Р Е Ш Е Н И Е

 

                        

 

                                              гр. Троян, 19.01.2017 год.

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание на двадесети декември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова АНД № 467  по описа  на Троянски районен съд за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

                                                           Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

                  С Наказателно постановление № 11-0000307 от 28.04.2016г., издадено от М.И.А. – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч, на „БОДУ” ООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК******, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, ул.“Бигла“ №2, вх.А, представлявано от Т.Т.Т. - управител, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 100.00 /сто/ лева, на основание чл.416, ал.5 във вр. чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение по  чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, предл.1, вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж  на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.   

              Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от „БОДУ” ООД, ЕИК ******1, чрез пълномощника юриск.Й.Б. Т. , като с жалбата се иска от съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно. 

             Санкционираното дружество „БОДУ” ООД,  ЕИК *****   представлявано от управителя Т.Т.Т., редовно призовани, не се явява законният представител в съдебно заседание и не се е представляват от процесуалния си представител юриск.Й. Т..

             Ответникът по жалбата – Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч,  в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт Р.И., която моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно. Изложени са подробни аргументи по същество на делото. Ангажирани са доказателства.

  От приложените към делото и приети писмени доказателства, както и  от показанията на разпитаните по делото свидетели П.Н.Н. и Н.П.П., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

             На 15.10.2015г. свидетелката П.Н.Н.- ст.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Ловеч /ДИТ-Ловеч/ и колегата й Г.В. извършили проверка на работни места в охранителен обект на пелетна фабрика, находяща се в с.Калейца, обл.Ловешка, в който обект охраната се осъществявала от „БОДУ“ ООД гр.София. При започване на проверката било изготвено уведомление по чл.26, ал.1 от АПК, като регионалният директор на дружеството Т.Е. бил уведомен по телефон на № **************.

          При проверката бил заварен на работа П.И.Я. - охранител в „Боду“ ООД. На Я. била дадена за попълване декларация по чл.402, ал.1, т.3 и ал.2 от КТ и чл.39, ал.1 вр. чл.44, ал.1 от АПК и чл.110 от ДОПК, в която е отразено, че същият работи в проверявания обект от 06.10.2015г. Я. е декларирал, че не е получил екземпляр от трудов договор и копие от уведомление до НАП за регистрация на трудов договор. Декларацията е попълнена в присъствие на П.Н. ***, видно от отразеното в самия документ, приет като доказателство по делото.

            При проверка на документацията на „БОДУ“ ООД по спазване на трудовото законодателмство, извършена на 09.11.2015г. в присъствие на упълномощено от представляващия „БОДУ“ ООД лице - Т Е., инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” гр.Ловеч П.Н. и Н.П. установили, че в  книгата за документиране провеждането на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа било отразено името на П. Я., срещу което имало положен подпис на работник, но липсвал подпис на длъжностното лице, извършило инструктажа. Също така не били отразени номер и дата на издадена служебна бележка, удостоверяваща извършването на началния инструктаж. Такава бележка не била представена по време на извършената проверка, не се съхранявала и в трудовото досие на Я..

              Упълномощеното лице Т.Г. Е. дал писмени пояснения по реда на чл.45, ал.1 АПК във вр. чл. 402, ал.1, т.2 във вр. ал.2 от КТ, в които е посочил, че подписите, положени в книгата за инструктаж, са на инструктираните лица, като липсвал само неговия подпис.

               Видно от книга за начален инструктаж, приложена на л.22-24 от делото, името на П.И.Я. е записано под № 209, като има подпис на инструктирания, но липсва подпис на лицето, извършило инструктажа. Не е отразен номер и дата на издадена служебна бележка. По същия начин в книгата за инструктаж не са налични подписи на длъжностното лице и отразяване на номера и дати на издадени служебни бележки и за останалите лица, работници и служители на „БОДУ“ ООД, посочени в книгата. След имената на последното вписано лице под № 210- С.И.Г. е направен запис, че е извършена проверка от ДИТ-Ловеч на 09.11.2015г., под записа са се подписали П.Н. и Н.П..

                Представен е трудов договор № 1067/06.10.2015г., сключен между „БОДУ“ ООД  и П.И.Я., в който е отразено, че служителят се явява на работа на 07.10.2015г.

               На 09.11.2015г. П.Н.Н.-***, съставила акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с  № 11-0000307, на „БОДУ” ООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 130068321, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, ул.“Бигла“ №2, вх.А, представлявано от Т.Т.Т. - управител  за нарушение по чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, пр.1 във  вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж  на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

          Актосъставител е П.Н.Н.-***. В акта е посочен като свидетел  Н.П.П..    АУАН е съставен в присъствие на Т.Г. Е., в качеството му на упълномощен представител на „БОДУ“ ООД. Същият в графа „обяснения и възражения на нарушителя”, не е посочил такива, като е подписал акта и е удостоверил с подписа си, че е получил екземпляр от същия на датата, на която е съставен, а именно - 09.11.2015 година. В тридневния срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН, управителят или упълномощен представител на санкционираното дружество не е направил писмено възражение срещу съставения акт за установяване на административно нарушение.

          На 12.11.2015г. упълномощеното лице Т Е. представил в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Ловеч копие от книгата за начален инструктаж, в която вече бил положен подпис на длъжностното лице, провело началния инструктаж на П. Я. и отразен номер и дата на издадена служебна бележка № 209/05.10.2015г. Представена е и самата служебна бележка № 209/05.10.2015г. Представена е и заповед № 1/17.09.2015г. на управителя на „БОДУ“ ООД, с която са определени видовете инструктаж, които да бъдат провеждани на работниците и служителите в дружеството, като е определено длъжностно лице за провеждане на различните видове инструктаж, в т.ч. и първоначалния такъв. / Името на длъжностното лице не се чете – В. ...стова/

         На 20.11.2015г. е постъпило възражение вх.№ 280160 срещу съставения АУАН от пълномощника Т Е., подадено по електронна поща с посочена на самия документ дата 19.11.2015г. Същото е мотивирано с представяне на подписана книга за инструктаж и съответно издадена служебна бележка за П.И.Я..

           На 28.04.2016г. М.И.А.- Директор на  Дирекция „Инспекция по труда” седалище Ловеч,  е издала атакуваното наказателно постановление.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

              Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон:  Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган, с оглед чл.416, ал.5 от КТ,   поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ .Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП. АУАН и НП съдържат всички  задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно  връчени на дружеството жалбоподател на лице с представителна власт.

           Относно приложението на материалния административен закон:

             Настоящата инстанция счита, че от приложените към делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите П.Н. и Н.П., се установява по безспорен начин, че нарушението по чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, предл.1, вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на обучение и инструктаж  на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е осъществено  от страна на дружеството жалбоподател „БОДУ“ ООД. В случая се касае за обективна безвиновна отговорност на санкционираното дружество. Посоченото деяние в съставения против жалбоподателя АУАН и  издаденото въз основа на него НП съдържа всички обективни признаци на административно нарушение по посочения по-горе текст и по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществява състав на административно нарушение, за което дружеството жалбоподател е било санкционирано.    

Преценявайки всички събрани по делото доказателства и разпоредбите на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж  на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съдът намира, че провеждането на инструктаж се установява именно чрез отразяването му в книгата за инструктаж, обстоятелство, което следва да е удостоверено с подпис на инструктирания работник или служител, подпис на определеното длъжностно лице, посочване на датата, на която инструктажът е бил извършен и отразяване издадената служебна бележка, удостоверяваща провеждане на инструктажа, която съгласно чл.12, ал.3 от посочената наредба, следва да се съхранява в трудовото досие на работника/служителя.

Съдът счита, че правилно е  квалифицирано  деянието  като маловажно по смисъла на чл.415в ал.1 от КТ. За да се приеме  едно нарушение за маловажно по смисъла на чл.415в ал.1 от КТ,  следва кумулативно да са налице две условия - нарушението да е отстранено веднага след установяването му по  реда, предвиден в КТ и от него да не са произтекли вредни последици за работници или служители. В случая са представени доказателства, от които е видно, че нарушението  е отстранено непосредствено след проверката, а именно - на 12.11.2015г., когато упълномощения представител на „БОДУ“ ООД е представил книгата за провеждане а инструктаж, в която са били кумулативно налице подпис на работника, подпис на длъжностното лице, извършило инструктажа и е бил отразен номерът и датата на издадената служебна бележка. По делото не са налични доказателства, от които да се установява, че са настъпили вредни последици за работника П. Я..

С обжалваното наказателното постановление на „БОДУ” ООД гр. София е наложена  имуществена санкция в размер на 100.00 лева на основание чл.416, ал.5 във вр. чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда.  В разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ законодателят е предвидил размера на санккцията за това нарушение от 100 до 300 лева. В конкретния случай на жалбоподателя е наложена санкция в  минималния размер 100 лева.

Съдът намира, че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл. 12 от ЗАНН.   

          При тези съображения  жалбата се явява  неоснователна и Наказателно постановление № 11-0000307 от 28.04.2016г., издадено от М.И.А. – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч, следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно,

            поради което и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

         

          ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-0000307 от 28.04.2016г., издадено от М.И.А. – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч, с което на „БОДУ” ООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, ул.“Бигла“ №2, вх.А, представлявано от Т.Т.Т. - управител, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 100.00 /сто/ лева, на основание чл.416, ал.5 във вр. чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение по  чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, предл.1, вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж  на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като правилно и законосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: