П Р О Т О К О Л – опр. №

                                                   Гр. Троян, 23.02.2017 год.

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и седемнайсета година, в състав: 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА Р.

Съдебни заседатели: 1. С.В. и

2. И.Р.

 

Съдебен секретар К.Р.,

Прокурор Георги Аргиров,

сложи за разглеждане НОХ дело № 574 по описа за 2016 година,

докладвано от съдията – Р..

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

            За Районна прокуратура (РП) гр. Троян – редовно призована, се явява районният прокурор Георги Аргиров.

Подсъдимата С.Ф.А. – редовно призована, се явява лично и с адв. С.С. – служебен защитник.

Свидетелите Р.А.М., В.Ф.К. и П.Д.П. – редовно призовани, налице.  

Свидетелят М.М.М. – редовно призован, не се явява.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМАТА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като съобрази изразените становища и обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, счита, че следва да се даде такъв, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на свидетелите:

Р.А.М.55 г., неосъждан, без родство.

В.Ф.К. - 48 г., неосъждан, без родство.

П.Д.П. - 28 г., осъждан, без родство.

В залата  влезе свидетелят М.М.М..

Сне се самоличността на свидетеля:

М.М.М. – 38 г., неосъждан, без родство.

На свидетелите се разясни отговорността по чл. 290 от НК, същите обещаха да кажат истината и напусната съдебната зала.

АДВ. С.: Моля на основание чл. 381 от НПК във връзка с чл. 382 от НПК да ни дадете възможност да представим споразумение, което да представим пред вас за разглеждане. 

ПОДСЪДИМАТА: Поддържам казаното от адвоката ми.

ПРОКУРОРЪТ: Подсъдимата заяви, че е съгласна на параметрите на едно споразумение, заяви, че разбира същото и моля да се прекъсне заседанието, за да бъде изготвено споразумение в писмен вид.

СЪДЪТ, като съобрази направеното искане от защитника на подсъдимата адв. С., заявеното от подсъдимата А. и от прокурора, счита, че следва да бъде дадена възможност на страните по делото да сключат и представят пред съда в писмен вид споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 382 от НПК. Ще следва да бъдат освободени явилите се по делото свидетели, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните по делото да представят пред съда в писмен вид споразумение по реда на чл. 384 във вр. с чл. 382 от НПК.

ОСВОБОЖДАВА от съдебно заседание явилите се по делото свидетели.

Заседанието на съда прекъсва в 13:43 часа.

Заседанието на съда  продължава в 14:30 часа.

АДВ. С.: Представям и моля да приемете за съвместно разглеждане споразумение, сключено между мен като защитник на подсъдимата С.Ф.А. и Георги Аргиров – районен прокурор при Троянска районна прокуратура, поради което моля да не давате ход на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да не давате ход на съдебното следствие, тъй като действително сме постигнали споразумение за прекратяване на наказателното производство, сключено между мен от една страна и адв. С.С. от друга като защитник на подсъдимата С.Ф.А., което представяме пред Вас за съвместно разглеждане. 

С оглед представеното споразумение по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 от НПК, сключено между Георги Аргиров - районен прокурор при РП гр. Троян и адв. С.С. - защитник на подсъдимата С.Ф.А., СЪДЪТ счита, че ще следва да се приеме за разглеждане по делото така депозираното споразумение.

С оглед постановеното по-горе ще следва делото да се разгледа по реда на гл. ХХІХ от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за разглеждане споразумение, сключено между Георги Аргиров –районен прокурор при РП гр. Троян и адв. С.С. - защитник на подсъдимата С.Ф.А..

НОХ ДЕЛО № 574/2016 г. по описа на ТРС ДА СЕ РАЗГЛЕДА по реда на гл. ХХІХ от НПК.

Съдебните заседатели бяха освободени от съдебно заседание и напуснаха залата в 14:33 часа.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК Председателят на състава запитва подсъдимата: Разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението, като разяснява, че споразумението има последиците на влязла в сила присъда.

ПОДСЪДИМАТА: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Доброволно съм го подписала. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се впише споразумението в съдебния протокол и да бъде одобрено същото, както и да бъде прекратено производството по НОХ дело № 574/2016 г. на ТРС.

АДВ. С.: Моля да се впише споразумението в съдебния протокол и да бъде одобрено същото, както и да бъде прекратено производството по НОХ дело № 574/2016 г. на ТРС.

СЪДЪТ, като съобрази заявеното от подсъдимата, от прокурора и от адв. С.С., както и разпоредбата на чл. 382, ал. 6 от НПК, счита, че в съдебния протокол следва да се впише съдържанието на окончателното споразумение по отношение на подсъдимата С.Ф.А., поради  което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ВПИСВА СЪДЪРЖАНИЕТО на окончателното споразумение, както следва:

 1. Подсъдимата С.Ф.А., родена на *** ***, обл. Ловешка, ул. „Симеон Велики”193, ЕГН: **********, ВИНОВНО е извършила следното деяние:

На 04.06.2016 г., около 19:00 часа в гр. Троян, обл. Ловешка, от стая в общежитие на фирма „Ослар” – Троян, при условията на повторност в немаловажен случай, отнела чужди движими вещи – пари в брой – 95,00 лв. от владението на Р.А.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

- Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК.

 2. НАКАЗАНИЕТО ДА БЪДЕ определено на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: Лишаване от свобода за срок от 4 (четири) месеца, изпълнението на което, на основание чл. 66 от НК, да бъде отложено за изпитателен срок от 3 (три) години.

3. ПРИЧИНЕНИТЕ ЩЕТИ в размер 95,00 лв. - възстановени.

4. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – няма.

5. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО – няма.

 

 

ПРОКУРОР:…………..          ЗАЩИТНИК:……..……           ПОДСЪДИМА: ………......

             /Г. Аргиров/               /адв. Ст. С./                     /С.А./

 

 

Подсъдимата С.Ф.А., ЕГН: **********, ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласна с така постигнатото споразумение, доброволно съм го подписала, разбирам последиците от споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред и съм съгласна същото да бъде прекратено.

 

 

ПОДСЪДИМА: ……………..…......

            /С.А./

 

            СЪДЪТ, като съобрази, че така подписаното от страните по делото споразумение не противоречи на закона или морала, счита, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 3 и чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ 

            О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумение за прекратяване на наказателно производство, сключено между Георги Аргиров – районен прокурор при РП гр. Троян и адв. С.С. - защитник на подсъдимата С.Ф.А., с което ПРИЗНАВА подсъдимата С.Ф.А. - родена на *** ***, обл. Ловешка, ул. „Симеон Велики”193, българска гражданка, с начално образование, не работи, неомъжена, осъждана, ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че на 04.06.2016 г., около 19:00 часа в гр. Троян, обл. Ловешка, от стая в общежитие на фирма „Ослар” – Троян, при условията на повторност в немаловажен случай, отнела чужди движими вещи – пари в брой – 95,00 лв. от владението на Р.А.М. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание „Лишаване от свобода” на подсъдимата С.Ф.А., с така установената самоличност, за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 (ТРИ) ГОДИНИ.

             ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 574/2016 година по описа на Троянски районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заседанието на съда приключи в 14:40 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: