Р Е Ш Е Н И Е

 

                        

 

                                                  гр. Троян, 23.02.2017 год.

 

                                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова АНД № 487  по описа  на Троянски районен съд за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

                                                           Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

 

             С Наказателно постановление № 16-0359-000671 от 12.10.2016г., издадено от Радостина Лалева Петкова – ВНД Началник на РУП към ОДМВР гр.Ловеч, РУ гр.Троян, на П.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание  „Глоба” в размер на 50.00 лева и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 месец  за нарушение по чл.103 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

              Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от П.В.К., като с жалбата се иска от съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. Изложени са твърдения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния административен закон.   Ангажирани са доказателства.

              Жалбоподателят П.В.К., редовно призован,  се явява лично  в съдебно заседание и с адвокат Емил Цветанов от АК-Ловеч, който по същество на делото поддържа заявеното в жалбата и доразвива аргументи в подкрепа на твърденията за недоказаност на нарушението, за което К. е санкциониран.       

              Ответникът по жалбата – РУМВР гр.Троян, редовно призовани, не се явява представител и не се представлява от процесуален представител. Ангажирани са доказателства.

 От приложените към делото и приети писмени доказателства,  както и  от показанията на разпитаните по делото свидетели  Н.К.К., И.В.Ч. и В.К.К., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

             На 13.09.2016г. свидетелите И.Ч. и В.К. работели като автопатрул по графика на РУМВР гр.Троян за времето от 18.00 часа до 06.00 часа на следващия ден. Служебните си задължения полицейските служители изпълнявали с патрулен автомобил  „Опел Астра“ с рег.№ ОВ 6533 АМ, с монтирано GPS устройство. Съгласно графика, за времето от 22.00 до 23.30 часа, полицаите следвало да работят на установъчен пункт /УП/ в с.Орешак-центъра и обход, с.Черни Осъм и обход. Същите се установили около 22.00 часа на УП в центъра на с.Орешак, до бившия комплекс „Фламинго“. Около 22.45 часа в посока към с.Черни Осъм се движел автомобил, като свидетелят И.Ч.  застанал на средата на пътното платно и подал на водача му сигнал със стоп палка по образец, с което му указал да спре. Ч. бил обечен с полицейска униформа и с поставена светлоотразителна жилетка, ползвал и фенерче. Мястото, където се намирал, бил осветен участък от пътното платно. Водачът в автомобила-жалбоподателят П.К., не се подчинил на указания му сигнал да спре, а продължил движението си в посока към с.Черни Осъм. Полицай Ч. се качил в патрулния автомобил, където се намирал свидетелят К. и управлявайки превозното средство, тръгнал  след автомобила на жалбоподателя. От патрулния автомобил бил подаден светлинен и звуков сигнал , но жалбоподателя отново не спрял. Едва когато патрулния автомобил се изравнил с автомобила, управляван от П.К., свидетелят К. подал сигнал със стоп палка от прозореца на служебния автомобил и водача К. спрял. Обяснил, че не е видял полицая на пътя. Била му извършена проверка на документите и извикан свидетелят Н.К., който съставил на П.В.К. акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, заведен в регистъра на РУМВР гр.Троян под № 671/2016г. за нарушение по чл.103 от ЗДвП, за това, че не се е подчинил при подаден сигнал за спиране от полицейски служител, а продължил движението си.

             Актосъставителят Н.К. към датата на съставяне на АУАН заемал длъжността „младши автоконтрольор” в РУМВР гр.Троян. В акта е отразено, че свидетелият И.Ч. е присъствал при установяване на нарушението. АУАН е съставен в присъствие на  П.К., в качеството му на нарушител, който подписал акта, като посочил възражение, че бил заслепен от автомобил и не видял униформения полицай. В тридневния срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН,  К. направил писмено възражение срещу съставения му акт за установяване на административно нарушение, в което също изложил твърдения за заслепяване от насрещно движещ се автомобил на дълги светлини.

            На 12.10.2016г. Началникът на РУ МВР гр.Троян е издал атакуваното наказателно постановление № 16-0359-000671.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

              Разгледана по същество, същата се явява  НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон:  Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган, с оглед Заповед № 8121з-748 от 24.06.2015 г. на МВР,  поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя и във връзка със същата заповед, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения.

АУАН съдържа задължителните  реквизити, изискуеми съобразно чл.42-43 от ЗАНН, а издаденото НП отговаря на императивните изисквания на чл.57 от ЗАНН. Съдът счита, че атакуваното наказателно  постановление е издадено в срок, като в производството по издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до незаконосъобразност на същото.

              Относно приложението на материалния административен закон:

               С ъдът счита, че визираното в АУАН и в НП нарушение по чл. 103 от ЗДвП,  за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, е осъществено от същия и доказано със събраните по делото доказателства.

Посоченото деяние в съставения против жалбоподателя АУАН и  издаденото въз основа на него НП съдържа всички обективни признаци на административно нарушение по посочения по-горе текст и по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществява състав на административно нарушение, за което жалбоподателя е бил санкциониран.        

        Съдът приема за безспорно установено, че П.В.К. е осъществил признаците от обективната страна на посоченото административно нарушение, което е извършил виновно. От показанията на свидетелите-очевидци И.Ч. и В.К., се установява, че когато е забелязано движението на лекия автомобил, управляван от жалбоподателя, полицай Ч. е застанал на средата на пътното платно и е указал със стоп палка на К. да спре, като дори го е осветил с фенерче. Същият обаче, въпреки задължението си да спре, продължил движението си, което наложило да бъде последван от полицейския автопатрул и отново да му бъде указано да спре със светлинен и звуков сигнал от автомобила и с подаване на стоп палка от св.К..

         Съдът кредитира показанията на свидетелите като последователни и съответстващи, както помежду си, така и с писмените доказателства, в частност – график на нарядите за 13.09.2016г. в РУМВР гр.Троян и пътен лист с отчитане движението на служебен автомобил ОВ6533АМ. От последния е видно, че автомобилът е бил в престой в с.Орешак от 22.11 часа до 22.41 часа, когато е отразено маневриране и движение към с.Черни Осъм. Именно „около 22.45 часа“ е времето, посочено като време на извършване на нарушението.

          Настоящият състав намира, че не се доказа възражението на жалбоподателя, че е бил заслепен от друг автомобил. В показанията си свидетелят Ч. заяви, че никога не е имал практика да застава на пътното платно между преминаващи от двете страни автомобили, а е заставал само, когато само един автомобил се движи. Тези твърдения са житейски логични и състоятелни, поради което показанията и в тази част се кредитират.

Съдът намира, че при определяне на наказанието са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл. 12 от ЗАНН, като правилно на К. е наложено предвиденото наказание в минимално установения от закона размер.  Не се споделят доводите на процесуалния представител на жалбоподателя, че в случая е налице маловажност на нарушението и К. е следвало само да бъде предупреден. По делото не се установи съвкупността от обстоятелства, при които е извършено нарушението, да обосновават по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с типичната за даден вид нарушение. В конкретния случай смегчаващо отговорността обстоятелство е само липсата на други нарушения, за които на П.К. да са налагани административни наказания по ЗДвП и ППЗДвП. Останалите обстоятелства, като време, място и начин на извършване, не могат да обосноват извод за по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други случаи на нарушение от посочения вид.

          При тези съображения  жалбата се явява  неоснователна и   обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно,

        и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

 

Р Е Ш И :

 

 

           ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0359-000671 от 12.10.2016г., издадено от Радостина Лалева Петкова – ВНД Началник на РУП към ОДМВР гр.Ловеч, РУ гр.Троян, с което на П.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание  „Глоба” в размер на 50.00 лева и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 месец  за нарушение по чл.103 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, като правилно и законосъбразно.    

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: