Р Е Ш Е Н И Е

 

                       

 

                                              гр. Троян, 03.01.2017 год.

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание на втори декември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова АНД № 331  по описа  на Троянски районен съд за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

                                                           Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

                  С Наказателно постановление № 626 от 12.07.2016г., издадено от Ангел Петков Ангелов – зам.кмет на Община Троян, на С.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено  административно наказание „Глоба” в размер на 30.00 лева за нарушение по чл.15, ал.1, т.1 от Наредба № 2 за организацията и  безопасността на движението  на територията на Община Троян.   

              Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от С.М.М., като с жалбата се иска издаденото наказателно постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

              Жалбоподателят С.М.М., редовно призован, не  се явява  в съдебно заседание, а се представлява от адв.Е.Ц. ***, който поддържа жалбата и прави искане наказателното постановление да бъде отменено, като по същество на делото излага аргументи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния административен закон.

              Ответникът по жалбата – Община Троян, редовно призовани,  се представлява в процеса от юрисконсулт В.М., която прави искане обжалваното НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Ангажирани са доказателства.

   От приложените към делото и приети писмени доказателства,  както и  от показанията на разпитаните по делото свидетели Х.М.Д. и М.В.Т., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

             На 14.06.2016г. полицейските служители от РУ на МВР гр.Троян- Х.М.Д. и М.В.Т.,  работели в наряд като пеши патрул, като около 11.10 часа правели обход в района на централната градска част на гр.Троян. Полицейските служители възприели, че водачът на лек автомобил „Тойота Корола“ с регистрационен № ******  навлязъл срещу знак „В2“  на ул.“Васил Левски“ № 16 и в близост до тото пункта  паркирал посоченото МПС, в нарушение на забраната за спиране за престой и паркиране в пешеходната част. Свидетелят Д.  съставил на  водача на автомобила- жалбоподателят С.М.М., акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ , заведен в регистъра на РУМВР гр.Троян под № 408/2016г., за нарушение по чл.15, ал.1, т.1 от Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян, за това, че на 14.06.2016г. около 11.10 часа в гр.Троян, ул.“Васил Левски“ № 16, управлявал лек автомобил „Тойота Корола“ с регистрационен № ***** , като навлязъл срещу знак „В2“.     

          Актосъставител е Х.Д., който към датата на съставяне на АУАН, заемал длъжността „полицай” в РУМВР гр.Троян. В акта е отразено, че свидетел е М.Т., който е посочен като свидетел на установяване на нарушението. АУАН е съставен в присъствие на С.М.М. , в качеството му на нарушител, който подписал акта и удостоверил с подписа си, че е получел екземпляр от него. Нито в акта, нито в тридневния срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН С.М.М. не е направил писмено възражение срещу съставения му акт за установяване на административно нарушение.

           На 12.07.2016г. Ангел Петков Ангелов –зам.кмет на Община Троян,   е издал атакуваното наказателно постановление № 626.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

               Разгледана по същество, същата се явява  ОСНОВАТЕЛНА.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон:  Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган, с оглед чл.22, ал.5 Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  поради което издалото НП лице е компетентно.  

Съдът счита, че атакуваното наказателно  постановление е издадено в срок, но че същото е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, поради което и следва да бъде отменено поради допуснати процесуални нарушения, които са съществени.

           Съгласно чл.42, т.4 и т.5 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, както в акта, така и в НП, следва да бъдат отразени описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е било извършено, като императивните изисквания на посочените разпоредби повеляват да е налице съответствие между описанието на нарушението и дадената правна квалификация на деянието. Съдът намира, че в настоящия случай, както в АУАН, така и в НП, е налице несъответствие между описанието на нарушението и неговата правна квалификация. По този начин  се накърнява правото на защита на наказаното лице, което има право да узнае какво точно нарушение се твърди, че е извършило и при какви обстоятелства. Нарушаване на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото НП, тъй като представлява съществено процесуално нарушение и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП.

              Относно приложението на материалния административен закон:

              Наказателното постановление е издадено   за нарушение по  чл.15, ал.1, т.1 от Наредба № 2 за организацията и  безопасността на движението  на територията на Община Троян.   Съгласно тази разпоредба, забранява се навлизането, спирането за престой и паркирането на пътни превозни средства в «Централна зона».

         От събраните гласни доказателства се установява, че полицейските служители са констатирали, че жалбоподателят е навлязъл с управлявания от него автомобил срещу знак „Б2“ и е спрял същият на пешеходната зона в централната част на гр.Троян. Никъде обаче в обстоятелствената част на АУАН и на НП не е отразено, че С.М. е навлязъл с автомобила си, спрял за престой или паркирал в централната зона / три отделни изпълнителни деяния / , за да бъде ангажирана отговорността му за нарушение по чл.15, ал.1, т.1 от Наредба № 2 за организацията и  безопасността на движението  на територията на Община Троян. В описанието на нарушението е посочено, че М. е навлязъл срещу знак „В2“, който е нарушил, което представлява нарушение по чл. 6, т.1 от ЗДвП. С оглед на  което настоящият състав намира, че неправилно административнонаказващия орган е ангажирал отговорността на жалбоподателя именно за нарушение, касаещо навлизането, спирането за престой и паркирането на пътни превозни средства в «Централна зона».

          При тези съображения  жалбата се явява  основателна и Наказателно постановление  626 от 12.07.2016г. на Заместник кмета на Община Троян Ангел Ангелов  следва да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно,

          и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

 

                                                                                        Р Е Ш И :

 

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 626 от 12.07.2016г., издадено от Ангел Петков Ангелов – Заместник кмет на Община Троян, с което на С.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено  административно наказание „Глоба” в размер на 30.00 / тридесет/ лева за нарушение по чл.15, ал.1, т.1 от Наредба № 2 за организацията и  безопасността на движението  на територията на Община Троян, като неправилно и незаконосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: