Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                        

 

                               24.03.2017 г., град  Троян

 

                      В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на двадесет и седми февруари                                  две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1000 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.318-330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс (СК),  като производството е трансформирано в хода на делото по чл. 50 от СК.

 

  Съдът е сезиран с искова молба, подадена от  В.Л.И. *** срещу Ц.П.И. ***, с която са кумулативно съединени искове с правно основание чл.49, ал.1, чл.53  и чл.59, ал.2 от СК.

Ищецът твърди, че с ответницата сключили граждански брак на 18.09.1999г. в гр. Горна Оряховица. По време на брака се родило детето им С.В. И., ЕГН **********, който е непълнолетен.  Твърди, че от известно време възникнало неразбирателство между съпрузите и двамата се разделили.

Твърди, че с ищцата са в режим на законова имуществена общност, като не е налице семейно жилище, двамата съпрузи не притежават общо недвижимо имущество. По време на брака са придобили МПС-товарен автомобил „Шкода Рапид“ рег.№ *****, който ищецът желае да бъде поставен в негова соственост, като делът на съпругата бъде овъзмезден в пари или по друг начин.

Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което бъде прекратен сключеният  граждански брак с ответницата, без да се произнася по въпроса за вината. Родителските права върху  непълнолетния С.В. И., ЕГН **********, да бъдат предоставени на майката, като местоживеенето на детето да бъде определено при майката. Придобитият по време на брака товарен автомобил  „Шкода Рапид“ с  рег.№ ******  да бъде предоставен в изключителна собственост на ищеца.

При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   ответницата е представила писмен отговор, като е изложила твърдения, че  от 2002 год. до месец ноември 2016 год. съпрузите и детето живеели в жилищна сграда, находяща се в гр.Троян, ********, собственост на  майката на ответницата- С.Х.Р.. През месец ноември 2016 год. В.И. напуснал дома им и от тогава съпрузите не живеели заедно. Ответницата останала да живее в жилището на горепосочения адрес заедно с детето С. Твърди, че след раздялата съпрузите не живеят заедно и между тях е настъпило пълно отчуждение.  Бракът с В.Л.И. станал дълбоко и непоправимо разстроен, съществувал само формално и бил лишен от съдържание, съответствуващо на морала и на закона. Твърди, че не е възможно да бъдат възстановени нормалните брачни отношения между страните. Поради това и ответницата желае да бъде прекратен с развод брака й с ищеца.

           Ответницата прави искане съдът да  постанови решение, с което да бъде прекратен с развод, като дълбоко и непоправимо разстроен бракът, сключен между страните, без  съдът да се произнася относно вината за разстройството на брака, като на нея бъде предоставено упражняването на родителските права върху детето С.В. И., ЕГН **********, като местоживеенето на детето да бъде определено по настоящия адрес на майката. Да бъде определен режим на лични отношения на С.В. И. с неговия баща В.Л.И.. Прави искане да бъде осъден В.Л.И. с ЕГН ********** да заплаща на детето С.В. И. с ЕГН **********, чрез ответницата, като негова майка и законен представител, издръжка в размер по 400 лева (четиристотин лева) месечно, считано от 11.01.2017 год. за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка. Моли да бъде постановено след прекратяване на брака тя да продължи да носи брачното си фамилно име И..

В съдебно заседание ищеца, редовно призован, се явява лично и с пълномощника си – адв.К.Н. ***,  поддържа желанието си за развод и изразява съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие с ответницата и уреждане на отношенията им със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание ответницата, редовно призована, се явява лично и с пълномощника си – адв.Георги Илиев от АК-Ловеч,  заявява желанието си за развод по взаимно съгласие с ищеца и съгласието си за уреждане на отношенията им  със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК.

В съдено заседание страните представят пред съда споразумение по чл.51 във вр. чл.50 от СК и молят съда да трансформира производството в развод по взаимно съгласие и да не се произнася по въпроса за вината. Поддържат споразумението в с.з., като заявяват пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за развод и правят искане бракът им бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 СК при условията на постигнатото от тях споразумение по чл.51 СК.

С  оглед постигнатото споразумение и становищата на страните, с протоколно определение от 27.02.2017г., съдът, на основание чл.321, ал.5, предл.2 ГПК, премина към  производство по делото от развод по исков ред по реда на чл.49, ал.1 СК към  производство за развод по взаимно съгласие по реда на чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира следното:

            И двамата съпрузи са заявили желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие.

Предвид изложеното, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без  да изследва мотивите за прекратяването на брака.

При извършената преценка по чл.51, ал.2 СК, съдът намира, че постигнатото от страните споразумение съдържа минимално определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, същото е в интерес на непълнолетното дете на молителите,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака - упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения и издръжката на детето, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение, както следва, бъде утвърдено:

  РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху непълнолетния  С.В. И.,   ЕГН  **********, да бъдат предоставени на майката Ц.П.И., ЕГН **********.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО С.В. И. ще следва местоживеенето на майката Ц.П.И.,***.

Бащата В.Л.И., ЕГН **********, се задължава да  заплаща издръжка  на непълнолетния си син  С.В. И.,  ЕГН   **********, действащ лично и със съгласие на своя родител Ц.П.И.,  в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет/  лева месечно,  за в бъдеще, считано от 01.03.2017г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

Бащата В.Л.И., ЕГН **********, ще има свободен режим на лични отношения със сина си С.В. И., съобразен с желанието на детето.

            Молителите нямат семейно жилище.

             ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ :

            Товарен автомобил марка „Шкода Рапид” с рег. № ******, сив на цвят,  рама № ******, двигател №  ******, се поставя в дял и става  изключителна собственост на В.Л.И., ЕГН  **********, като Ц.П.И. няма претенции спрямо вещта.

 Всички движими вещи, придобити от двамата съпрузи по време на брака и находящи се при Ц.П.И.,   остават в изключителна нейна собственост, като В.Л.И. няма претенции спрямо тези вещи.

            СЪПРУГЪТ  няма претенции за подобренията, направени в жилището на ул. „********, където съпрузите  са живели до раздялата.

            СТРАНИТЕ считат така разпределеното имущество за равностойно и не желаят парично уравнение.   

            ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :

            Молителите нямат претенции един към друг  за издръжка, за настоящи или бъдещи вземания.   

            ФАМИЛНО ИМЕ:

            СЛЕД РАЗВОДА съпругата ще запази брачното си фамилно име  И..

            Разноските по делото остават за страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще бъде заплатена от съпруга В.Л.И..

  Молителят В.Л.И., ЕГН **********,   следва да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 60.00 / шестдесет/ лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял товарен автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 30.00  /тридесет/ лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

Молителят В.Л.И., ЕГН **********,  следва да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 270.00 / двеста и седемдесет/ лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на издръжката за непълнолетното дете  С.В. И..

Съобразно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие в размер на 40.00 лв., която  следва да се възложи в тежест на молителя В.Л.И., съгласно споразумението.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, вр. чл.50 и чл.51 от СК, съдът

                       

                                                                           Р Е Ш И:

 

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 18.09.1999г. в гр.Горна Оряховица, община Горна Оряховица, обл.Велико Търново, за което е съставен акт за граждански брак № 173 от 18.09.1999г. на Община гр.Горна Оряховица, между В.Л.И., ЕГН ********** и Ц.П.И., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.Л.И., ЕГН ********** и Ц.П.И., ЕГН **********,  споразумение за следното:

ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете –непълнолетния С.В. И.,   ЕГН  **********, ще се упражняват от майката Ц.П.И., ЕГН **********, като местоживеенето на детето С.В. И. ще следва местоживеенето на майката Ц.П.И.,***.

  ОПРЕДЕЛЯ свободен РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата В.Л.И., ЕГН **********, с детето С.В. И., съобразен с желанието на непълнолетния.

             ОСЪЖДА В.Л.И., ЕГН **********, да  заплаща издръжка  на непълнолетния си син  С.В. И.,  ЕГН   **********, действащ лично и със съгласие на своя родител Ц.П.И.,  в размер на 375.00 /триста седемдесет и пет/  лева месечно,  за в бъдеще, считано от 01.03.2017г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от датата на изискуемостта на всяко вземане до окончателното му изплащане.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг  и нямат претенции за настоящи или бъдещи вземания.      

           ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Ц.П.И. да запази брачното си фамилно име „И.“.

            ОБЯВЯВА, че товарен автомобил марка „Шкода Рапид” с рег. № ********, сив на цвят,  рама № ***** двигател №  ******* се поставя в дял и става  изключителна собственост на В.Л.И., ЕГН  **********, като Ц.П.И. няма претенции спрямо вещта.

ОБЯВЯВА, че всички движими вещи, придобити от двамата съпрузи по време на брака и находящи се при Ц.П.И.,   остават в изключителна нейна собственост, като В.Л.И. няма претенции спрямо тези вещи.

ОБЯВЯВА, че молителят В.Л.И., ЕГН **********, няма претенции за подобренията, направени в жилището на ул. „********, където съпрузите  са живели до раздялата.

ОБЯВЯВА, че молителите считат така разпределеното имущество за равностойно и не желаят парично уравнение.

ОБЯВЯВА, че направените в производството разноски от двете страни  остават така, както са направени за всяка от страните.

ОСЪЖДА В.Л.И., ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 60.00 / шестдесет/ лева, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян 30.00 / тридесет/ лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителя.

ОСЪЖДА В.Л.И., ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 270.00 / двеста и седемдесет/ лева, представляваща 2 % ДТ върху  тригодишните платежи на издръжката за непълнолетното дете, съгласно постигнатото споразумение.         

ОСЪЖДА В.Л.И., ЕГН **********, с адрес: ***,   да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 40.00 / четиридесет / лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно споразумението.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :