РЕШЕНИЕ

 

 

          49

 

                                                 гр. Троян, 20.03.2017 год.

 

                                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание на двадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова АНД № 21  по описа  на Троянски районен съд за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

                                                           Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

          С Наказателно постановление № 1749 от 09.01.2017г., издадено от инж.Павли Петров Богдански – Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Ловеч, на К.Н.В., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300.00 лева, на основание чл. 275, ал.1, т.2 от Закона за горите /ЗГ/ и чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, за нарушение по чл.257, ал.1, пр.2, т.1, пр.1  от Закона за горите, вр. чл.12б, ал.1, т.4 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии.

         Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от К.Н.В., като с жалбата се иска от съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

           Жалбоподателят К.Н.В., редовно призован, не се явява в съдебно заседание, а се представлява от процесуалния си представител - адвокат Е.Ц. ***, който поддържа жалбата и по същество на делото доразвива аргументи в подкрепа на искането  за отмяна на наказателното постановление. Ангажирани са доказателства.

           За ответника по жалбата - РДГ гр.Ловеч, редовно призовани, в съдебно заседание не се явява представител. Ангажирани са доказателства.

От приложените към делото и приети писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели  Й.Х.Х. и И.П.И.,  преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

           На 12.08.2016г. свидетелите Й.Х.Х. и И.П.И.- горски инспектори в РДГ гр.Ловеч, извършили проверка по документи в Кметство с.Калейца, обл.Ловешка, при която констатирали, че на лицензирания лесовъд-жалбоподателя К.В., не е било издадено разрешително за достъп до горски територии. От издадени превозни билети за дати от 20.04.2016г. до 22.04.2016г. вкл., проверяващите горски инспектори приели, че в този период В., като лице по чл.108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0298243, е допуснало извършване на горскостопански дейности в имот  в отдел 163 „ц“, кадастрален № 352.90.826.87, в землището на с.Калейца, обл.Ловешка, без съответното разрешително за достъп, изискуемо съгласно разпоредбата на чл.12б, ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.

            На 22.08.2016г. св.Й.Х. съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с бл.№ серия № Б00А 2015г. № 000289, заведен в регистъра на РДГ гр.Ловеч под № 1749/2016г., на  К.Н.В., ЕГН **********, с адрес: ***,   за нарушение по чл.257, ал.1, пр.2, т.1, пр.1  от Закона за горите, вр. чл.12б, ал.1, т.4 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии,  за това, че „като лице по чл.108, ал.2 от ЗГ,  на което е издадено позволително за сеч № 0298243, не изпълнил задълженията си да следи за наличието на документи  за достъп по чл.148, ал.2, т.4 от ЗГ в имот  в отдел 163 „ц“, кадастрален № 352.90.826.87 в землището на с.Калейца, вследствие на което в имота са извършвани горскостопански дейности без  разрешително за достъп по чл.148, ал.2, т.4 от ЗГ, издадено от кмета на с.Калейца, общ.Троян“.  

           Актосъставител е Й.Х., който към 22.08.2016г. заемал длъжността „Горски инспектор”  при РДГ гр. Ловеч. В акта е отразен като свидетел И.П.И..

            АУАН е съставен в присъствие на К.Н.В., в качеството му на нарушител, който е посочил, че не е съгласен с констатациите в акта, като е подписала същия и е удостоверил с подписа си, че е получила екземпляр от него на датата, на която е съставен, а именно - 22.08.2016 година. В тридневния срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, В. не е направил писмено  възражение  срещу акта.

           На 09.01.2017г.   Директора на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч, инж. Павли Петров Богдански, е издал атакуваното наказателно постановление.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект /срещу когото е издадено атакуваното НП /, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

              Разгледана по същество, същата се явява ОСНОВАТЕЛНА.

           Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: 

Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган, с оглед разпоредбата на чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ и Заповед № РД-49-199 от 16.05.2011 година на Министъра на земеделието и храните, поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя и във връзка с разпоредбите на ЗГ, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения.

 Съдът счита, че атакуваното наказателно  постановление е издадено в срок, но че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради което и следва да бъде отменено поради допуснати процесуални нарушения, които са съществени.

          Съгласно разпоредбата на  чл.257, ал.1, пр.2, т.1, пр.1 от Закона за горите, за което нарушение е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя К.Н.В.,  «наказва се с глоба от 300 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, лице, упражняващо лесовъдска практика, което не изпълни задължения или контролни правомощия, възложени му по този закон, подзаконовите актове по прилагането му, както и решения и предписания, основани на тях.“  

В нормата на чл.257, ал.1, т.1,  от ЗГ са посочени  изпълнителни деяния „не изпълни задължения или контролни правомощия“, като е препращаща диспозиция, тъй като визираните задължения или контролни правомощия трябва да са възложени по този закон, подзаконовите актове по прилагането му, както и решения и предписания, основани на тях. В АУАН и в НП е посочено, че К.В. не е изпълнил задълженията си да следи за наличието на документи  за достъп чл.148, ал.2, т.4 от ЗГ, което му е вменено по силата на чл.12б, ал.1, т.4, пр.2 от Наредба  № 1 за контрол и опазване на горските територии.

 Настоящият състав намира, че е налице нарушение на императивните изисквания на чл.42, т.4 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, съгласно които АУАН и съответно НП следва да съдържат описание на нарушението и  обстоятелствата, при които е извършено, както и посочване в НП на доказателствата, които го потвърждават. В случая тези изисквания не са спазени. В АУАН и в НП  е посочено, че вследствие на неизпълнение на задълженията на В. да следи за наличието на документи  за достъп по чл.148, ал.2, т.4 от ЗГ,   в имота са извършвани горскостопански дейности, без да е уточнено какви са тези дейности. Съгласно § 1, т.19 от ДР на Закона за горите, "горскостопански дейности са дейности, свързани със стопанисването, защитата и опазването на горските територии и добива на дървесина, както и с изготвянето на горскостопански планове и програми“.

Съгласно чл.148, ал.2, т.4 във вр. ал.1 от ЗГ, товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности, като обстоятелството, че превозното средство ще се ползва за изпълнение на дейностите по ал. 1, се удостоверява с   документ, издаден без заплащане на такса от кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

В периода 20.04.2016г.-22.04.2016г., посочен като време на извършване на нарушението, съгласно налични превозни билети с номера, както следва: № 014095 от 20.04.2016г., № 014096 от 21.04.2016г. и 014098 от 22.04.2016г., видно от тяхното съдържание, е бил извършен извоз на дървесина от временен склад м.“Калейшко ханче“ до гр.Троян. С оглед на това настоящият състав приема, като споделя доводите на адв.Ц., че в този период не са извършвани горскостопански дейности по см. на §1, т.19 от ДР на ЗГ и за които се изисква разрешително за достъп по см. на чл.148, ал.2, т.4 ЗГ, като превозваните дърва по посочените превозни билети, са били добити на по-ранна дата, която не е установена и на която е била извършена горскостопанската дейност „добив на дървесина“. Последната дейност, съгласно легалната дефиниция, дадена  в § 1,т.21 от ДР на ЗГ, е сеч и извоз на дървесина до временен склад.

Настоящият състав споделя доводите на адв.Ц., че ако се твърди извършването на друга горскостопанска дейност, то същата е следвало да бъде конкретизирана.

Точното посочване на извършената горскостопанска или друга дейност е  с оглед преценката необходимо ли е било разрешително за достъп.

             По даденото по посочения начин описание на нарушението и непосочване на обстоятелствата, при което то е било извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават, съдът намира, че се накърнява правото на защита на наказаното лице, което има право да узнае какво точно нарушение се твърди, че е извършило и при какви обстоятелства, за да може  адекватно да организира защитата си. Нарушаване на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото НП, тъй като представлява съществено процесуално нарушение.

 Настоящият състав намира, че административнонаказателното обвинение не е доказано. На първо място, не е доказано времето на извършване на нарушението. Посочените три дати – от 20 до 22.04.2016г., съгласно превозни билети, са дати на извоз от временен склад до гр.Троян, когато дървесината вече е била добита и съответно, на тези дати не е било необходимо разрешително за достъп. На следващо място,  не е доказано по  безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е субект на посоченото нарушение, тъй като по делото не са ангажирани доказателства, че  К.В. е лице, упражняващо лесовъдска практика.    Тежестта на доказване в настоящото производство е за административнонаказващият орган, който не е ангажирал доказателства, от които да се установява, че В. е  лице, упражняващо лесовъдска практика по смисъла на чл. 257, ал.1, т.1 от ЗГ и което е вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, за да бъде годен субект на нарушението по този текст.

Констатираните от настоящата инстанция  съществени нарушения на процесуалните правила представляват  формална предпоставка  за отмяна на обжалваното наказателно постановление, тъй като опорочават  изцяло производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност и водят до неправилност и незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление и съответно - до неговата отмяна.

Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 1749 от 09.01.2017г., издадено от Директора на РДГ гр.Ловеч, се явява необосновано, незаконосъобразно и неправилно, и като такова следва да бъде отменено, поради което и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

 

                                                                        Р Е Ш И :

 

              ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1749 от 09.01.2017г., издадено от инж.Павли Петров Богдански – Директор на Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Ловеч, с което на К.Н.В., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300.00 лева  за нарушение по чл.257, ал.1, пр.2, т.1, пр.1  от Закона за горите, вр. чл.12б, ал.1, т.4 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии,  като необосновано, незаконосъобразно и неправилно.

               Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: