Р Е Ш Е Н И Е

 

                        

 

                                                гр. Троян, 08.03.2017 год.

 

                                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание на осми февруари  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова АНД № 5  по описа  на Троянски районен съд за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

                                                           Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

                  С Наказателно постановление № 11-0000439 от 15.11.2016г., издадено от Митко Лалев Митев – и.д. Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч, на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ № 115, сграда Е, представлявано от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци, чрез пълномощника адв.А.Д.Ч., е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение по  чл.63, ал.2 от Кодекса на труда.

              Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез пълномощника адвокат А.Д.Ч. от ЛАК, като с жалбата се иска от съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно. 

             Санкционираното дружество „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,   редовно призовани, не се явява законен представител в съдебно заседание,  а се е представлява  от пълномощника адвокат А.Д.Ч..

             Ответникът по жалбата – Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч,  в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт Радослава Иванова, която моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно. Изложени са подробни аргументи по същество на делото. Ангажирани са доказателства.

  От приложените към делото и приети писмени доказателства, както и  от показанията на разпитаните по делото свидетели И.Д.Б. и Ц.И.Ц., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

             На 04.03.2016г. свидетелите И.Б.-главен инспектор и Ц.Ц.- ст.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Ловеч /ДИТ-Ловеч/,  извършили проверка на работни места в хотел „Чифлика Палас Р изорт и Спа“, находящ се в с.Чифлик, обл.Ловешка, експлоатиран от „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. При започване на проверката било изготвено уведомление по чл.26, ал.1 от АПК. На заварените на работа към момента лица били раздадени за попълване декларации. Около 13.00 часа в хотела пристигнали други работници, на които също били раздадени декларации, които всеки собственоръчно попълнил. Един от новопристигналите работници бил И.Н. И., ЕГН **********. И. попълил своята декларация по чл.402, ал.1, т.3 и ал.2 от КТ и чл.39, ал.1 вр. чл.44, ал.1 от АПК и чл.110 от ДОПК, в която отразил, че работи в проверявания обект от месец февруари 2016г. като шофьор с работно време от 07.00 до 16.00 часа. И. е декларирал, че последното възнаграждение, което е получил, е за месец февруари 2016г. Декларацията е попълнена в присъствие на И.Б. – гл. инспектор при ДИТ гр. Ловеч, видно от отразеното в самия документ, приет като доказателство по делото.

            При проверка на документацията на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  по спазване на трудовото законодателство, извършена на 10.03.2016г.,   упълномощеното лице адв.А.Ч. представил пред инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” гр.Ловеч И.Б. и Ц.Ц. трудов договор, сключен на 04.03.2016г. с работника И.Н. И. и уведомление по чл.62, ал.5 от КТ относно регистрация на трудовия договор от 07.03.2016г. От така представените документи инспекторите констатирали, че към деня на проверката-04.03.2016г., работникът И.Н. И. е бил допуснат до работа, преди да му е връчено уведомлението за регистрация на трудовия договор, съгласно изискването на чл.63, ал.2 от КТ.

               На 08.06.2016г. И.Б. ***, съставила акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с  № 11-0000439, на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ № 115, сграда Е, представлявано от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци,  за нарушение по  чл.63, ал.2 от Кодекса на труда.

            В акта е посочен като свидетел   Ц.Ц.. АУАН е съставен в присъствие на А.Ч., в качеството му на упълномощен представител на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Същият, в графа „обяснения и възражения на нарушителя”,  е посочил, че ще представи такива в законоустановения срок, като е подписал акта и е удостоверил с подписа си, че е получил екземпляр от същия на датата, на която е съставен, а именно - 08.06.2016 година. В тридневния срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН, упълномощения представител на санкционираното дружество  е направил писмено възражение срещу съставения акт за установяване на административно нарушение, в което е изложил доводи за приложение на чл.28 от ЗАНН.

          На 15.11.2016г. инж.Митко Митев-и.д. Директор на  Дирекция „Инспекция по труда” седалище Ловеч,  е издал атакуваното наказателно постановление.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

              Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон:  Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган, с оглед чл.416, ал.5 от КТ и чл.16, ал.3 от Устройствения правилник на ИА „Главна инспекция по труда“, поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя  и чл.21, ал.4, т.3 от посочения устройствен правилник, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП. АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно  връчени на дружеството жалбоподател на лице с представителна власт.

          Относно приложението на материалния административен закон:

           Настоящата инстанция счита, че от приложените към делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите И.Б. и Ц.Ц., се установява по безспорен начин, че нарушението по чл.63, ал.2 от КТ, е осъществено  от страна на дружеството жалбоподател „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. В случая се касае за обективна безвиновна отговорност на санкционираното дружество. Посоченото деяние в съставения против жалбоподателя АУАН и  издаденото въз основа на него НП съдържа всички обективни признаци на административно нарушение по посочения по-горе текст и по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществява състав на административно нарушение, за което дружеството жалбоподател е било санкционирано.

          Съгласно разпоредбата на чл.63,  ал.2 от КТ, работодателят няма право да допуска до работа работник или служител, преди да му предостави копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ. Съдът приема за безспорно установено от събраните доказателства, че към 04.03.2016г., когато инспекторите от ДИТ-Ловеч са установили на работа в проверявания обект лицето И.Н. И., на същия не е било връчено уведомление за регистрация на трудовия договор. Видно от саморъчно попълнената декларация от работника И.Н. И., същият е постъпил на работа в проверявания обект още през месец февруари 2016г. и е получил възнаграждение за този месец.  

         За цитираното нарушение административнонаказващият орган е наложил   на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,   ЕИК 201901156, в качеството му на работодател, имуществена санкция в  минимално установения размер   1500 лева, при предвидена възможност за налагане на такава в размер от 1 500 до 15 000 лева.  

          Съдът намира, че при определяне на имуществената санкция са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл. 12 от ЗАНН.

          В случая не е приложима разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като съгласно разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, „не са маловажни нарушенията на чл. 61, ал.1 , чл. 62, ал.1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2” от Кодекса на труда. Съдът счита, че съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, АНО не би могъл да приложи и разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения по защита на едни от най-важните конституционни права на гражданите - трудовите права.

          При тези съображения  жалбата се явява  неоснователна и Наказателно постановление № 11-0000439 от 15.11.2016г., издадено от Митко Лалев Митев – и.д. Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч,   следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно,

            поради което и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

                                                                         Р Е Ш И :

         

          ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-0000439 от 15.11.2016г., издадено от Митко Лалев Митев – и.д. Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч, с което на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ № 115, сграда Е, представлявано от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение по чл.63, ал.2 от Кодекса на труда, като правилно и законосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: