Р Е Ш Е Н И Е

 

                        

 

                                               гр. Троян, 08.03.2017 год.

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, първи състав, в открито съдебно заседание на осми февруари  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията Симеонова АНД № 6  по описа  на Троянски районен съд за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

                                                           Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

                  С Наказателно постановление № 11-0000272 от 15.11.2016г., издадено от Митко Лалев Митев – и.д. Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч, на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ № 115, сграда Е, представлявано от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци, чрез пълномощника А.Д.Ч., е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 /триста/ лева, на основание чл.416, ал.5 във вр. чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение по  чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, предл.1, вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.   

              Наказателното постановление е обжалвано в законоустановения срок от „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез пълномощника адвокат А.Д.Ч. от ЛАК, като с жалбата се иска от съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно. 

             Санкционираното дружество „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  редовно призовани, не се явява законен представител в съдебно заседание,  а се е представлява  от пълномощника адвокат А.Ч..

             Ответникът по жалбата – Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч,  в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт Радослава Иванова, която моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно. Изложени са подробни аргументи по същество на делото. Ангажирани са доказателства.

  От приложените към делото и приети писмени доказателства, както и  от показанията на разпитаните по делото свидетели  Ц.И.Ц. и И.Д.Б., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

             На 04.03.2016г. свидетелите И.Б.-главен инспектор и Ц.Ц.- ст.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Ловеч /ДИТ-Ловеч/,  извършили проверка на работни места в хотел „Чифлика Палас Ризорт и Спа“, находящ се в с.Чифлик, обл.Ловешка, експлоатиран от „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. При започване на проверката било изготвено уведомление по чл.26, ал.1 от АПК. На заварените на работа към момента лица били раздадени за попълване декларации. Около 13.00 часа в хотела пристигнали други работници, на които също били раздадени декларации, които всеки собственоръчно попълнил. Един от новопристигналите работници бил И.Н. И., ЕГН **********. И. попълил своята декларация по чл.402, ал.1, т.3 и ал.2 от КТ и чл.39, ал.1 вр. чл.44, ал.1 от АПК и чл.110 от ДОПК, в която отразил, че работи в проверявания обект от месец февруари 2016г. като шофьор с работно време от 07.00 до 16.00 часа. И. е декларирал, че последното възнаграждение, което е получил, е за месец февруари 2016г. Декларацията е попълнена в присъствие на И.Б. – гл. инспектор при ДИТ гр. Ловеч, видно от отразеното в самия документ, приет като доказателство по делото.

            При проверка на документацията на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  по спазване на трудовото законодателство, извършена на 10.03.2016г.,    инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” гр.Ловеч И.Б. и Ц.Ц. установили, че в  книгата за документиране провеждането на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа било отразено, че на И.Н. И. бил проведен начален инструктаж на 07.03.2016г. Същевременно бил представен трудов договор № 121А/04.03.2016г., сключен с И.Н. И., от който било установено, че първият работен ден на същия е 04.03.2016г. – датата на извършената проверка от инспекторите от ДИТ-Ловеч.

               На 08.06.2016г.  Ц.Ц. ***, съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с  № 11-0000272, на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ № 115, сграда Е, представлявано от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци,  за нарушение по  чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, предл.1, вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.     

            В акта е посочена като свидетел   И.Д.Б.. АУАН е съставен в присъствие на А.Ч., в качеството му на упълномощен представител на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Същият, в графа „обяснения и възражения на нарушителя”,  е посочил, че ще представи такива в законоустановения срок, като е подписал акта и е удостоверил с подписа си, че е получил екземпляр от същия на датата, на която е съставен, а именно - 08.06.2016 година. В тридневния срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН, упълномощеният представител на санкционираното дружество  е направил писмено възражение срещу съставения акт за установяване на административно нарушение, в което е изложил доводи за приложение на чл.28 от ЗАНН, алтернативно – на чл.415в от КТ.

          На 15.11.2016г. инж.Митко Митев-и.д. Директор на  Дирекция „Инспекция по труда” седалище Ловеч,  е издал атакуваното наказателно постановление.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

   По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд  / по местоизвършване на твърдяното нарушение /, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

              Разгледана по същество, същата се явява частично основателна.

            Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно; наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон:  Обжалваното НП е издадено от  упълномощен за това орган, с оглед чл.416, ал.5 от КТ и чл.16, ал.3 от Устройствения правилник на ИА „Главна инспекция по труда“, поради което издалото НП лице е компетентно. С оглед длъжностното качество на актосъставителя  и чл.21, ал.4, т.3 от посочения устройствен правилник, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения. При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ. Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП. АУАН и НП съдържат всички  задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно  връчени на дружеството жалбоподател на лице с представителна власт.

          Относно приложението на материалния административен закон:

             Настоящата инстанция счита, че от приложените към делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите И.Б. и Ц.Ц., се установява по безспорен начин, че нарушението по чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, предл.1, вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на обучение и инструктаж  на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е осъществено  от страна на дружеството жалбоподател „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. В случая се касае за обективна безвиновна отговорност на санкционираното дружество. Посоченото деяние в съставения против жалбоподателя АУАН и  издаденото въз основа на него НП съдържа всички обективни признаци на административно нарушение по посочения по-горе текст и по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществява състав на административно нарушение, за което дружеството жалбоподател е  санкционирано.       

Преценявайки всички събрани по делото доказателства и разпоредбите на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж  на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съдът намира, че провеждането на инструктаж се установява именно чрез отразяването му в книгата за инструктаж, обстоятелство, което следва да е удостоверено с подпис на инструктирания работник или служител, подпис на определеното длъжностно лице, посочване на датата, на която инструктажът е бил извършен и отразяване издадената служебна бележка, удостоверяваща провеждане на инструктажа, която съгласно чл.12, ал.3 от посочената наредба, следва да се съхранява в трудовото досие на работника/служителя.

Съдът счита, че правилно е  квалифицирано  деянието  като маловажно по смисъла на чл.415в ал.1 от КТ. За да се приеме  едно нарушение за маловажно по смисъла на чл.415в ал.1 от КТ,  следва кумулативно да са налице две условия - нарушението да е отстранено веднага след установяването му по  реда, предвиден в КТ и от него да не са произтекли вредни последици за работници или служители. В случая са представени доказателства, от които е видно, че нарушението  е отстранено непосредствено след проверката, а именно - на 07.03.2016г., като в книгата за провеждане на инструктаж  са кумулативно налице подпис на работника, подпис на длъжностното лице, извършило инструктажа и е отразен номерът и датата на издадената служебна бележка. По делото не са налични доказателства, от които да се установява, че са настъпили вредни последици за работника И.Н. И..

С обжалваното наказателното постановление на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. гр. София е наложена  имуществена санкция в размер на 300.00 лева на основание чл.416, ал.5 във вр. чл.415в, ал.1 от Кодекса на труда.  В разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ законодателят е предвидил размера на санккцията за това нарушение от 100 до 300 лева. В конкретния случай на жалбоподателя е наложена санкция в  размер 300 лева, като административнонаказващия орган не е изложил мотиви защо налага максималния размер. В случая, при проверката е бил установен само един работник, допуснат на работа преди да му е проведен начален инструктаж. С оглед на това съдът намира, че при определяне на имуществената санкция не са съобразени тежестта на нарушението и целите, визирани в чл. 12 от ЗАНН, като счита, че същата е завишена и ще следва обжалваното НП да бъде изменено в тази му част, като имуществената санкция бъде намалена  до минимално установения размер.

При тези съображения  жалбата се явява  частично основателна и Наказателно постановление №11-0000272 от 15.11.2016г., издадено от Митко Лалев Митев – и.д. Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч,  следва да бъде изменено, като се намали наложената имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева, а в останалата му част  НП следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно,

            поради което и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

                                                              Р Е Ш И :

 

         

          ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11-0000272 от 15.11.2016г., издадено от Митко Лалев Митев – и.д. Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч, на „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Младост, бул.“Цариградско шосе“ № 115, сграда Е, представлявано от управителите Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци, чрез пълномощника А.Д.Ч.,   в частта, в която на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 /триста/ лева, за нарушение по  чл.11, ал.1, предл.1 във вр. чл.12, ал.1, предл.1, вр. ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,  като намалява  размера на имуществената санкция на 100 /сто/ лева, а в останалата част потвърждава обжалваното НП, като правилно и законосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч по реда на глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: