Р Е Ш Е Н И Е

 

                       

 

                                                 гр. Троян, 03.02.2017 год.

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянски районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание на четвърти януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова АНД № 521  по описа  на Троянски районен съд за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

                                                           Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

 

             С Наказателно постановление № 12 от 28.10.2016г., издадено от Радостина Лалева Петкова – ВПД Началник на РУ гр.Троян, на М.К.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500.00лв.  за нарушение по чл.54, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.     

              Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от М.К.Р., като с жалбата се иска от съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Ангажирани са доказателства.

              Жалбоподателят М.К.Р., редовно призован,  не се явява в съдебно заседание, представлява се от адвокат П.Я. ***, който по същество на делото поддържа заявеното в жалбата и доразвива аргументи в подкрепа на твърденията за допуснати съществени нарушения на процесуалния закон.

              Ответникът по жалбата – РУМВР гр.Троян, редовно призовани, не се явява представител и не се представлява от процесуален представител.  Ангажирани са доказателства.

 От приложените към делото и приети писмени доказателства,  както и  от показанията на разпитаните по делото свидетели  С.И.М., Г.И.М., М.М.Н. и М.В.Т., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателят М.Р. получил от председателя на УС на спортен клуб по биатлон и стрелба „АЯКС“  гр.Троян като  подарък газ-сигнално оръжие - пистолет „ Ekol Jacual Dual“ ***** -********Газовото оръжие било закупено на 07.07.2016г. със собствени средства от председателя на клуба М.Т., който, след предварителна заявка, го закупил от оръжеен магазин на ЕТ „Йонкова-Светла Йонкова“ гр.Троян. В издаденото удостоверение за придобиване на оръжието, като собственик бил записан жалбоподателя М.Р.. Не е установена датата, на която газовото оръжие е било подарено на Р.. В началото на месец август 2016г. /според показанията на актосъставителя С.М., на 01.08.2016г./ в дежурната на РУМВР гр.Троян било подадено заявление за регистрация на газовото оръжие. Заявлението е подадено от адв.Я.. Същото е заведено под рег.№ 359000-7907/03.08.2016г.

               Въз основа на констатираното, на 30.09.2016г. свидетелят С.М. съставил на М.К.Р. акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, заведен в регистъра на РУМВР гр.Троян под № 12/2016г., за нарушение по чл.54, ал.1 от ЗОБВВПИ , за това, че „на 03.08.2016г. в гр.Троян, в сградата на РУ-Троян, е подадено заявление с рег.№ 359000-7907/03.08.2016г. в дежурната на РУ от адв. П. Я. за придобиване на газ-сигнално оръжие пистолет „ Ekol Jacual Dual“ ********, като не е спазен 14-дневния срок за регистрация от неговото придобиване. Оръжието е придобито на 07.07.2016г., съгласно удостоверение от ЕТ „Йонкова-Светла Йонкова“, а заявлението е подадено в РУ-Троян на 01.08.2016г.“

            Актосъставител е С.И.М., който към датата на съставяне на АУАН заемал длъжността „младши полицейски инспектор по КОС” в РУМВР гр.Троян. В акта е отразено, че свидетелите Г.М. и М.Н. са свидетели при съставяне на акта. АУАН е съставен в присъствие на  М.К.Р., в качеството му на нарушител, който подписал акта и  удостоверил с подписа си, че е получил екземпляр от същия на датата, на която е съставен, а именно - 30.09.2016 година. В тридневния срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН жалбоподателят  Р., чрез адв.Я., направил писмено възражение срещу съставения му акт за установяване на административно нарушение. Във възражението изложил, че газовият пистолет му бил подарен от спортен клуб по биатлон и стребла „АЯКС“, като същият не бил получил лично от представител  на клуба, а му бил оставен на секретарката по време, в което той бил в чужбина. Когато се върнал и разбрал за подаръка и че оръжието следва да се регистрира в РУМВР гр.Троян, веднага предприел необходимите действия за това.

            По твърденията, наведени от жалбоподателя във възражението, не била извършена проверка преди издаване на НП.

            На 28.10.2016г. ВПД Началник на РУ гр.Троян Радостина Лалева Петкова е издала атакуваното наказателно постановление № 12.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

  По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

              Разгледана по същество, същата се явява  ОСНОВАТЕЛНА.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: 

Съдът счита, че атакуваното наказателно  постановление е издадено в срок, но че в производството по издаването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят до незаконосъобразност, необоснованост и неправилност  на същото и са основание за отмяна на НП.

           Съгласно чл.42, т.2 и чл.57, ал.1 т.5 от ЗАНН, както в акта, така и в НП, следва да бъдат отразени датата и мястото на извършеното нарушение. В случая са посочени две дати и в акта, и в НП – твърди се, че нарушението е извършено на 03.08.2016г. в гр.Троян, в сградата на РУ-Троян, когато е подадено заявление с рег.№ 359000-7907/03.08.2016г. в дежурната на РУМВР гр.Троян, а накрая в обстоятелствената част е посочено, че заявлението е подадено в РУ-Троян на 01.08.2016г.   С посочване на две дати на извършване на твърдяното нарушение се накърнява правото на защита на наказаното лице, което следва да се защитава по очертаната рамка на административнонаказателното обвинение.

            Времето на извършване на нарушението е елемент от обективната страна на състава на същото и следва да бъде установено по несъмнен начин. Съдът счита, че датата 01.08.2016г. или 03.08.2016г., е датата на откриване на нарушението, но не и датата на извършването на същото. Конкретното нарушение, изразяващо се в бездействие, при неспазване на 14-дневния срок за писмено уведомяване на Началника на РУМВР гр.Троян за придобиване на газовото оръжие, следва да е осъществено на 22.07.2016г. – датата след изтичане на 14 дни от приетата от АНО за дата  на придобиване 07.07.2016г. Поради това настоящият състав намира, че неправилно е посочена датата на откриване на нарушението, като дата на извършване на същото. Като място на извършване на нарушението правилно е посочено сградата на РУМВР гр.Троян, където се дължи писмено уведомяване на началника на управлението за придобиване на газовото оръжие.

           Съгласно чл.42, т.4 и т.5 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, както в акта, така и в НП, следва да бъдат отразени описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е било извършено, като императивните изисквания на посочените разпоредби повеляват да е налице съответствие между описанието на нарушението и дадената правна квалификация на деянието. Съдът намира, че в настоящия случай, както в АУАН, така и в НП, от даденото описание на нарушението по никакъв начин не става ясно как жалбоподателят М.Р. се явява субект на същото. Посочено е, че заявлението за придобиването на газовото оръжие е подадено от адв.П. Я., като не е конкретизирано същият в какво качество е подал това заявление /като пълномощник или в лично качество/. Посочено е, че оръжието е придобито на 07.07.2016г., съгласно удостоверение от ЕТ „Йонкова“, но не е посочено кое лице го е придобило.  По този начин  се накърнява правото на защита на наказаното лице, което има право да узнае какво точно нарушение се твърди, че е извършило и при какви обстоятелства. Нарушаване на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденото НП, тъй като представлява съществено процесуално нарушение и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното НП.

Административнонаказващият орган не е извършил проверка по възраженията, изложени от жалбоподателя, явяващи се спорни обстоятелства, касаещи времето и начина на придобиване на газовото оръжие, субективната несъставомерност на деянието, както и маловажност на случая, и не е изложил мотиви защо не ги приема, с което е допуснал нарушение по чл.52, ал.4 от ЗАНН. Според  изр. 1 от посочената разпоредба, преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. Видно от материалите по представената административнонаказателна преписка и от показанията на свидетеля С.М., проверка по възраженията на жалбоподателя Р. не е била извършвана.

  По приложението на материалния административен закон:

            Съдът счита, че визираното в АУАН и в НП нарушение по чл.54, ал.1 от ЗОБВВПИ, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, не е доказано. Не е установено кога М.Р. е придобил газовия пистолет, за който се доказа в настоящето производство, че му е бил подарен /каквито аргументи са били изложени и пред АНО/. По този начин приетата  от АНО дата 07.07.2016г., когато е закупено оръжието от св.Т. с цел дарение, не може да се приеме за действителната дата, на която е придобито оръжието от жалбоподателя Р.. Без доказана дата на придобиване не може да бъде доказано времето на извършване на нарушението – бездействието в 14-дневен срок от датата на придобиване.

               Предвид изложеното съдът счита, че обжалваното Наказателно постановление № 12 от 28.10.2016г., издадено от Радостина Лалева Петкова – ВПД Началник на РУ гр.Троян, се явява изцяло незаконосъобразно,  неправилно и необосновано, и като такова следва да  бъде отменено, 

            и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

 

Р Е Ш И :

 

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 12 от 28.10.2016г., издадено от Радостина Лалева Петкова – ВПД Началник на РУ гр.Троян, с което на М.К.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500.00лв.  за нарушение по чл.54, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/,  като незаконосъобразно, неправилно и необосновано.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: