и наличието на убеждение у една от заинтересованите страни по делото, че съдиите от Районен съд гр. Троян ще бъдат пристрастни и предубедени при разглеждането  и решаване на делото, счита, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и следва да се отстрани от разглеждане на делото. Предвид това, че са се отстранили всички съдии от Районен съд гр. Троян и разглеждането на делото в съда е невъзможно, ще следва същото да бъде прекратено и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК да бъде изпратено на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд. 

Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 23, ал. 3 от ГПК съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

            СЪДИЯ ДАНИЕЛА РАДЕВА се ОТСТРАНЯВА от разглеждане на гр. дело № 903/2016г. по описа на Районен съд гр. Троян на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, поради наличието на съмнение у заинтересованата страна по делото Р.В.Б. и неговият процесуален представител адвокат С. *** за липса на безпристрастност и предубеденост при разглеждане и решаване на делото на съдиите от Районен съд гр. Троян.    ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 903/2016г. по описа на Районен съд гр. Троян.

            ИЗПРАЩА гр. дело № 903/2016г. по описа на Районен съд гр. Троян на Окръжен съд гр. Ловеч за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           Районен съдия: